Now Reading
Impilo kaJacob Gedleyihlekisa Zuma
Dark Light

Impilo kaJacob Gedleyihlekisa Zuma

UJacob Gedleyihlekisa Zuma wazalwa mhla zilishumi nambili kuMbasa ngowe-1942 eNkandla kunkosikazi wesibili kaGcinamazwi uNobhekisisa Zuma. Igama likaZuma leli elithi nguGedleyihlekisa lisho ukuthi umuntu elokhu ekuhlekisa enza sengathi uyakuthanda kanti akakuthandi ukufisela okubi. Uyise kaZuma wabe eyiphoyisa. UJacob Zuma uvamise ukubizwa ngoJZ noma uMsholozi, okungukhokho wakhe.

UZuma ukhulele eNkandla ngakwaMaphuumulo lapho ayelusa khona izinkomo. Unina kwakungumsebenzi wasendlini eThekwini. Wayevamise ukuvakashela unina uma kungekho okunigi ayekwenza eNkandla. Impilo yakhe yobungane wayichitha ehamba phakathi kweTheku neNkandla. EThekwini unina wayehlala eMkhumbane.

Ngenxa yokweswela uZuma akabanga nayo inhlanhla yokuya esikoleni. Kwathi eseneminyaka elishumi nanhlanu waqala ukubamba amatoho ukuze asize ekubeni kube khona isinkwa phezu kwetafula emndenini wakhe. Wenza konke okwakwenziwa ngabafana ekwaluseni ngesikhathi ekhula njengokushaya izinyoni, ukubhukuda emfuleni, waqhathwa, eshaya induku. Lokhu ngesiZulu esithi ikhona okwakha indoda. Wafundiswa inhlonipho ukuthi kufanele aphile kanjani nomphakathi ayehlala kuwo okuthi izinto indoda okufanele izenze kufanele izenze kanjani, njengoweshela izintombi nje kanje. Enye into afundiswa yona njengabo bonke abafana abelusa ukuba nesibindi. Kwakuthiwa indoda akufanele kube khona into eyehlulayo.

Ngowe-1959 uZuma wajoyina inhlangano i-African National Congress (ANC) eneminyaka elishumi nesikhombisa. Kwakungalesi sikhathi kuzokwehlukana enhlanganweni ye-ANC kuphuma iPan Africa Congress (PAC) eyayiholwa nguRobert Smangaliso Sobukwe. Umnewabo kaZuma omdala kuyise uMuntukabongwa owalwa empini yesibili yomhlaba wayeyilunga le-ANC ehlale eshumayela ngengcindezelo nangabasebenzi. UJacob Zuma wayemlalela kakhulu umnewabo. Omunye futhi umuntu ayemhlonipha kwakungumfowabo kayise u-Obed Zuma, wayeyilunga leSouth African Congress of Trade Unions (SACTU) eyayingumhlahlandlela weCOSATU. ISACTU yayiphethwe uMoses Mabhida. eseneminyaka eyishumi nesiyisishiyagalombili uZuma nabanye abangamashumi amabili nesishiyagalolunye ababengamalungu eSACTU bafundiswa ngombangazwe nguMabhida noSteven Dlamini lapha eLakhani Chambers ebusuku. Ngaleso sikhathi uZuma wayengumsebenzi wasendlini, egeza namawindi kuMusgrave Road.

See Also

Ngemumva kwesehlakalo saseSharpeville sokudutshulwa nokufa kwabantu ababebhikishela ukuhi abafuni ukuphatha amapasi uHulumeni wamaNashinali wamemezela umthetho wesimo esibucayi. Izinhlagano zombangazwe i-ANC nePAC zavalwa umlomo kwathi amanye amalungu azo aya ekudingisweni asele asebenza ngomshoshaphansi. Unya nesihluku okwatshengiswa nguHulumeni wamaBhunu kwenza abaholi be-ANC babone ukuthi izindlela zokutshengisa ukungeneliswa ngokuthula zazingeneso isixazululo. Ngakho-ke i-ANC yasungula uphiko lwezimpi, uMkhonto weSizwe, olwaluzobhekana nendlakadla kaHulumeni wamaNeshinali zilishumi nesithupha kuZibandlela ngowe-1961. UMsholozi wabayilungu elikhuthele loMkhonto Wesizwe ngowe-1962. Kwathi ngowe-1963 wajoyina iSouth African Communist Party (SACP). Ngawo lowo nyaka waboshwa nabanye abangamashumi amabili nanhlanu eZeerust eNorth West. Babekwa icala lokuzama ukuvukela umbuso wobandlululo. UZuma wagwetshwa iminyaka elishumi edonsa ejele ziyishumi nambili kuNcwaba eneminyaka engamashumi amabili nanye.

Scroll To Top