Now Reading
Izigemegeme zepolitiki nezosopolitiki nonyaka
Dark Light

Izigemegeme zepolitiki nezosopolitiki nonyaka

Ubukhulu beqembu bulingane nezinkinga kuKhongolose, kanti nakwaphikisayo bekumantwenguntwengu


Ipolitiki yaseNingizimu Afrika ihlale ihlabahlosile ngaphandle nangaphakathi kwezindonga zePhalamende. Akukhathaleki ukuthi ngabeqembu elibusayo noma eliphikisayo, iqiniso lithi osopolitiki bakuleli bayefana. Bonke bayawenza amaphutha kanti futhi bagogodile ekuqinisekiseni ukuthi umlomo kubo uba lishoba lokuziphungela.

Nakulo nyaka njengakweminye bakhona abathe bayanyathela babuya nodaka. Udaka olukhulu luvele ngesikhathi kufika ukhuvethe. Lapha uHulumeni uzithole usubhekene nomthwalo wokushumayela ivangeli lokuphebeza lesi sifo. Lokhu kwenze wadweba imigomo abantu okumele bayihloniphe. Akudingi uqagele ukuthi abokuqala abaphule le migomo akubona abantu phaqa kepha kube yilaba abakuHulumeni.

UNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi, uMhlonishwa uLindiwe Zulu, uthuse abaningi ebonakala ezihambela edolobheni eGoli ngoba ethi usekhathele ukuhlala endlini yize abantu bebephoqwa ngisho amasosha ukuba bazivalele emakhaya bengaphumi. Lokhu akwehlanga kahle kwabaningi nabakuhumusha njengokudelela nokungabi nazwelo.

Kuthe kusabatshazwa lokho kwaba uNgqongqoshe Wezokuxhumana Namaposi, uMhlonishwa uStella MaNdabeni Abrahams nowayeyiPhini likaNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme, uMnu uMduduzi Manana, bevakashelene ekubeni nalokho  bekungavumelekile ngaleso sikhathi.

Zithe zisuka nje amadaka kusabekwa izinhlelo zonyaka nezokuqala konyaka wezimali kuHulumeni  kwaphoqa ukuba izwe limemezele ukumisa konke ngenxa yokhuvethe. Kuthe kusenjalo kwaqala kwakhuzwa kukhuziwe abanye abaholi  abebesuke besolwa ngokuthi yize sekubekwe imigomo yokhuvethe kodwa bona basayiphula ngoba babonakala becanasa noma kuphi.

Kuphinde kwaba iMeya yaseNkandla, uMnu uThamsanqa Ntuli esolwe ngokuqoqa abantu yabahlanganisa ngenhloso yokuyobapha izijumbana zokudla. Kube uzithintele njengoba abanye abaholi bemvulele icala emaphoyiseni bemsola ngokuthi uphule imigomo. Kulokhu uMphemba neqembu lakhe bakhala ngokuthi kabanaphutha banyundelwa yizimbangi zabo kupolitiki.

Akugcinanga lapho kodwa noNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSihle Zikalala naye uzithole esebikwa emaphoyiseni naye esolwa ngokuthi uphule imigomo yokhuvethe.

Akugcinanga nje ngalaba baholi kodwa abanye bebetholwa benze imicimbi bephuza notshwala nokuholele ekutheni abanye abaholi kuzwakale amahemuhemu okuthi sebengeniswe ezibhedlela abanye baze badlula emhlabeni ngoba kuthiwa abazange bayilandele imigomo yokhuvethe njengoba bebesuke behambela imicimbi yabangani babo isinyenyela.

Okunye abakuHulumeni abasolwe ngakho ikakhulukazi uNgqongqoshe Wezamaphoyisa, uBheki Cele, ngokuhunyushwe ngokwenzelela uma iphutha litholwa kwaboHlanga bese lwehla ulaka uma kone abezinye izinhlanga.

Umswane wembabala

Okuthukuthelise abantu kube ukuthi abanye abaholi izinsolo zikhomba ukuthi basebenzise ukhuvethe ukuzicebisa ngendlela engafanele kuhlanganisa nabakaHulumeni ezifundazweni ezahlukene. EGauteng kuze kwamiswa uMphathiswa Wezempilo uDkt uBandile Masuku obesolwa ngenkohlakalo yokhuvethe ebithinta yena nobekhulumela uMengameli, uNkk uKhusela Diko, nomyeni wakhe iNkosi yamaBhaca  uThandisizwe Diko.

Lezi zinsolo zigcine sezisabalala nakwezinye izifundazwe njengoba KwaZulu-Natal nakhona kube nezigameko ezibikiwe ezithinta abanye abaholi  nezikhulu zikaHulumeni wakhona. Kuvele nokuthi indlela imali yokhuvethe eyadliwa ngayo, kwakunikezwa ngisho izinkampani  amathenda nokugcine kuvela ukuthi ezokuwasha izimoto azihlangani nhlobo nezinto zezempilo.

