Now Reading
Abesifazane ababunjwe beseva kungalindwa iziphithiphithi – uMpanza
Dark Light

Abesifazane ababunjwe beseva kungalindwa iziphithiphithi – uMpanza

Uma ungumuntu oyinakayo impilo yezilwane zasendle, cishe usuke waqaphela ukuthi amabhubesi azingela kakhulu izinyathi kunolunye uhlobo lwezilwane.
Ngenxa yokuthi izinyathi zikukhonzile ukuhamba zibe isixuku amabhubesi kwezinye izikhathi avele azilalele unyendle ngasemfuleni bese kuthi uma seziseduze izinyathi amabhubesi avele akhiphe noma amabili kwawesifazane azozithusa izinyathi ukuze kube nesiphithiphithi nothuli oluningi.

Lapho uthuli luzinza khona amabhubesi asuke esiyibambile noma eyodwa inyathi. Ngamanye amazwi isiphithiphithi nothuli kwenza ukuthi amabhubesi athole isidlo sawo sekhethelo nokuyinyama yenyathi.
Manje-ke nami uma ngibona isiphithiphithi nezinto ezimane zenzeke nje ngesikhulu isidumo ngiyaye ngizibuze ukuthi lapho isiphithiphithi siphela khona ubani ozozuza. Selokhu uqalile lo nyaka wezi-2021 sekukuningi osekwenzekile ezweni lethu iNingizimu Afrika kanye nasezwenikazi i-Afrika. Ezinye iziphithiphithi nezimo ezibuhlungu azidalwa ngabantu abathile kodwa zihlelwa emazulwini. Unyaka wezi-2021 uthe nje usenezinyanga cishe ezintathu ubudala isizwe saKwaZulu sehlelwa ifu elimnyama salahlekelwa umelusi waso iSILO uMdlokombane. Ukwebuza kweSILO into eyabe ihlelwe emaZulwini kodwa sibone iNdlovukazi uMntanenkosi uMantfombi kaMahlokohla (ongasekho) eba iBambabukhosi. Ngiyakholwa ukuthi kube isibusiso ukubona okaMahlokohla ethi ezalwa eBukhosini obukhulu baseSwatini bese endela eBukhosini obuhlonishwa umhlaba wonke baKwaZulu naye aphinde ahlale eSihlalweni seLembe, ngaphezulu kwalokho aphinde abe ngumama ozalela isizwe iSILO uMisuzulu kaZwelithini (osazogcotshwa). Ngamafuphi sekuyabonakala manje ukuthi uJehova wayefuna ukuthi iNdlovukazi izalwe eBukhosini, yendele eBukhosini, nayo ibe iNkosi iphinde izale iNkosi yaMakhosi.

Uma ngithi ngibeka indlebe kwezomthetho ngizwa abazithamundayo bethi uMehluleli Omkhulu uMogoeng Mogoeng uhlabe ikhefu elide nokwenza ukuthi kungaziwa noma usehambe unomphela na noma usazobuyela esihlalweni sakhe. Isikhathi sikaMogoeng siyaphela kulo nyaka ngenyanga uMfumfu. Uma usibhekisisa kahle lesi simo sekhefu likaMogoeng sivune abesifazane ngoba nakhu uMehluleli uSisi Virginia Khampepe sekunguyena iBamba esihlalweni sikaMehluleli Omkhulu.
Eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC) sonke siyazi ukuthi uNobhala Jikelele uMnu u-Ace Magashule usamisiwe kuleli qembu. Nakuba-ke uMnu uMagashule esalufake ezinkantolo lolu dala kodwa nje ngesikhathi engekho emsebenzini uMagashule, uNks uJessie Duarte nguyena ozobe enza yonke imisebenzi kaNobhala Jikelele. Ngamafuphi uyena uNobhala Jikelele osabambile. Uma ubukisisa kahle lesi simo engikholwa ukuthi asimnandi kuMagashule kodwa uNks uDuarte siyamphakamisa njengomuntu wesifazane.
Izwe iTanzania ibe nomshophi wokulahlekelwa nguMengameli wezwe uMnu uJohn Pombe Magufuli mhla zili-17 kuNdasa wezi-2021. Ngesikhathi uMagufuli enguMengameli iPhini lakhe kwabe kunguNks uSamia Suluhu Hassan nosekunguye oqhoqhobele izintambo zombuso kwesobuMengameli. Kungokokuqala emlandweni ukuthi izwe iTanzania libe noMengameli wesifazane.

Muva nje izwe iKenya selimemezele ukuthi lizoba noMehluleli Omkhulu wesifazane nokungokokuqala ngqa selokhu iKenya yabakhona. UMehluleli uMartha Koome oneminyaka engamashumi ayisithupha nanye noqokwe ngokusemthethweni nguMengameli u-Uhuru Kenyatta. UKoome ungumama wezingane ezintathu futhi ungumuntu onentshisekelo ngamalungelo ezingane nabesifazane.
Izwe i-USA nalo ligcobe okokuqala ngqa emlandweni umuntu wesifazane uNks Kamila Harris ukuthi abe iPhini likaMengameli. UNks uHarris ufunde wagogoda kwezomthetho nokwenza umhlaba ube nethemba lokuthi izinto eziningi eziphambana namalungelo abantu ebezike zenziwe i-USA ezifana nezimpi ezishiye umonakalo omkhulu emnothweni wamazwe athize angeke zisaqhubeka.
Kuyangithokozisa kakhulu ukubona inqubekela phambili kubantu besifazane ingakho nje nangesonto eledlule ngaloba kule ngosi ngizwakalisa ukungathokozi kwami ngodaba oluthinta isithembu okuthiwa sesizothathwa ngabesifazane. Okwanamuhla ukuzoncoma nje indlela le zivunguvungu ezivuna ngayo imbokodo. Okuzwisa kakhulu ubuhlungu lapha eNingizimu Afrika yikho ukuthi kufanale kuze kube neziphepho ezizophephula amadoda ukuze kungene abesifazane ngentuba. Cishe bonke abesifazane balapha ekhaya engibabale ngenhla bangene ngenxeba lendoda ethathwe isiphepho esithile. Uma ubheka abanye besifazane bangena ezikhundleni udede kungekho ndoda epheshulwe iphunga lenkohlakalo njengaye uMehluleli uKoome. Kuhle lokho.

