Now Reading
Nakhu imidlalo kamabonakude ifa ubuthaphuthaphu, konakele kuphi?
Dark Light

Nakhu imidlalo kamabonakude ifa ubuthaphuthaphu, konakele kuphi?

Indaba ikubabhali abehluleka ukuhlala emongweni wokubhala ngobuchule nokuba ngabantu abaphila nabantu  


Esikhathini esingeside kakhulu sesibone inqwaba yezimemezelo zokuqedwa kwemidlalo eluchungechunge kumabonakude. Lolu hlobo lwezimemezelo zokuqedwa kwemidlalo kamabonakude alukhethi ngoba luqhamuka ezinhlanganweni ezisakazela umphakathi njengeSABC ziphinde zivele nakwabasakaza ngenhloso yokwenza inzuzo abafana ne-eTV kanye noMzansi Magic. Eminye yale midlalo osekumenyezelwe ukuthi iyaqedwa ike yabasematheni ngale ndlela yokuthi uma wawungathi izohamba ihambe iqedwe umuntu wayengakuhleka usulu, aze akutshele ngisho kwezikabhoqo ukuthi zakhala azehla lapha kuwe.

Kule midlalo esihambe yahamba yaqedwa noma osekunqunyiwe ukuthi izoqedwa singabala Isidingo ebesidlala kuSABC 3, iRhythm City esadlala ku-eTV, Isithembiso esasidlala kuMzansi Magic, Isibaya naso esisadlala kuMzansi Magic. Kukhona neminye imidlalo ekade yaqedwa njengeBackstage ku-eTV kodwa angeke namuhla ngigxile kakhulu emidlalweni esinesikhathi eside yaqedwa. Isizathu esingenza ngingafisi ukugxila emidlalweni emidala ukuthi angifisi kube khona umuntu omusha ofunda le ngosi bese ezithola esedunguza oswini ngoba sengikhuluma ngemidlalo cishe angakaze ayibone noma ezwe nangayo ngisho nakwaMadala eJudeni. 

Izizathu ezijwayelekile eziyaye zishiwo izinhlangano ezisakazayo zithi umdlalo othile usulahlekelwe noma sewehlelwe kakhulu inani lababukeli. Angivumelani nokuthi umdlalo ongasenzi kahle uqedwe kungene omunye ongase wenze kangcono. Ngiyazi ukuthi izinhlangano ezisakazayo zidinga ukwenza inzuzo futhi lokho kulele ekutheni umdlalo ubukwa kangakanani. Ixhala nje enginalo elokuthi izinkampani ezikwazi ukubala ababukeli zimbili nje vo ezinakekile. Sengathi zingathi ukwanda lezi zinkampani ukuze sizokwazi ukuqhathanisa izibalo inkampani ngayinye ephuma nazo uma iqeda ukwenza olwayo ucwaningo ngababukeli bomdlalo ngamunye. Izinhlangano esinazo nezichume kakhulu eNingizumu Afrika iBroadcast Research Council of South Africa (BRC) kanye nePublisher Research Council (PRC). Zisemqoka kakhulu izibalo zalezi zinhlangano ngoba yizo ezishoyo ukuthi inhlangano esakazayo iwamisa kanjani amanani ezikhangiso kanti nezincweti ezidayisa izikhangiso nazo zisebenzisa lezi zibalo. Yingakho uma umdlalo kamabonakude ukhahlelwe yilezi zinombolo kuyaphela ngawo futhi akube kusabhekwa nokuthi wake washisa izikhotha phambilini.

