Now Reading
Ukufa komfana: Amathemba ashabalale njengamanzi
Dark Light

Ukufa komfana: Amathemba ashabalale njengamanzi

Ukufa komfundi kushiye umndeni ulahlekelwe yikho konke nesimomqondo singesihle. Lokhu akuthintanga umndeni kuphela,  nomphakathi nabafundi imbala basale bephazamisekile 


Kunoma yimuphi umzali kuhlale kuyisifiso  ukubona ingane yakhe iphumelela esikoleni ngemuva kweminyaka eli-12 ifunda. Eningini lemindeni yaboHlanga ukuqeda koyedwa ekhaya kusuke kuvula umnyango wezinto eziningi kubandakanya nokukwazi ukuxosha ikati eziko.

Nokho kuNks uGugu Petronella Mbutho okwakhe kwehlukile njengoba esikhundleni sokuba indodana yakhe obekungukuphela kwayo nabesebeke ithemba kuyo, ibulawe ngesihluku esingachazeki. Ukucima kwalesi sibani nokunezinkomba zokuthi umphefumulo uphumele endaweni yokucima ukoma iMagagula Lounge, kumzwise umunyu ongachazeki unina womfundi uBobo Mbutho. Uhamba nje umfana ushiya ngemuva odadewabo abathathu.

ElaboHlanga lihambele emzini obuyikhaya kuBobo yonke le minyaka.  Kulo muzi onamagumbi amabili okulala kuthiwa bali-14 abantu abahlala khona. Isimo sinzima ungena. Umama kaBobo akasebenzi njengoba sekuphele iminyaka emihlanu itshe lome inhlama futhi akayicoshi nemali yesibonelelo. Kuye uBobo bekuyindoda isibili njengoba ekuphanteni kwakhe ethengisa izinto ubengakhohlwa yikhaya. 

Uma izintattheli zifika lapha ziphelezelwa ngomunye wothisha baseNkosibomvu into yokuqala ekuhlangabezayo yisithombe sikaBobo. Empeleni zimbili izithombe zakhe esokuqala usibona uma ungena noma ungena khona esikhulu esasiphethwe ngosuku alondolozwa ngalo, silenga odongena ngasemnyango. Esinye sibekwe eduze komnyango wegumbi lokulala, sincikiswe ngodonga ngenxa yobukhulu nobubanzi baso. Kuze kwacishe kwaphela inkulumongxoxo unina kaBobo engahlangani amehlo obekuthi uma umlandela uhlangane nobuso obudangele.

Lona wesifazane uthwele ngoba uma elanda kuyabonakala ukuthi kubuya okudala. Elokungasiboni ngisho isidumbu sengane yakhe kuzwakale sengathi yikho okumjuqa umoya. Uzwa ngabanye nangabezindaba ukuthi utholwa nje umfana wabe engasaphelele. Usho nokusho ukuthi njengoba engalibonanga ithambo lakhe kuhlala kuhlale kube sengathi uzongena emnyango, usaphumile njengoba kwakwenzeka.

UNks uMbuthu uthi noma uyaphila yisihe sabantu baseHambanathi abancane nabadala abama naye kwaze kwaba uyatholakala umfana baqhubeka nangesikhathi eyolondolozwa. Nembala lezi zakhamuzi zenza okungejwayelekile nokwenza namaphoyisa aqalaza engxenye ngoba ziphuma nje zigcwala imihosha zifuna umfana izwe lingaphansi kwesimo sokhuvethe akekho okuthiwa kaphume kungenasidingo. Kepha ngoba kuBobo kwakugilwe omunye wabo, umphakathi wagqabula amaketanga wahlwaya ngomunye wabo.  

“Asizange siwubone umzimba kaBobo ngoba wayengekho esimeni njengoba ayenqunyiwe eyizicucu futhi eshisiwe. Wayengamathambo efakwe esikhwameni. Ngakho nami angikwazanga ukumbona. yingakho namanje ngiyengizitshele ukuthi uzobuya aqhamuke. UBobo ufe njengesilwane futhi asiboni ukuthi siyoke sikhohlwe ngendlela abulawa kabuhlungu ngayo,” kusho unina lusizi.

Uthi okufike kwamhlaba enhliziyweni lapho ethi uyalulama yizindaba zokuthi ubhongoza ekubulaweni komfana ungaphandle ngebheyili.  

