Now Reading
Zilubuke ngokwehlukile izinkantolo olwebheyili kwelokubulawa kukaBobo
Dark Light

Zilubuke ngokwehlukile izinkantolo olwebheyili kwelokubulawa kukaBobo

Isiya ngokuphenduleka imibuzo ebixake umphakathi waseHambanathi oThongathi nomndeni womfundi kamatikuletsheni owabulawa endaweni yokuzithokozisa okuyiMagagula Lounge njengoba abeNational Prosecution Authority (NPA) becacisa ukuthi abasolwa baphume kanjani ekubeni bebenqatshelwe ibheyili.

ElaboHlanga lixoxe nabeNPA  abacacisile ukuthi empeleni abasolwa abane kuthe uma benqatshelwa ibheyili, bafaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo ngaphakathi ngoba bephikisana nokuvinjwa kwebheyili yabo inkantolo.

Abasolwa asebededeliwe kuleli cala lokuthumba nokubulala kubalwa uMnu uNkosinathi Mthembu obaziwa ngokuhlale evakasha eMagagula lapho okwabulawelwa khona uBobo, uMnu uLindani Dube noMnu uMncedisi Mzobe abebeyizisebenzi zaseMagagula. 

Laba bakhishwe belandela umnikazi weMagagula uMnu uMlungisi Thabethe oyisihlobo segazi sikaBobo njengoba kulamana oyise. 

U-Adv u-Elaine Zungu  oyiphini likaMqondisi oPhikweni lwezokuShushiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uthe laba basolwa bakhishwe ngemuva kokuba inkantolo ihlale phansi yaba nenkulumompikiswano ngesicelo sabo sebheyili abebefuna sibuyekezwe.

“Kuthe uma laba basolwa benqatshelwa ibheyili iMagistrate Court base beqonda eHigh Court bafaka isicelo sokuba kubuyekezwe lesi sinqumo sokuchithwa kwebheyili yabo. Kuthe uma kufikwa eHigh Court udaba lwabo lwabhungwa abammeli boMbuso  nokuthe uma udaba lwabo selulaleliwe iNkantolo yabanikeza ibheyili bakwazi ukuphuma,” kuchaza u-Adv uZungu.

 Le mpendulo iqhamuka emva kwesikhathi abantu baseHambanathi nomndeni wakwaMbutho kubo kwaBobo Andile Mbutho besadidekile, benemibuzo engaphenduleki yokuthi baphuma kanjani abasolwa ekubeni banqatshelwa ibheyili inkantolo yaseVerulam kubuka wonke umuntu.

Okunye okuke kwathusa lo mndeni ukuthi ngesikhathi kuphuma umsolwa wokuqala okwabe kungumnikazi weMagagula, uThabethe bahamba bayobuza kumseshi kodwa wathi naye akazi ukuthi uThabethe uphume kanjani.

 Unina kaBobo, uNks uGugu Mbutho uthi akasazi ukuthi ngabe umthetho usebenza ngokuyikho yini nokuthi ngabe kumele aqhubeke yini awethembe. 

“Thina lapha ekhaya sididekile asisazi okwangempela ukuthi kwenzakalani  ngaleli cala uma bonke abantu abathintekayo nabebenqatshelwe ibheyili sibabona sebephumile singazelele. Impela asisaqondi ukuthi kanti yini lena eyenza bavele baphume nje kalula kanjalo,” kusho uNksz Mbutho. 

Uthe babikelwe umphenyi wecala obathumelele umyalezo ebazisa ukuthi abasolwa abathathu sebededeliwe. Uyabona nje ekuqaleni sitshelwe nokuthi kudedelwe nalo mfana omncane kodwa asinaso isiqiniseko salokho ngoba ababhalwe phansi yilaba  esengibabalile ngenhla.