Ngibona ukuthi asiqale njengamanje eNingizimu Afrika sikujwayele nje ukukhulisa abantu besifazane njengoba sesibonile kwenzeka ezinhlanganweni ezithathwa njengezinkulu emhlabeni ezifana neWorld Trade Organisation (WTO). Kuzombuleka ukuthi le nhlangano isanda kuqasha isikhulu sayo esiphezulu sesifazane nesidabuka eNigeria uNks uNgozi Okonjo-Iweala oneminyaka yobudala engama-66 futhi oke waba uNgqongqoshe Wezezimali eNigeria ngezikhathi zikaGoodluck Jonathan owayenguMengameli.
Zikhona nezinye izinhlangano okungo-International Monetary Fund (IMF) nokumanje ephethwe ngowesifazane uNks uKristalina Georgieva nodabuka ezweni laseBulgaria. UNks uGeorgieva usesiphathe lesi sikhundla kusukela ngoMfumfu wezi-2019 esithatha kuChristine Odette Lagarde nosephethe i-European Central Bank njengoMengameli wayo.

Akufanele ngabe izwe lethu iNingizimu Afrika isasilele emuva ngale ndlela uma sekuza ekuthuthukisweni kwabesifazane. Isiko alibenzi abantu kodwa abantu abenza isiko. Ngakho-ke bekufanele ngabe ukuthuthukiswa kwabantu besimame sikwenza kube isiko. Omunye wababhali waseNigeria nosehambele inqwaba yamazwe omhlaba uNks uChimamanda Ngozi Adichie wake wayihlongoza le ndaba yokuthi ukuthuthukiswa kwabesifazane kwenziwe isiko. Ngokwenza njalo izingqinamba ezifana nokuthwalwa kwamantombazanyana ayokwendiswa ngenkani kungancipha. Kuyathokozisa nokuthi kukhona umthetho ohlongozwayo othinta izindaba zemishado nalapho sekuzoba semthethweni uma usuphasile ukuthi izingane aziganiswa nje nhlobo.

See Also

Ukuthuthukiswa kwabaholi besifazane into okufanele ihlelwe futhi yakhiwe ngobuchule ngoba le ndaba akusiyo into ongathi izovele izenzekele kalula uma sekukhona indoda edlule nesishingishane sepolitiki. Awuthi ukubukisisa eGauteng selokhu kwahamba uDkt uBandile Masuku alusekho uhlelo olucacile olulandelwayo ngoba ngisho ekulweni nokhuvethe sekuze kuchume uNdunankulu kunomuntu ophethe ezempilo. Selokhu angena esikhundleni uDkt uNomathemba Mokgethi njengoMphathiswa akabonwa nangalukhalo. Kuyabonakala nje ukuthi wazuza isikhundla ngenxa kazamcolo owanetha wakhukhula uMasuku.
Kunesaga sesiZulu esithi; ‘Umthente uhlaba usamila’. Uma ngisicabanga lesi saga kuyafika kimi ukuthi bekufanele singalindi amantombazanyana aze akhule ukuze afundiswe ngobuholi. Njengoba kukhona izinhlelo ezifana noMkhosi WoMhlanga ngakho-ke nakwezinye izinhlaka ezinjengezikole bekufanele kube khona indlela yokufundiswa kobuholi nokuzimela kwabesifazane. Kunencwadi ebhalwe nguNkk uZanele LaMbokazi Nkambule esihloko sithi; “Dear Daughter” neyashicilelwa ngowezi-2018. Kule ncwadi uLaMbokazi Nkambule kukhona lapho khona eluleka omama ngezinto okungamele bazifihlele amadodakazi abo njengokuthi empilweni zikhona izinto ozophumelela kuzo kanti futhi kukhona lapho oyohluleka khona. Nokuthi amadodakazi kumele afunde ukubaxolela omama uma kunezinto abangawatshelanga zona futhi into emqoka ukuhlabela phambili bafezekise amaphupho abazelwe nayo.

Angiphethe ngokuthi ngithi ukuthuthukiswa kwabesifazane akusikho nje ukuthi kuthiwe ama-50/50 ePhalamende kuphela. Kepha kufanele siphinde sikuqinisekise ukuthi uma sebephethe bayakwazi ukunakekela abantu abasebenza ngaphansi kwabo kungenzeki ukuthi amandla nemali kubaphithanisa amakhanda. Ngaphandle nje kwalawo mathizethize angenzeka uma sebephethe abantu besifazane, into emqoka ukubathuthukisa ngaphandle kokulinda ukuthi indoda ebiphethe ithathwe isiphepho esithile ukuze basondele ezikhundleni eziphezulu. Uma siqhubeka nokusebenzisa le ndlela yokuthi abantu besifazane bafike emandleni sogcina siphethwe abantu abangakufanele ukuphatha. Inkinga ngomuntu okungamfanele ukuphatha ukuthi ubonakala ngoba esephethe ukuthi akumfanele kepha ungene ngoba evunwe isimo sokuthi indoda ebiphethe ethathwe isiphepho

UMusa KMB Mpanza ungumfundi weziqu zobuDokotela kumkhakha wezokuXhumana e-University of South Africa.

Scroll To Top