Now Reading
Umlando kaMatamela Cyril Ramaphosa kuya kudemokhrasi
Dark Light

Umlando kaMatamela Cyril Ramaphosa kuya kudemokhrasi

UCyril Ramaphosa isishoshovu esasilwa nobandlululo, umholi wenyunyana nosomabhizinisi. Wazalelwa eSoweto, eGoli, mhla ziyishumi nesikhombisa kuLwezi ngowe-1952. Uyingane yesibili kwezintathu zika-Edwith noSamuel Ramaphosa, owayeyiphoyisa. Umfowabo kaRamaphosa nguDouglas. UCyril Ramaphosa wafunda eTshilizi Primary School naseSekano Ntoane High School eSoweto. Waphasa uMatikuletsheni ngowe-1971 eMphaphuli High School, eVenda, lapho ayekhethwe khona wabangumholi weStudent Christian Movement. Ngowe-1972 wabhalisela izifundo zomthemtho eNyuvesi yaseSouth Africa nakwaDamelin.

EseNyuvesi uRamaphosa wazibandakanya nombangazwe wezitshudeni waba esejoyima iSouth African Students Organisation (SASO) kanye neBlack People Convention (BPC). Lokhu kwaholela ekutheni agcine eboshiwe wagcinwa ekhulukuthu izinyanga eziyishumi nanye ngowe-1974 ngaphansi kweSigaba 6 soMthetho Wobuphekulazikhuni we-1967 (Terrorism Act), ngokugqugquzela imibhikisho eyeyihambisana neFrelimo. Ngowe-1976 waboshwa ngemuva kwezibhelu zaseSoweto wagcinwa eJohn Voster Square.

Ngemuva kokudelelwa kwakhe wasebenza efemimi yabammeli baseGoli njengomabhalane womthetho, ebeqhubeka nezifundo zakhe zomthetho ngeposi neNyuvesi yaseSouth Africa (Unisa) lapho athola khona iqhuzu lomthetho elibizwa ngeB.Proc. Ngemuva ngokuzuza iziqu zakhe zomthetho uRamaphosa wajoyina inyunyana, iCouncil of Unions of South Africa (CUSA) njengomeluleki emnyangweni womthetho. Ngowe-1982 iCUSA yajuba uRamaphosa ukuthi asungule inyunyana yabasebenzi. Ngawo lowo nyaka inyunyana yasungulwa yabizwa ngeNational Union of  Mineworkers (NUM).

Waboshwa eLebowa wabekwa icala lokugqugquzela nokuhlela umhlangano eNamagale owawusuvalwe imantshi.   NgoZibandlela ngowe-1982 wabanguNobhala wokuqala weNUM. Ngenkathi kulungiselelwa ukusungula iCongress of South African Trade Union (COSATU) wayengumgqugquzeli wenkomfa. Wethula inkulumo enqala ngesikhathi kugcotshwa iCOSATU eThekwini ngowe-1985. NgoNdasa we-1986 waba yingxenye yethimba elaliyohlangana ne-ANC, eLusaka eZambi. Ngesikhathi ICOSATU ihlanganisa izangdla ne-United Democratic Front (UDF) belwa nombuso kaP.W. Botha, uRamaphosa wayesekhaleni lalokhu okwagcinwa sekwaziwa ngeMass Democratic Movement (MDM).

URamaphosa wakhethwa wabanguNobhala Jikelele wenyunyana waba ngowokuqala ngqa. Isikhundla lesi asiphatha kwaze kwaba ngoNhlangulana ngowe-1991 esekhethelwe isikhundla sokuba nguNobhala Jikelele ka-ANC. Ngaphansi kobuholi bakhe amalunga enyunyana akhula esuka ezi-6 000 afika ezi-300 000 ngowe-1992. Yafaka ngaphansi kwayo cishe ingxenye yabasebenzi basezimayini zaseNingizimu Afrika sebebonke.

See Also

NgoMasingana we-1990 waphekezeleka iziboshwa zombangazwe ze-ANC ezazikhululwe ejele ngesikhathi ziya eLusaka. Wasebenza futhi njengoSihlalo weNational Reception Committee, okuyiyona eyayenza amalungiselelo okukhululwa kukaNelson Mandela. URamaphosa nguyena owayehola izingxoxo zokudluliswa kweNingizimu Afrika isuka obandlululweni iya entandweni yeningi. Wayengumholi wezingxoxo enobuchule. URamaphosa noRoelf-Meyer babamba elikhulu iqhaza ezingxoxweni ezaziqonde ukuqeda ubandlululo ngokuthula, kugwedlwe izwe liqondiswe okhethweni lwentandoyeningi ngoMbasa we-1994.

Ngowe-1991 enkomfeni ye-ANC eyayingoNtulikazi wakhethwa wabanguNobhala Jikelele we-ANC. Wabangunobhala kusukela lulunye kuNdasa kwaze kwaba mhla zilishumi nesishiyagalombili kuZibandlela ngowe-1997. NgoMfumfu wahambela eNyuvesi yaseStanford njengoSolwazi ovakashile. Ngemumva kokhetho lowezi-1994 uRamaphosa waba yilunga lePhalamende. Wakhethwa wabanguSihlalo wekomiti elalidweda umthethosisekelo zingamashumi amabili nane kuNhlaba ngowe-1994 wayeyibambe esifubeni kuHulumeni woBumbano.

Scroll To Top