Now Reading
Izikole eziningi eMondlo zakhiwa umphakathi onakelelayo
Dark Light

Izikole eziningi eMondlo zakhiwa umphakathi onakelelayo

Wawusanda kufika umphakathi elokishini iMondlo, eliseVryheid elinezigceme ezinhlanu okuwu-A kuya ku-E, uvela emakhaya eZinyokeni ngaseNcome, lapho wawakhe khona. Ngenkathi uqaphela izingane owawufike nazo nezaseziphumelele ebangeni leshumi, uForm V, ukuthi zazihleli emakhaya zingenzi lutho.

Ezinye zalezo zingane ezazifunda kulezo zikole aboHlanga ababeqale ngokuzakhela bona ngodaka ngaphambi kokuba kungenelele uHulumeni, sezaba ngabahlonishwa emikhakheni eyahlukene empilweni yize zazifunde ezindaweni ezaziqale zingakakhiwa izikole ezisezingeni elithe thuthu njengokuthi izikole eziyizitezi.

Abanye bomphakathi waseMondlo abavelelayo ngamaqhaza abawabambayo, kwaze kwaqanjwa ngabo amagama ezikole, emigwaqo, ezindawo ezithile nokunye okuyinto enhle esintwini emhlabeni jikelele. Kufanele sikhumbule ukuthi laba boHlanga babengabhekanga nzuzo ehambisana nemali nezikhundla nokunye kodwa babebabele ukubona intuthuko emphakathini waboHlanga.

Kanti futhi kwavela abanye boHlanga nabamhlophe abavelela ngamaqhaza ayehlukahlukene abawabambayo eMondlo. Indawo iMondlo, iseVryheid elidume ngokuba khona kwamapulazi amaBhunu, amanye amaBhunu ayedumile kwaze kwaqanjwa nezindawo ngawo.

Wasikhisa ngenkezo uNks uSamkelisiwe ‘uSamke’ Buthelezi uMaShenge, waseMondlo kwa-B, ukuthi umphakathi waba nemihlangano eminingi ubhunga ngendaba yezingane ezazihleli emakhaya zingenzi lutho emva kokuphasa uFormV. Umphakathi waseMondlo wakha izikole zokuqala ngazo zonke izinto owawunazo nowawuzilethile ngokwahlukana kwawo, ekwakhiweni kwezikole.

Singathi umphakathi waseMondlo wabumbana, wahlanganisa noma waqoqa izimali ngokwethembeka, wasungula isikhwama sokuzakhela izikole. Isikole sokuqala iKhethelihle Primary School, sakhiwa ngumphakathi ngothayela. Waqhubeka futhi wakha iThabani Primary School ngodaka, abakubiza ngokuthi ugaxagaxa. Kwalandela Ikhethelo Secondary School, abayakha ngamabhodi afana nawophahla lwangaphakathi endlini abizwa ’ceiling board’, zabukeka kahle zonke lezo zikole. Emveni kwalokho umphakathi wacebisa uMnyango Wezemfundo, ukuba izikole ezilandelayo uzakhe zibe yizitezi.

Umphakathi wabonisana ngokuthi wawuzoqasha zona lezo zingane ababevela nazo eZinyokeni, ezaziphase ibanga lika-Form V kube yizona ezazizoba ngothisha abafundisa eMondlo. Imali yokuziholela yayiphuma emphakathini ngezinhliziyo ezazinothando nobunye. Izingane zokuqala ezazingothisha nezazifundisa esikoleni eKhethelihle Primary School, zaqala ukufundisa ziholelwa ngumphakathi ngaphambi kube nguHulumeni.

Uyamkhumbula uSamke, umama wakhe uNomusa Buthelezi, ukuthi wayengomunye walezo zingane ezazingothisha bokuqala ukufundisa eKhethelihle ababeholelwa ngabazali nomphakathi. Abanye balabo thisha bagcina sebethole nosizo lokuyoqhuba imfundo yabo ngokuthe thuthu ezikhungweni ezahlukene zemfundo yamazinga aphezulu.

Uyakhumbula futhi uSamke ukuthi kwakuneBhunu elalinepulazi aboHlanga ababelibiza ngoBhanya. Kwaza kwabakhona nesikole esaqanjwa sabizwa ngokuthi iBhanya Secondary School. Kuyazicaca ukuthi uBhanya wabe ebambe amaqhaza ayemukelekile impela ngaboHlanga baseMondlo eVryheid. NjengoMbhishobhi uWilliam Sobantu Colenso okwaqanjwa ngaye idolobha iColenso nabanye abamhlophe.

Akugcinanga lapho ngoba omunye womphakathi, okwakungubaba wakwaMazibuko, uKhondlo, uNzima, washabasheka ngempela ngentuthuko yaseMondlo. Wayenxusa njalo uHulumeni ukuba akhe izikole ezisezingeni elithe thuthu njengokuthi zibe yizitezi. Nembala kwaba njengamagama enkehli kaKhondlo ngoba sakhiwa isikole esiyisitezi basiqamba ngokuthi uKhondlo Secondary School.

See Also

Wayekhona nomunye ubaba uMazibuko owayengumninimatekisi eMondlo. Wayenendawo yakhe nayithuthukisa kakhulu ukuba kusizakale umphakathi. Kwakhiwa irenki yamatekisi, enezinsiza nezidingo eziningi ezitholakala khona ezidingwa ngumphakathi. Wanxenxa uHulumeni ukuba kufakelwe itiyela emigwaqeni. Kwaphinda futhi kwaba nomgwaqo owaqanjwa kwathiwa uNzima Street.

Uma ngikhumbula kahle kwakunoMnu uMakhoba owayengunsumpa noma owayengumphathihhovisi laseMondlo uma ngingaphosisi.

Ngabe siyazigqaja singumphakathi ikakhulukazi wakwa-F no-H, elokishini KwaMashu, ngesikole iKwesethu High School kwa-F, eyakhiwa emva kowe-1982. Kwakuzoba yisikole sokuqala esakhiwa yithina mphakathi ngaphambi kokuba kungenelele uHulumeni njengoba kwenza abanye boHlanga kwezinye izindawo lapho behlala khona,ukukha phezulu.

Ayikho into edlula ukubona izakhiwo nezinto enizigqaja ngazo ningaboHlanga ukuthi nabamba iqhaza ekwakhiweni kwazo njengoba kwenza uhlanga lwamaNdiya namaSulumane. Abazicekeli izinto ngoba basuke bazi ukuthi bafaka izimali, banikela ngeminikelo eyahlukahlukene ekwakhiweni kwalezo zakhiwo.

Kanti bayingcosana kabi aboHlanga abangakukhomba bethi babamba iqhaza kukona, ekufezekiseni kwezinto nezimo ezithile lapho behlala khona. Ngabe abavamisile aboHlanga, asivamisile ukucekela izinto ezisiza bona, thina. Asisizibuze ukuthi empeleni siyini, ngiyini, simi nobani.

Scroll To Top