Abanye bakhokhelwa imali bengakawenzi nomsebenzi  kanti uMasipala iTheku wona kuthiwa wasebenzisa izigidi ezikhomba ukuthi umuntu ohlala emgwaqeni oyedwa wayenakekelwa ngemali ecela ezinkulungwaneni ezingama-40.

Utwayi lukaKhongolose

INhlangano ebusayo izithole ithatha izinqumo ibuye ijike ngenxa yengcindezi yomphakathi namaqembu aphikisayo ikakhulukazi kwezithinta abaholi bayo KwaZulu-Natal.

Isigameko sokufungiswa  kowayenguSihlalo wayo eThekwini, uNkk uZandile Gumede okaMajola eSishayamthetho sidalele le nhlangano ukukhuluma okuyisimanga.

Lokhu kugcine sekuveza izindaba zokuthi empeleni okaMajola ufungiswa nje, kushaywe ngesithende udadewabo kaDkt uNkosazana MaDlamini Zuma, okunguNkk uHlobisile Ngxongo.

Kuthe kusenjalo kwagqama uqhekeko phakathi kukaMphathiswa Wezezimali, uNkk uNomsa MaDube Ncube noNdunankulu uZikalala okuthiwa babanga ukuhola isifundazwe. Le ngxabano akubanga yiyo yodwa kodwa kuphinde kwaba nemibiko yokungahoshelani kukaKhuzeni nabanye abaholi be-ANC okungoMnu uJomo Sibiya, uMphathiswa uSipho Hlomuka noDkt uNtuthuko Mahlaba oyiMeya yaseNewcastle futhi ohola i-ANC esifundeni iMalahleni.

Kuphinde kwaba ukugijinyiswa kukaNobhala Jikelele we-ANC ngoKlebe, uMnu u-Ace Magashule okucasule amanye amalungu e-African National Congress (ANC) asohlangothini lwakhe abekhala ngokuthi uyasukelwa uboshwa ngoba elwela abahlwempu. UMagashule usolwa enkohlakalweni yethenda yezigidi ezingama-R250 zokufulelwa kwezindlu zaseFree State.

Kuthe kusenjalo kwaboshwa umholi oqavile we-ANC eFree State nowayeyiMeya yaseMangaung, uNkk u-Olly Mlamleli, ngezinsolo zayo le nkohlakalo yokufulelwa kwezindlu.

Kumanje njengoba unyaka uqala akwaziwa ukuthi leli qembu lizokwenza kanjani okhethweni njengoba likhungethwe yizinkinga futhi libheke nasezinkomfeni okungekaVukayibambe.

Kumanje kubhekwe nangabomvu inkulumo yokuvula unyaka yale nhlangano okuyiJanuary 8 Statement bese kuba iNational General Council (NGC) obekufanele ibe seThekwini kodwa yahlehliswa ngoNhlaba ngenxa yokhuvethe.

INGC nayo ibhekwe ngabomvu njengoba kukhona abafuna ukuyisebenzisela ukuketula abaholi abathize okubalwa noMengameli uCyril Ramaphosa. Lezi zinsolo zike zakhuzwa uKhuzeni KwaZulu-Natal wathi labo abacabanga ukwenzenjalo kumele bazi ukuthi le ngqungquthela akuyona eyezikhundla nokushintsha abaholi.

Kumanje izinto i-ANC zibukeka zingayihambeli kahle kwabanye omasipala njengoba eThekwini okuyisizinda sayo kuvote abantu abayizi-800 000 kuphela kwabayisi-1 800 000 abebebhalisile.

Lokhu abahlaziyi bakuthatha ngokuthi abantu sebelahlekelwe ithemba futhi abasathembi ngisho namaqembu aphikisayo. Phezu kwalokhu leli qembu liyaqhubeka nokwenza kahle koHulumeni Bendawo uma kunokhetho lokuchibiyela.

Izigemegeme zeDA

Izigigaba lezi ezithinta ubuholi azigcinanga nje ku-ANC kodwa neqembu eliphikisayo okuyiDA bekunezakhona njengoba bekulungiselelwa ingqungquthela yokukhetha ubuholi ebingoLwezi.

Kuthe uma kukhethwa uMnu uJohn Steehuisen waba ngumholi, kwaqokwa noNkk uHelen Zille waba nguSihlalo weFederal Council kwabacacela abahlaziyi bezepolitiki ukuthi indlela yeDA isibhekephi.