“Akusiphathanga kahle ukuzwa ukuthi umsolwa wokuqala usengaphandle. Thina ngokomthetho sazi ukuthi umuntu uma ezofaka isicelo sebheyili abalowo osuke elinyaziwe baba khona kodwa thina asibizwanga. Siyile enkantolo enkulu kodwa nabo bathi abazi ukuthi uphume kanjani. Siyazibuza namanje ukuthi uphume kanjani futhi laba abanye basale kanjani. Sizizwa singaphephile nje impela siyesaba. Sithe uma sizwa sabuza abaphathi becala kodwa nabo basitshela ukuthi abakwazi lokho ngoba bazi ukuthi usengaphakathi. Kuyasixaka nje impela ukuthi umuntu angabulala ingane kabuhlungu kanje bese kuthiwa usededeliwe,” kusho uNks uMbuthu.

Okunye akubekayo ukuthi unina womsolwa wokuqala nongumnikazi weMagagula, wayelokhu efika ekhaya ngesikhathi uBobo kusathiwa udukile kodwa okwakubaxaka wayevele akhihle isililo. Lokhu uthi kwakha isithombe sokuthi wabe edliwa unembeza wabe azi umonakalo osuwenzekile.

Okwabonwa udadewabo kusavuka

Omunye okusobala ukuthi uthintekile ngudadewabo kaBobo, uNks uSindi Mbutho othi mama omncane kunina kaBobo. Yena wabona lukhulu njengoba kwathi uma ebizwa kuthiwa akazomlanda (uBobo) eMagagula, wamfica elele phezu kwethantala legazi engasakhulumi, ekhamisile neso elilodwa livalekile. Isimo athi wamfica eyiso sabe sikhomba ukuthi kwase konakele.

Indlela athi wayeyiyo naye akakholwanga nokwenza noma sekuthiwa weqile wasala nemibuzo ukuthi njengoba ebekulesiya simo ubengeqa kanjani. Ubuhlungu obukhulu obokuthi uBobo wafela endaweni engafanele njengoba kusebhizinisini lomfowabo ozalwa uyisemkhulu.

“Mina ngabizwa kwathiwa asizolanda uBobo siphathe izimpahla zakhe zokugqoka useMagagula. Kwathi uma ngifika banqaba ukuba ngingene endlini ayekuyo. Ngangena ngenkani ngabona igazi ligcwele phansi. Yena wayelele ekhamisile kuvuleke iso elilodwa. Ngahamba ngaya emaphoyiseni ngiyowabikela. Kunalokho afike avula icala lokuthi udukile. Kwaze kwasiza umseshi wasePhoenix owathi ayikho lento akukwazi ukuthi kungavulwa icala lokuthi umuntu udukile kodwa wabe esevula icala lokuthumba nokushaya,” usho kanje. 

Uthi lokhu kwenzeka ngemuva kokuba kwathiwa akachaze akubonile nokwenza ukuba icala iPhoenix ilishintshe kungabi elokuduka njengoba uThongathi lona lwakulibeke kanjalo.

Ngesikhathi uSindi ebeka lonke lolu daba umama kaBobo ubelokhu ebheke phansi abuye azibambe ebusweni kodwa kubonakala ukuthi uyakwazi ukuziqinisa yize esezinhlungwini.

  Abasolwa abathinteka kuleli cala nayebathembile uBobo njengoba ayebazi kubalwa isihlobo sakhe nesasingumnikazi weMagagula Lounge uMnu uMlungisi Thabethe (28), u-Andile Nhleko (27), uMncedisi Mzobe (27), uSiyanda Msweli (26) uLindani Ndlovu (22) noMalusi Mthembu (27).

Kuningi okwenzekile selokhu uBobo adlula emhlabeni njengoba kwathi kulezo zinsuku etholakele, kwavela izindaba zokuthi sekunephoyisa lasoThongathi elizidubule ekhanda lisevenini yamaphoyisa lashona.

Leli phoyisa elalineminyaka engama-49 kwakunezinsolo zokuthi lalithinteka kulesi sigameko njengoba kwavela nokuthi abasolwa basebenzisa isikhwama samaphoyisa sokuthwala izidumbu ukushushumbisa umzimba kaBobo bayowulahla emanzini befake namatshe phakathi ngoba benzela ukuthi isidumbu sicwile singatholakali.

