Now Reading
Akuguqulwe ukwenza ukuqeda ukuhlukunyezwa ngokobulili
Dark Light

Akuguqulwe ukwenza ukuqeda ukuhlukunyezwa ngokobulili

Kufanele ukuthi kuze kufe bani ukuze iqine imikhankaso yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngabesilisa? 


Sekuphele iminyaka ngeminyaka isihlava sokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane sangena iqeqebana elithile lamadoda kodwa ayikho into ehlukile esike yenziwa. Uma ngikhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngikhuluma ngezinto ezifana nokushaya, ukudlwengula, ukukhuluma amazwi alumelayo, ukuthuka, ukujivaza owesifazane ngezenzo zakho njengendoda ezingezinhle. 

Angeke njalo uma kubulewe owesifazane sibone omama be-ANC Women’s League beshaya itoyitoyi ngaphandle kwezinkantolo bese sicabanga ukuthi lokho kuzokwenza umehluko ekunqontshweni kwalesi sihlava.

Umhlaba wonke uba nomkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane minyaka yonke kusukela izinsuku zingamashumi amabili nanhlanu kuLwezi. Lona umkhankaso oholwa i-United Nations, ngakho onke amazwe angamalungu ale nhlangano ayaba nawo lo mkhankaso nakuba kwamanye amazwe ungachumi kangakho. 

Iqiniso elisimele sonke ngezinyawo eNingizimu Afrika lithi sinenkinga enkulu yalesi sihlava. Kunezigemegeme eziningi zokubulawa kwabesifazane ezingaphumi ngisho emithonjeni yabezindaba kodwa lokho akusho ukuthi akwenzekanga. Ukwenza nje umzekelo, kunohlelo olujwayele ukuvela kumabonakude olusihloko sithi; ‘Ufelani?’ Lolu hlelo luyaye luvele esiteshini iMoja Love lapho imindeni isuke ihluba udlubu ekhasini ngofelwa zingane zawo ezandleni zamadoda athi ayazithanda.  

Ngike ngazinika isikhathi ngabhekisisa kahle izilwane zasendle. Uma ubuka amabhele esilisa anawo umkhuba wokuthi uma efuna ukuzithokozisa namabhele esifazane, aqala ngokubulala izingane bese kuyima ezidlisa satshanyana konina. Kanti namabhubesi esilisa anawo lowo mqondo wokubulala izingane zamanye amabhubesi esilisa ukuze athathe lawa esifazane. 

Ngiyazi ukuthi ziningi ezinye izilwane ezenza lo mkhuba kodwa negama liyasho ukuthi izilwane. Kuyofanele njengamadoda-ke sizibuze ukuthi kungani pho elinye idlanzana lethu liziphathise okwezilwane? 

Yini okumele siyenze ukuze sibuyisele ubuntu nothando emadodeni athize? Singabukhipha kanjani ubulwane ebantwini? Koze kufe bani ukuze kusukunywe kuliwe impi yomgangela naleli dlanzana lamadoda enza lo mkhuba?

Kunesaga esithi okuhlula amadoda kuyabikwa. Inkinga esiphathisa ngamakhanda ukuthi kaningi kulolu dlame olubhekiswe kwabesifazane iwona amadoda ayinkinga, manje kuyobikelwa bani? Cishe yonke imikhakha yokusebenza inayo le nkinga, nakhu kwezemfundo kukekwabulawa ngesihluku umfundi waseNyuvesi yaseKapa, uNks u-Uyinene Mrwetyana. 

Ngonyaka wezi-2017 owabe eliphini likaNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme uMnu uMduduzi Manana wahambela iNyuvesi yaKwaZulu Ongoye nalapho wafike wethula khona lo mkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Kodwa manje selokhu ahamba uManana leli elikhona iphini likaNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme ngathi linakho ukungalusukumeli lolu daba njengesimo esiphuthumayo. 

Kujwayelekile ukuthi uma kunezinkinga ezifuze lezi iningi lethu libhekise amehlo kuHulumeni. Akukubi-ke nalokho, kodwa nali iqiniso: uHulumeni uhlukaniswe kathathu; okokuqala iSishayamthetho, ingalo yomthetho kanye neziphathimandla. Njengoba uHulumeni umiswe ngale ndlela lokhu kusho khona ukuthi abehluleli, ongqongqoshe ngisho nomengameli imbala akusiwo oshaya umthetho kodwa yonke imithetho yenziwa eSishayamethetho lesi esingajwayele ukusinaka. 

Njalo uma sibona kuvulwa iPhalamende bese kuliwa lokho kufanele kusiphathe kabi ngoba iyona ndlu leyana okufanele ishaye imithetho eminingi esivikelayo. Ngakho-ke mhla sesifuna ukubona uguquko kule nzukazikeyi yokuhlukunyezwa kwabesifazane kofanele sithi ukuma kancane ngokumasha siphathe izingqwembe ngoba lokho sekuzanyiwe kodwa akuthelanga zithelo. 

See Also

Ake sithole indlela yokuthi iSishayamthetho senze umthethosivivinyo wokuthi sithi ukuqina isandla kwababulele ngesihluku, omalugaju bathole umjovo womlala safuthi, abadlwenguli asebekwenze lokhu bephindelela futhi okunobufakazi obuqanda ikhanda abathenwe. 

Akukwazi ukuthi kunabantu ababulala ngisho izingane, amaphoyisa, babamba inkunzi izimoto ezithwala imali, abaduni bezimoto baphinde badubule babulale uma bethanda kodwa bajike bakhishwe ngamabheyili bacanase nje. Ngezikhathi zobandlululo kwakubuhlungu ukuthi kwakukhona isigwebo sentambo esasishaya kakhulu aboHlanga kodwa manje sengathi kofanele sicabange kabanzi ngokusibuyisa. 

Asibuyiswe kodwa sesihlelwe kabusha. Izigcwelegcwele zigcweleza yonke indawo. Sesiyazi manje ukuthi abehluleli neziphathimandla abawenzi umthetho kodwa basebenza ngalona okhona, ngakho-ke amehlo ethu mawathi njo eSishayamthetho. Ilona khambi leli esingelapha ngalo ezinye zezilonda emiphefumulweni nasemizimbeni yabesifazane ezadalwa ileli qeqebana lamadoda ayizindlavini. 

Miningi kakhulu imikhankaso, izinhlabaluhide, imilindelo osekwenziwe kodwa azikho izithelo. Angeke senze into efanayo iminyaka ngeminyaka bese sethemba ukuthi imiphumela izohluka, lutho. 

Ake senze esingakaze sikwenze phambilini. Itshe aligaye ngomunye umhlathi manje, isikhathi sokuthi kuxhozwe omunye umphini sifikile. Abantu abahlukumeza abesifazane nezingane nabo abagqenywe inkamba beyibuza ngomthetho omusha.  

Scroll To Top