Kwabanye kube nombono wokuthi njengoba kubhekwe okhethweni lwangonyaka ozayo wezi-2021 okungoloHulumeni Bendawo, yilapho kuzokwehlulelwa khona ukuqoka kwalo uSteenhuisen nokubuyisa kwalo uNkk uZille oseshaya ibuya waba nguSihlalo weFederal Council.

Phezu kunjalo kunombono wokuthi leli qembu yilapho lizoyizwa khona imiphumela yokuqoka isibalo esiningi sabamhlophe ezikhundleni kodwa umhlaziyi wezepolitiki yena unomunye umbono kulokhu.

Lokhu kubuye kwafakazelwa nawucwaningo olwenziwe ngowezi-2019  ngoNhlaba, isikhungo iCouncil for Scientific and Industrial  Research (CSIR) obeluveza ukuthi  leli qembu lisendleleni ebheke eweni nezolilimaza ngowezi-2021 lilahlekelwe amavoti kumaMetropolitan Municiplity nasezindaweni zaboHlanga,.

UMnu uXolani Dube wesikhungo iXubera Institute for Research and Development, uthe iDA empeleni ayisenendaba nokunqoba omasipala okungaba abancane noma abakhulu kodwa isibuyela kulokhu eyasungulelwa khona  ukuba ibheke noma ivikele osomabhizinisi nabamhlophe.

“Uma usathi iDA noma uSteenhuisen ubuholi bakhe buzokwahlulelwa   ngokhetho lwangonyaka ozayo loHulumeni Bendawo, ushaye phansi ngoba inhloso yakhe neDA isiqondile futhi bayayazi ukuthi ayisahlangene nokunqoba ukhetho kodwa okwabo ukuvikela abavoti babo nosomabhizinisi. Empeleni iDA isiphumile ekubeni yiqembu likawonkewonke kodwa isiyinhlangano ezaziyo ukuthi yona izovikela imigomo nebhizinisi kuphela bese i-ANC iba yinhlangano ebhekene nezimfuno noma elawula aboHlanga. Njengamanje uyabona ukuth iDA igculisekile ngoMengameli uCyril Ramaphosa yingakho uSteenhuisen engenawo umsindo kangako ngoba useyazi ukuthi uRamaphosa konke ukubambe ngohlelo ngapha kwaboHlanga,” kuchaza uDube.

Ngokocwaningo lweCSIR kuvela ukuthi iDA ibisivele isifike kwangqingetshe  ngokwamavoti nokukhula kwayo. Lokhu kusho ukuthi unyaka wezi-2021 usuvele usubholofidiwe ukuthi awuzukuhamba kahle kuleli qembu ngokwamavoti nokungathusi uma selivele linquma ukugxila kulokhu elasungulelwa khona kunokuba liqhubeke nepolitiki yokuba osomathuba nokuhambe lifuna amavoti ezindaweni elingakholelwa kuzo.

Komasipala abakhulu ababizwa ngamaMetropolitan eNingizimu Afrika nabangamaphesenti angama-40, iCSIR ikhomba ukuthi iDA akuyihambeli kahle. Ucwaningo lukhomnba nokuthi  phezu kokuba leli qembu likwazile ukuqoqa iNelson Mandela Bay Metro, iCity of Johannesburg neTshwane kodwa ukwesekwa kuya kwehla nobekukhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba ngonobunzima.

UDube uthe into eyenze iDA yangena kule politiki yokubanga uquqaba kube ubuholi bowayenguMengameli uJacob Zuma eyayibubona bubeka engcupheni amabhizinisi nokwenza yabamdibi nawo wonke amaqembu ayezama ukuthola ivoti ukuze kuketuleke uZuma.

Izinketho zokuchibiyela zibuye zakhombisa ukuthi iDA ilahlekelwe izizinda zayo eGauteng eyayizithole ngamalengiso ngokhetho lukazwelonke lowezi-2014.

Kulezi zinketho ebeziba khona zokuchibiyela iDA igcine isilahlekelwe amavoti ayizi-3 000 esuka kwayizi-12 000 ayoshaya kwayizi-9000.

“IDemocratic Alliance yayivele ingasungulelwanga ukuba iqembu likawonke wonke kodwa yayisungulelwe ukubhekana nezimfuno zongxiwankulu nosomabhizinisi, yilokhu esikwenza manje nesibuyele kukho ngaphansi kobuholi bukaSteenhuisen,” kuchaza uDube.

Leli qembu kuthe kulo nyaka labamba ingqungquthela yokukhetha ubuholi ethathwe njengomkhombandlela  wokuthi ngabe iDA isibhekephi.

Kule ngqungquthela bekubhekene uSteenhuisen noNks uMbali Ntuli.

UDube uthe ekuqaleni iDA ibibona i-EFF njengethemba layo ukuncintsha ivoti laboHlanga kodwa seyibonile ukuthi empeleni i-ANC yiyo engakwazi ukwenza lokhu ngaphansi kukaRamaphosa.

