Now Reading
Umthetho wesithembu sabesifazane uyasithunaza isimame – uThabekhulu
Dark Light

Umthetho wesithembu sabesifazane uyasithunaza isimame – uThabekhulu

Osolwazi ezikhungweni zemfundo ephakeme bangakutshela kahle ukuthi uma uzokwenza ucwaningo kufanele kube nenkinga ekhona nofisa ukuyixazulula ngokwenza lolo cwaningo. 

Ngiyacabanga nje ukuthi maningi amaphephandaba aloba ngolwethunga kodwa kuthe uma kwethulwa iBAYEDE eminyakeni ethi mayibe isikhombisa edlule, iBAYEDE ayifikanga yafuna ukufana namanye amaphephandaba. 

Indlela iphephandaba laboHlanga elisebenza ngayo namanje isukela ekusetshenzisweni kolimi ngendlela enothile, enohlonze nethe ukujiya. Lokhu kusitshela ukuthi elaboHlanga libika ngendlela enokuwahlonipha aMakhosi, ukulungisa nokuqondisa umlando wethu kanye nokusivula imiqondo yethu uma sekuya kupolitiki yezomnotho. Ngaleyo ndlela lokhu kuphinde kusitshele ukuthi ngaphambi kokuthi iBAYEDE iqale ukuba khona besinenkinga yokungasetshenziswa kolimi ngendlela esifundisayo, bekungekho mthombo esiphuza kuwo izinto ezingamafagugu neziyinqabakutholwa. 

Okusho ukuthi ukufunda izinto ezilotshwe ngesiZulu esiqondile bekuba into esiyigcina esikoleni. Ngakho-ke iBAYEDE yenzelwe ukuthi ibe ngesinye sezixazululo ezinkingeni esengizibalile ngenhla.  

Emkhakheni wezempilo kusukela ngonyaka wezi-2019 kwenziwa ucwaningo oluqondene nomgomo wokhuvethe olusibekele umhlaba. Zonke izinkampani ezifana ne-AstraZeneca, iPfizer, iModena, iSputnik, iJohnson & Johnson nezinye zisebenza ngokuzikhandla ukuze zithole ikhambi enkingeni ewukhuvethe. Manje-ke bekufanele ukuthi noma ngabe imuphi umthetho oshaywayo ezweni kube ukuthi kukhona inkinga abazama ukuyixazulula ngalowo mthetho. Ngiyazibuza nje ukuthi uma uHulumeni uthi uhlongoza indaba yokuthi kube khona isithembu lapho khona inqwaba yamadoda izogana owesifazane oyedwa, yini lena oyihlosile? Iyiphi le nkinga ocabanga ukuthi uyayixazulula?

Lukhulu luyeza luyanyelela, sekusele kancane kuthiwe abesifazane abadayise imizimba udede. Kwaqala kancane ngezikhathi zikaTata uMadiba esenguMengameli kwashaywa umthetho wokuthi abesifazane abahushule izisu, kwathi ngezikhathi zikaMnu uThabo Mbeki kwashaywa umthetho wokuthi abobulili obufanayo abaganane. Kwathi kungakapholi maseko sezwa sekuthiwa izingaze ezineminyaka elishumi nambili sezingakwazi ukuthatha amaphilisi okuhlela umndeni ngaphandle kwemvumo yabazali. Nakhu manje sekuthiwa abesifazane abawole inqwaba yamadoda abagane. Njengesizwe engabe sibhekephi? Hlobo luni lwesizwe esifuna ukusakha? Angisho ukuthi ngimelana nalamalungelo asevele ekhona kodwa engikushoyo nje ukuthi abantu abangagixabezwa ngamalungelo athize kodwa uma sekuzaleke izinkinga eziza nalawo malungelo bese beshaywa indiva. Kumanje kunodlame olubonayo nje ukuthi luyabhebhetheka lapho khona abathandana nabanobulili obufanayo bebulawa kabuhlungu yizigcwelegcwele kodwa uHulumeni awubonakali usha amashushu uzama ukunqanda lesi simo. Mhla zili-12 kuNhlaba wezi-2021 i-eNCA yasakaza uhlelo iCheckpoint nokulapho kwavezwa abantu abaningi asebebulewe ngenxa nje yokuthi bathandana nabanye abanobulili obufanayo, kuze kube manje asikaze sizwe kuthiwa uHulumeni uzokwethula umthethosivivinywa ozobavikela. Lokhu kusifundisa ukuthi uHulumeni wezwe lethu umagange ekuhlwanyeleni imbewu kodwa uma sekumila nokhula awube usafuna ukuzoluhlakula. 

Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi uma abesifazane bekhala ngokuthi bahlukunyezwa abantu besilisa abahlekisana noma abagcagce nabo abagqizwa qakala. Akubi khona noyedwa ungqongqoshe othi akuguqulwe imithetho ukuze abantu besifazane nezingane baphephe. Akukho ngqongqoshe osukumela phezulu uma kuthiwa abantu besifazane bayahlukunyezwa emapulazini noma emsebenzini ngezindlela ezahlukene. Akukho ngqongqoshe osukuma athi lacu uma kuthiwa abesifazane badinga usizo lwemali ukuze baqale amabhizinisi. Uma kuthiwa kusolakala ukuthi kunomlugaju endaweni oqotha abantu besifazane kusukuma uBheki Cele kuphela. Kumanje angikaze ngiyibone inhlabaluhide yabesimame bekhala ngokuthi bafuna ukuganwa inqwaba yamadoda kodwa bagixabezwa ngamadoda. Uma umuntu wesifazane ehlukunyezwa omunye abulawe umlingani oyedwa kuyokwenzekani mhla kuthiwa umuntu wesifazane oyedwa uganwe amadoda ayisihlanu?

