nguMehluleli u-Isaac Madondo

UMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo oyiPhini likaMengameli WamaJaji KwaZulu-Natal nongumbhali wencwadi ethi: Umsuka Nemvelaphi Yomuntu Omnyama. Ngaleli bhuku ungashayela ku: 082 6952800.

29 Articles Published | Follow:
Kuluhambo olude ukuthatha umakoti, ukulobola nomgcagco

Ukulobola kwenzeka lapho insizwa ibone yathanda intombi efisa ukuthi ibengumkayo. Uma intombi isiyiqomile insizwa ibikela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wemvelaphi yamanye amasiko nokunye ukukhuluma

Yilapho kwavela khona isaga esithi, ngibambe elentulo. Kunenkolelo efanayo e-Uganda, eKenya nakumaNguni aseNingizimu nezwe. Kodwa-ke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaVenda amaningi ayehambisana neNkosi uMachado

INkosi uSingo wayekwazi ukuvikela abantu bakhe ezitheni ngokushaya izigubhu ezibizwa ngeNgoma kaLugondo izitha zethuke zibaleke.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbeTswana bagcina bevikelwa umbuso wamaNgisi esidladleni sikaRhodes

Isakhiwo nokuhleleka komphakathi wabeTswana, kunezikhulu (dikgoshana) abantukazana nabangaphansi kweminye imindeni nezisebenzi. Kunemikhosi ebahlanganisayo bakhumbule uBukhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando uveza ukuthi AmaZulu athi ukwethusana namaSwati

EyaKwaZulu yayiholwa nguMasiphula kaMamba kanti eyaseSwatini kwakunguMngayi wakwaFakude. Sengathi ekaZulu yaphuma, yahlehla yajokola. AmaSwati akholwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now