Kunezinhlaka ezintathu ezingenza ukuthi umdlalo uhlale isikhathi eside ukhona noma uqedwe. Uhlaka lokuqala ilaba abangababhali. Uhlaka lwesibili ilaba okuyibona abaqasha noma abahlola ikhono kubalingisi. Olwesithathu nolokugcina kube izinhlangano ezibala inani lababukeli. Ngizothi ukuziyeka kancane izinhlangano ezibala ababukeli bese nginamathela kakhulu kulezi zinhlaka ezimbili okungababhali kanye nalaba abahlola ikhono kubalingisi. Uma ubhekisisa kahle imidlalo ejwayele ukuqedwa imidlalo eluchungechunge futhi egcwele ubugebengu nobenziwa abalingisi abaqavile. Iqiniso ukuthi imidlalo enobugebengu iyathandwa kakhulu eNingizimu Afrika buka nje Uzalo, iGomora kanye neThe Queen, iyona imidlalo engomakhonya ngezibalo eziphezulu zababukeli. Le midlalo yomithathu ngingayichaza ngokuthi ingamaTelenovela, sisazolubhekisisa kahle lolu hlobo lwemidlalo engamaTelenovela ngezansi.

Izinhlangano ezisakaza le midlalo cishe zenza enhle inzuzo ngale midlalo ngenxa yezibalo zababukeli eziphezulu. Uzalo ngonyaka owedlule ngoNhlaba wezi-2020 luke lwafinyelela kubabukeli abayizigidi ezilishumi nanye namakhulu amane ezinkulungwane nokuyinto entsha emlandweni kamabonakude. Ngakolunye uhlangothi iGomora ilokhu iqenqeleze njalo phambili ngezibalo esezike zaba ngaphezulu kwezigidi ezimbili nohhafu. Isibaya naso sake saba wundabamlonyeni njengayo iGomora kodwa namuhla sesiyaqedwa, konakalephi? Konakale kubabhali, abazi lutho ngezindaba ezithinta ubugebengu emalokishini. Isibaya sasithandwa ngenxa yokungezwani kwemindeni ethile esingabala owakwaNgwenya, owakwaZungu kanye nowakwaNdlovu kodwa selokhu kwaqala uMnu uChris Q. Radebe obuye adlale indawo yeNkosi uDabula Ngubane njengeNhloko yababhali izinto aziwuhambelanga kahle. Uyabona nje uRadebe akayena umuntu onobuchule bokuloba ngobugebengu selokhu kwafika yena umjolo nokuthunjwa iyona nto eqavile. Ababhali akubona bonke abanekhono lokuloba imidlalo ethinta ubugebengu. 

Ngake ngalalela iphodikhasti yomsakazo ozinze eGoli obizwa ngeTalk 702 nalapho kwakuxoxwa khona noMnu uPhathutshedzo Makwarela owake waba ngumbhali emidlalweni uMuvhango, iThe Queen neminye wathi ababukeli bakamabonakude kuleli lizwe bathanda kakhulu ukubona udlame hhayi izindaba ezithinta ucansi. Uma ubhala ngodaba oluthinta ucansi kumele usebenzise isingathekiso ngoba uma ungakwenzanga lokho ababukeli bazokumangalela ezinhlanganweni ezithile kodwa uma ubhale ngodlame akekho umuntu okhalazayo kanti nezibalo ziyenyuka. UMakwarela indoda ekhuluma kwazwakale emidlalweni kamabonakude enodlame ngoba awukho umdlalo aseke wawubhalela wangachuma. Kumanje useqale imidlalo eminingana esingabala kuyo iThe River edlala ku-1Magic, iGomora kanye neThe Legacy edlala kuMnet. 

See Also

IRhythm City iqale ukubonakala mhla ziyisi-7 kuNtulikazi wezi-2007 njengoba izophela ngayo futhi inyanga kaNtulikazi kuwo lonyaka wezi-2021 emuva kweminyaka elishumi nane isemoyeni. Kunabalingisi abafana noJamie Bartlett nowaduma kakhulu ngokudlala indawo kaDavid Genaro kwaze kwabhalwa izingoma zohlobo lweHip Hop ngaye. Ababukeli abaningi abazange bename ngokukhishwa kwakhe kodwa-ke akusasizi manje. Kuzomele ababhali bagade izinqumo zabo zokuqeda ngabalingisa izindawo eziqavile ngoba nakho lokho kuyaba nomthelela ongemuhle. Isibaya sona saqala ukubonakala kumabonakude izinsuku zili-18 kuNdasa wezi-2013 njengoba sesiphela emuveni kweminyaka eyisi-8 sikumabonakude. Omunye umdlalo owashesha ukusishiya emhlabeni kaqesizungu kwaba Isithembiso esaphila iminyaka emithathu nje vo!