Ngalelo langa okhulumela amaphoyisa uBrigadier Jay Naicker wazichitha lezi zinsolo zokuthi leli phoyisa lizibulale ngoba lithinteka ekubulaweni kukaBobo, wathi kusavulwe idokodo okuyilo eliyocacisa ukuthi ngabe leli phoyisa elinguKaputeni esiteshini oThongathi lazibulalelani.

Unina kaBobo konke lokhu kusambuyisela ubuhlungu ngoba uthi ngisho ibhokisi lo mntanakhe kwakufana nokuthi lalingenalutho ngendlela elalilula ngayo.

Uthi yize ingane yakhe yayincane ngomzimba kodwa uthi indlela ibhokisi elabelilula ngayo kwakumangaza.

Kuthiwa isidumbu baqale bazama ukuyosigqiba kwenye indawo kodwa behluleka, baphinde baya naso eBallito bafike basishisa base bebuya naso bayosiphonsa emfuleni.

Lokhu kwakwenzeka nje umndeni kaBobo usamangele ukuthi ushonephi ngoba akatholakali, naseMagagula lapho udadewabo uSindi amshiye khona eseyomlandela izimpahla kuthiwa weqile  kodwa akukholakali uma kubukwa isimo uSindi ayemfice eyiso.

Ngosuku atholakala ngalo okwabe sekuwuNhlaba mhla zili-8, kwanyakaza iNingizimu Afrika yonke nezinkundla zokuxhumana, kwacaca ukuthi usetholakele umuntu wabantu njengoba ayaziwa ngokuba intandokazi endaweni nasesikoleni sakhe iNkosibomvu.

See Also

Umphakathi waphuma ngobuningi wayothi shaye emfuleni naphezu kwebhuloho elikuwo lo mfula atholakala kuwo.

Umunyu nezinyembezi kwakuziphumela kubona bonke ababebukela.

Ngisho abaholi bezepolitiki nosaziwayo babethumela imiyalezo yenduduzo besho nokuthi ubuhlungu obubhekene nomama kaBobo akubona ubuhlungu obungamelwa umzali ngenxa yesihluku esasibonakala.

Lesi sigameko safaka ehlazweni amaphoyisa asoThongathi njengoba umphakathi wawukhihla isililo ubalisa ngawo ukuthi ngabe akunjena ukube ayenobuqotho nanokuthi awazange asukumele phezulu mhla udadewabo kaBobo ewabikela ukuthi ulimele useMagagula.

UNgqongqoshe Wamaphoyisa uBheki Cele naye wabhonga emswanini wathembisa ukulungisa isimo benoMphathiswa Wezokuphepha KwaZulu-Natal, uMnu uBheki Ntuli. Nokho kuze kubemanje lawo maphoyisa okwakukhalwa ngawo namanje kuthiwa asekhona awakaze ayendawo.

Okunye okuvusa umunyu emndenini nokudala ukwesaba ukungaqondi ukuthi umsolwa oyisihlobo sikaBobo uMlungisi Thabethe, waphuma kanjani ejele ngoba ugcine enqatshelwe ibheyili.

Ngisho sebeyobuza emaphoyiseni, umseshi bathi naye wathi akazi ukuthi kwenzeke kanjani ngoba wazi ukuthi ungaphakathi.

Lo mndeni awusazi noma uphephile yini noma angabuya azobenzakalisa ngemuva kokuba igama lakhe liphezulu kubasolwa.

  Umseshi uThabethe ethintwa ukuze aphawule, uthe akanalo igunya lokukhuluma nabezindaba ngakho akuthintwe abezokuxhumana esifundazweni .

Ihhovisi likaCele nalo lithintiwe kaningana ukuze lichaze ukuthi yikuphi eselikwenzile ukuphucula isimo sesiteshi samaphoyisa oThongathi njengoba kukhalwa ngokuthi inkohlakalo ekuso inuka phu futhi namaphoyisa kusolwa ukuthi asephaketheni losomabhizinisi abathile okubalwa naye oweMagagula.

UNksz uLirandzu Themba ucele ukuthunyelelwa umyalezo ngeWhatsApp kodwa ugcine engaphendulanga.

Okuqaphelekayo ukuthi eHambanathi umphakathi usesaba ikakhulukazi labo ababephambili emibhikishweni yokufunda ubulungiswa ngoBobo.

Abanye abakhulume nelaboHlanga bathe okubasabisayo ukuthi umsolwa nongumnikazi weMagagula ungaphandle abazi nokuthi uphume kanjani nokwenza babone ukuthi abaphephile ngendlela okwenzeka ngayo.

Scroll To Top