Izingqapheli zithi uma ufuna abantu benze intando yakho qala ngokuthi kube nguwe olawula indlela abacabanga ngayo. Abezizwe bayazi ukuthi amadoda ayakuthanda ukufudunyezwa abesifazane ingakho iningi lethu lisithanda isithembu. Ake ngenze nje umzekelo: uma owesifazane eseganwe amadoda ayisikhombisa lokhu kungasho ukuthi kukhona indoda ezolala yodwa, iziphekela futhi iziwashela isonto lonke umakoti esajikeleza. Lokhu kuyokwenza ukuthi amadoda athole izancinza ukuze axoshe indlala yasekamelweni. Lapho-ke uma kuke kwangena ukugula ngendoda eyodwa, obani abanikazi bamakhemisi abazozuza ngokudayisela leso sithembu imishanguzo? Lapha kuzoqothwa aboHlanga ngeziphansi, siboshelwe amanqina enyathi lapha.   

See Also

Njengoba nje kulezi zinsuku bengishaqwe yilezi zindaba zemishado emisha ehlongozwayo, mhlawumbe bekungeke kungethuse kakhulu ukuthi kulungiswa imishado ehlobene nenkolo yamaSulumane kanye neyamaNdiya okuthiwa iHindu ngoba sengathi ayihambisani noMthethosisekelo wakuleli. Sekukaningana aMakhosi nezinduna bekhala ngokuthi akususwe kuMthethosisekelo isigatshana esiphoqa amadoda ukuthi athole imvumo kunkosikazi omdala njalo uma esefisa ukuthatha omunye umakoti kodwa awalalelwa. 

Ingwadla esibhekene nayo ukuthi kungani sithi sisenezinkinga ezimayelana nemijondolo egcwele iKapa neGoli, umnotho ongawandisi amathuba emisebenzi, ama-eTolls abhuntshile eGoli, ukungezwani okuphakathi kwaboHlanga nabokufika kodwa kuvele kwakhiwe inkinga engekho kube sengathi iyaphuthuma? Kumanje uMnyango Wezokuthutha uhlongoza amaqhingasu okwenza izindodla zemali ngabashayeli bezimoto ngokuthi wethule uhlelo oluzathatha amaphuzu kulayisensi yokushayela kuze kufikwe lapho ingasasebenzi. UHulumeni wabantu kumele usebenzele abantu hhayi ukubakhela itulo lokubephuca asebenakho nokuwumqansa ukukuthola njengelayisensi yokushayela. Bekungakuhle ukuthi uHulumeni wethu uke unake izinto ezidingwa abantu bawo hhayi ukubagixabeza ngamalungelo angaluqedi usizi nenhlupheko yaboHlanga.

Ngaphandle kwazozonke izinto ezenzakalayo ezweni kodwa kunalo moya omuhle ohelezayo futhi obukeka uvuna iMbokodo: uMehluleli uMogoeng uhlabe ikhefu elide kodwa kwanyuswa uMehluleli uSisi Khapempe njengebamba. UNobhala Jikelele kaKhongolose uMnu u-Ace Magashule usamisiwe esikhundleni kwase kukhushulwa uNks uJessie Duarte ukuthi aphathe. Ngenyanga kaNdasa we-2021 kwebuze iSILO uMdlokombane kwase kubamba okaMahlokohla (naye ongasekho). Umphathi omusha wesiteshi esikhulu somsakazo u-Ukhozi FM ngowesifazane uNks uSbongi Ngcobo nokuyinto elokhu sayigcina ngoNks uZamambo Mkhize. Nantu uhlobo lwabantu besifazane obekufanele engabe siyalwandisa. Bekufanele engabe izwe lethu lenza konke okusemandleni ukuthuthukisa abesifazane kwezemfundo, ezolimo, ezomthetho, ezikaqedisizungu nakweminye imikhakha. 

Angikuboni njengenqubekela phambili ukudansiswa kwabesifazane ngezikhindi zangaphansi kumavidiyo ezingoma zeHip Hop. Kanti abanye baze banikwe isikhathi esiwuhhafu wehora koMoja Love bekhindile beveza yonke impahla yangaphansi ewumsweswana lapho-ke alukho uhlobo lwenhlamba ongaluzwa. Ngaphezu kwalokhu sekuthiwa owesifazane akawole inqwaba yamadoda. Akusiyo neze intuthuko esayivotela lena. Akusiyo inqubekelaphambili lena, isizwe sibhixwa ngodaka emehlweni ukuze singanaki noma izwe lokhokho bethu licebisa ezinye izizwe. Vukani nina boHlanga. Asikaze sibenaye ngisho uMengameli wesifazane kodwa manje sekuthiwa thathani inqwaba yamadoda, uma ningenza lokho nolibusa nini leli lizwe? Niyoba nini zinhloko zabehluleli? Akusiyo into eyafelwa zintombi zeNgcungce lena, akusiyo into eyalwelwa ngoLilian Ngoyi lena. Vuka Mbokodo! 

Scroll To Top