Izinkampani ezikhiqiza imidlalo kamabonakude kumele zazi ukuthi imidlalo eqhakambisa ubugebengu ithokozelwa kakhulu kuleli lizwe futhi ijwayele ukuba nezigidi zababukeli kodwa idinga ababhali abahlala nabantu, abazi isikompilo labantu futhi abakuthandayo ukufunda. Uma bengakwenzi lokho noma baqashe umbhali oziphilela isilungu imidlalo yabo iyosheshe iphelelwe umsoco. Kumele imidlalo ikwazi ukugcina abalingisi abanamava futhi abangaconsi phansi baphinde bethule abalingisi ebesingabazi phambilini. Ake ngenze umzekelo, njengomuntu oke wahlala ehositela eDalton iminyaka emithathu kuya kwemine ngingasho ukuthi umdlalo i-Ehostela wona uza kahle kodwa uyabona nje ukuthi ezinye izinto akuzona kahle hle ezenzeka emizini yezinsizwa. Emahositela izinsizwa ziyachatha, kunamaqembu adumile epolitiki futhi noma bekhona abesifazane kodwa abadlobile njengoMaSikhakhane. 

Uhlobo lwemidlalo ejwayele ukuhamba ihambe iphele ilolu okuthiwa iTelenovela. Lolu hlobo lwemidlalo kamabonakude lwaqala ukuzwakala emisakazweni yaseNingizimu Melika ngeminyaka ye-1930 futhi luthokozelwa kakhulu abasifazane kaningi abaganile kodwa ababesebenza ukubheka amakhaya. Lwabe selukhula lolu hlobo lwemidlalo lwenabela kumabonakude ngeminyaka ye-1960. Yingakho nangezinsuku zanamuhla iTelenovela engaqhakambisi amandla omuntu wesifazane iyafadalala njengoba kwenzekile ku-Isibaya emuva kokwehlisa amandla nobuqhawekazi bukaMkabayi. Isithembiso naso kwakuthiwa iTelenovela kodwa umongo waso ugcwele amadoda ayizigcwelegcwele, naso safadalala. Asikuvume ukuthi iTelenovela egqamisa kakhulu owesifazane oyisigebengu iyathandeka buka nje Uzalo, iThe Queen, iThe River kanye neGomora. Ngicela ukweluleka ababhali abalobela amaTelenovela ukuthi bangalinge bazame ukuthena amandla owesifazane oqavile ngoba umdlalo ulahlekelwa isasasa. Abesifazane abayimigulukudu, izinhliziyo ezimbi futhi abagudluza kwasani ema endleleni yabo kule midlalo banogazi. Imidlalo engamaTelenovela yakhelwe ukuthi igcine abantu belangazelela ukubona isiqephu esilandelayo futhi benelukuluku lokuthi kazi umlingisi oqavile uyophunyula kanjani kulolo gibe asuke ebhajwe kulo. Mhla ababhali bahlala emongweni wokuloba ngobuchule imidlalo, baphinde babengabantu abaphila nabantu, babangabantu abakhonze ukufunda nokwenza ucwaningo imidlalo angeke ife kangaka. Kubalingisi abaqavile kufanele ngaso sonke isikhathi kube nowesifazane onamandla nosatshwayo nokuyinto engekho kuRhythm City, Isibaya, futhi eyayingekho ku-Isithembiso, kanye ne-Isidingo. Uma kungenzeki lokhu ayaqala ukungena amanzi endlini. Kahle kahle umonakalo uqala kubabhali bese uqinisekiswa izinkampani ezenza izibalo zababukeli. 

Scroll To Top