“Le nto iyasikhubaza emoyeni ngoba ibuhlungu le nto eyenzeka enganeni yami kodwa manje abantu abathintekayo asisazi ukuthi ngabe umthetho usenza ukwethembeka yini ngojubajezisa noma usungakubo. Le nto ibuhlungu kakhulu futhi yenza kubenzima lapha ekhaya, “ kuchaza uNks Mbutho.

UMnu uFata Shandu osekomitini elasungulwa ngemuva kokubulawa kukaBobo elibizwa ngokuthi iJustice for Bobo, uthe abeneme impela ngendlela okwenzeka ngayo ikakhulukazi ukuphuma komnikazi weMagagula kubethusile.

 Ungoti kwezomthetho, uMnu uMpumelelo Zikalala uthe  ukufaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo sokuchithwa kwebheyili kuye kuthi uma kwenziwa umsolwa nabagilwa bangabi bikho eNkantolo kodwa umseshi nguye okumele abenayo yonke iminningwane ukuze ayidlulisele ezinhlakeni ezithintekayo.

See Also

“Okokuqala uma isicelo  sebheyili sichithiwe iNkantolo, umsolwa yilapho ekwzi khona ngokwelungelo lakhe ukusebenzisa uSection 60 of Criminal Procedure Act  . Lapho uma sekuseHigh Court okuyilapho kufakwa khona isicelo sokuphkisa isinqumo skunqatshelwa komsolwa ibheyili, imibuzo ebuzwayo engamaphesent angama-90 iningi layo kuba uyebo noma cha. Abukho futhi ubufakazi obusha obusuke budingeka kodwa kusetshenziswa  izinkulumo ezisuke ziqoshwe ngosuku obusuke uzofaka ngalo isicelo sebheyili. Inkantolo yilapho  isuke isibheka khona ukuthi ngabe imantshi ngesikhathi inqaba ibheyili ibisebenzisa imizwa yayo na noma yenze ubulungiswa. Kuningike okubhekwayo lapho ngoba kuye kubukwe ukuthi awukaze yini uboshwe phambilini uphule nemiyalelo yenkantolo. Okunye okubukwa kakhulu ukuthi uma uphuma ngabe awuzukubasabisa yini ofakazi noma abagilwa,” kuchaza uZikalala.

Uqhube wathi  akugcini lapho kodwa ngasohlangothini lo msolwa iNkantolo iyakubuka nokuthi ufuna ukufike wenzeni ngaphandle njengokuthi abanye basuke befuna nokuqhubeka namabhizinisi abo. Abanye izizathu abazibekayo ezokuthi uzibona engaphephile ngaphakathi nokungaba nobungozi empilweni yakhe.

UZikalala ukusho lokhu nje umndeni kaBobo wona uzithole ungasazi ukuth kwenzakalani usuhlalele ovalweni ngemuva kokudedelwa komnikazi weMagagula okunguThabethe njengoba bathi uma bebuza kumseshi uThabethe wathi naye akazi ukuthi uphume kanjani ngoba wazi ukuthi ungaphakathi.

UZikalala uthe umseshi umsebenzi wakhe ukwazi konke okuqhubekayo ngecala njengoba kufanele ehlale ebazisa abagilwa ngokusuke sekwenzekile kuhlanganisa nanokuthi uma abasolwa sebevele bafaka isicelo sokuphikisa isinqumo sokunqatshela ibheyili.

Uthe kwezinye izikhathi noma sicelo sokubuyekezwa kwesinqumo sebheyili sifakwa kodwa inkantolo ibuye ibuke ukuthi ukuphuma kwaho akuzukuphazamisa yini ukuthula emphakathini ikakhulukazi uma icalalisuke liudonse amehlo omphakathi.

Uveze nokuthi ukuvunywa kokuba umsolwa anikezwe ibheyili yize ibisuke isinqatshiwe kodwa lokho akusho ukuthi usemsulwa ngoba kusuke kungahlangene necala kodwa kusakhulunywa ngebheyili nje kuphela.

Scroll To Top