Now Reading
Izikole ezakhiwe ngentshisekelo yekusasa lezingane eNquthu
Dark Light

Izikole ezakhiwe ngentshisekelo yekusasa lezingane eNquthu

Wawungasafisi nakancane umphakathi waseNquthu ukuba izingane zawo zihambe amabanga amade ziya ezikoleni njengawo phambilini. Wabe usuba yimbumba yokuzakhela isikole ngezithukuthuku zawo.

Wayibeka indaba uNkz uDumisile Gugu Biyela, uMgazi, uMenziwa waseNquthu, ngokuthi ukuba kude kwezikole kwakuwukhathaza umphakathi wasemakhaya eNtanyandlovu noma eTanyandlovu ngaphansi kweNkosi uMpungose. Wawukhathazwa ukuvuka ekuseni kakhulu kwezingane zabo, zihambe amabanga akude ziya ezikoleni. Ezinye zezikole zazisedolobheni kuneMgazi High School.

Wathamela imihlangano embalwa umphakathi ukuzohlanganisa imibono ngokwakufanele ukwenzele izingane zawo. Lapha okwaphakanyiswa ukuba kwakhiwe isikole esiseduze nasemakhaya abo.

Sikhumbule ukuthi aMakhosi nezinduna basuke bekhona ngenkathi kubhungwa ngentuthuko yomphakathi wasemakhaya. Emadolobheni, emalokishini nasemijondolo kusuke kukhona izimeya, amakhansela nomphakathi.

Umphakathi walihlonza ihlathi elalizoba yingqalasizinda yesikole owawuzozakhela sona ngaphambi kokuba kungenelele uHulumeni. Ukwakhiwa kwesikole esiseduze nomphakathi waseNtanyandlovu, kwakuzonciphisa ukuyofunda kude kwezingane zabo ezigcina sezinokukhathala ngenxa yokungabi nesikhathi esanele sokuphumuza ingqondo.
Siyakubona lokho namanje ezinganeni zaboHlanga ziqhamuka ezindaweni, ezikude ezahlukene, zigibela, ziyofunda emadolobheni, kude nalapho ezihlala kuzona.

Umphakathi wazakhela isikole ngezandla zawo nangezimpahla ezahlukene ezazithengwe ngemali yawo nowawuzilethile. Waqamba isikole ngokuthi iNtanyandlovu Primary School. Kanti othisha bokuqala kwakunguNkk uNkwanyana, uNkk uZwane, uMnu uNdlela nabanye ayesabakhumbula uMenziwa. Kwafundwa iminyaka esikoleni iNtanyandlovu owawuzakhele wona umphakathi, kwaze kwafika isikhathi lapho iNtanyandlovu isibhidlizwa khona ngenkathi sekungenelela uHulumeni akha isikole esithe thuthu.

Wangithekela eshungwini uMnu uThulani Xulu mzukwana ngimelamela eThekwini ehamba neNkosi uMolefe, ukuthi umphakathi wabeSotho eNquthu kusabusa iNkosi u-Elphas Molefe, waba nevuso nombono ukuba ulimi lwesiSotho lungashabalali. Wafisa ukuziqambele uhlobo lwesikole esasizosiza izingane zaseMafitleng, zaseMpondi nezinye izindawo ngendlela eyayehlukile, yokufundiswa kolimi lwesiSotho.

Umphakathi wacebisa,wabonisa uHulumeni ukuba awakhele isikole okwakuzofundwa, kuqhakambiswe ulimi lwesiSotho ngenkathi kusabusa yona iNkosi u-Elphas Molefe, uyise weNkosi ebusayo njengamanje. Wasakha uHulumeni isikole ababesicelile endaweni yabo abeSotho basiqamba ngokuthi iMatchetcheleng Primary School.

Kanti bayafunda eMatchetcheleng abafuna ukuba nolwazi lwezilimi ezikhulunywa eNquthu. Ngakolunye uhlangothi sithola abakhuluma ezinye izilimi bethi iMashesheleng, iMasheshelengi Primary School.

Indawo yaseNquthu ingumakhelwane neVryheid nesingayithatha ngokuthi yawela intendele enkundleni, yaba nenhlanhla yokuba nesizwe samaZulu esingaphansi kweNkosi uMpungose kanye nesizwe sabeSotho esingaphansi kweNkosi uMolefe. Nalapho umuntu waseNquthu eziyekela yena ukufunda ukukhuluma, ukufunda nokubhala ulimi lwesiZulu nolwesiSotho.

Ngiyafisa ukuba bazazi zombili lezi zilimi aboHlanga baseNquthu. Ithuba leli eliyinqayizivele.
Kwaqinisekiswa nanguMnu uThabo Molefe (Ndlovu) umshana kaStrike esasimbiza ngoSteleka, ukuthi wakubona lokhu esekhaya eNquthu ngenyanga uNhlaba wezi-2021, ngenkathi abasekhaya kubo bebabaza ukuthi usehlulwa ukukhuluma isiSotho. Kanti uLydia umamncane kaThabo alukakamphumi, usalukhuluma ulimi lwesiSotho. Wayeziphuzela esifundweni sesiBhunu uLydia, mina ngangiza emva kwakhe olimini lwesiBhunu.

See Also

Ngamcebisa uThabo ukuthi kubaluleke kabi futhi kuyinhlanhla njengoba kwabo endlini KwaMashu, bekhululma izilimi ezimbili zaboHlanga, abaqhubeke bangayeki ngoba kuwumnotho.

Sikhumbule ukuthi sabalulile phambilini sathi ulimi lunguwe uqobo kusuka ozwanini kuya ezinweleni. Asibeke ngokuthi uma kusekhona owoHlanga, osathi ulimi lwebele alubalulekile kusho ukuthi yena uqobo akabalulekile emhlabeni, uzogcwalisa isibalo, akazazi, akaziboni ukuthi uyini yena nokuthi uyini umnikelo wakhe ezweni awuphiwa nguSimakade namathongo akwabo endlini.

KuseNquthu futhi lapho okwaqopheka umlando osadumile emhlabeni mzukwana uZulu enqoba amaNgisi ngasentabeni iSandlwana, mhla zingama-22 kuMasingana we-1879, kusabusa iNgonyama uCetshwayo kaMpande futhi eheha nezivakashi.

Babakhona osiyayivubela abavamise ukutshala umoya wezikhova emphakathini njengokuthi akucekelwe impahla ngenkathi umphakathi unezinhlabahide, uyofuna izidingo zawo. Inkinga yalawo mavila angosiyayivubela ukuthi asuke engazange abe ngamavundlela ezinto ezinhle lapho akhele khona noma ehlala khona. Kugcine sekucekelwa ngisho nezinto aboHlanga ababamba, umphakathi owabamba amaqhaza ekusungulweni kwazo, bese ziyasihleka ezinye izinhlanga.

Kuyinto ehlabahlosile emlandweni ukufunda umlando nokufumaniseka ubhale noma ubhalwe ngezinto ezinhle aboHlanga e-Afrika, eNingizimu Afrika nakwelikaMthaniya, ukuthi baziqalela bona izakhiwo nokwahlukahlukene lapho bengumphakathi khona.

Scroll To Top