I-Inkatha Freedom Party

Ku-IFP lo nyaka njengoba ugoqwa ubenezinto ezahlukene ezinye eziyenze yavusa udumo lwayo lokuba iqembu eliphikisayo kanti ezinye beziyifaka ehlazweni ngenxa yezinye izigameko ebezithinta abaholi bayo abasemazingeni ahlukene.

 Phezu kwalokho ukunqoba ukhuvethe kowayenguMengameli wayo, uMntwana waKwaPhindangene, kube ngezinye zezinto ezibesematheni njengoba amehlo abethe njo kuButhelezi bonke abantu baseNingizimu Afrika befisa ukwazi kanti nemithandazo ibilokhu igeleze njalo ibheke eqenjni nakuye uqobo.

Uma sidlula lapho leli qembu elibuyse isithunzi salo ezinkethweni kusuka kolukazwelonke nakwezokuchibiyela, kuthe kulo nyaka izinto zagaya ngomunye umhlathi kulwa abaholi balo abaseziyingini ngenxa yokungaboni ngasolinye ngokuphathwa komasipala abakubo.

Kugcine sekusabalala nemibiko ebiveza ukungahoshelani phakathi kukaSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uMnu uThami Ntuli noMengameli wayo, uMnu uVelenkosini Hlabisa. Le mibiko igcine isidunga nobunye komasipala kwacaca ukuthi uqhekeko kuleli qembu lusadla lubi.

Njengeqembu eliphikisayo KwaZulu-Natal leli qembu libukeka lingazibekile phansi lizama ngakho konke ukuba lembule iqembu elibusayo ibheshu. Lokhu belikwenza ngaphandle nangaphakathi eSishayamthetho njengoba belimemeza lapho likholwa wukuthi kunomsanka.

Leli qembu liphinde laba sematheni ngesikhathi lidalula amahlazo nenkohlakalo ebithinta amathenda okhuvethe.

Muva nje i-IFP idalule izinsolo zenkohlakalo ethinta uSomlomo weSishayamthetho, uNks uNontembeko Boyce, emayelana nokungaphathwa kahle kwemali nokugxambukela kwakhe kwezinye izinhlelo ezingamdingi. Leli qembu liphinde lasusa umsindo ngokufungiswa kowayeyiMeya yaseThekwini, uNkk uZandile kaMajola Gumede, ukuba ilungu leSishayamthetho nokugcine kuphoqa i-ANC ukuba imumise.

See Also

Akubanga soka lingenasici kuleli qembu njengoba bese kukhona imibiko yokungaboni ngasolinye kwabanye babaholi komasipala abangaphansi kwayo okubalwa uMthonjaneni, iZululand, AbaQulusi, uMtubatuba  naseMzinyathi.   

I-Economic Freedom Fighters

Okhethweni lwakamuva lokuchibiyela  obelungoLwezi wezi-2020 kumawadi angama-95, i-EFF ayitholanga ngisho eyodwa iwadi.

Lokhu sekufana nomchilo wesidwaba kuleli qembu ukuthi uma kunokhetho lokuchibiyela lihluleke ukuthola iwadi. Yilokhu okuzokwenza nakulolu khetho lo nyaka ozayo amehlo athi njo kulo ngenhloso yokubona ukuthi ngabe kule minyaka eyisikhombisa lasungulwa, selilitshalile yini ithemba kubavoti ukuthi balibone njengeqembu elingabaphathela amawadi.

Ngowezi-2016  i-EFF yazivikela ngokuthi ayikwazanga ukuthola omasipala ngoba abavoti basafuna ukubona kuqala ukuthi ngabe ithembeke ngokwanele yini ukuba bayinikeze ivoti labo lokuphatha iwadi noma omasipala.

Kusuka lapho ishobolo libukeka lilokhu liyilandele i-EFF kuzona zonke izindawo esuke ingenele kuzo ukhetho lokuchibiyela.

Iphini likaMengameli wayo, uMnu uFloyd Shivambu, litshele abezindaba kula masonto edlule ukuthi njengoba kuzoqalwa unyaka wezi-2021, abantu bazomangala ngoba i-EFF izoba yiqembu elikhulu noma eliyoba elesibili ngobukhulu.

“Noma kungaba nezivunguvungu ezingakanani kodwa sithi kuyoshaya lesi sikhathi (uLwezi wezi-2021) siyiqembu elikhulu kupolitiki yaseNingizimu Afrika. Okungenjalo siyoba iqembu elikhulu lesibili kuleli. Ubufakazi balokhu ukuthi nakuba singazange siwathole amawadi  okhethweni lokuchibiyela obelukhona ezifundazweni ezahlukene kodwa izibalo zokwesekwa kwethu zikhombise ukukhula. Buka nje eNorthern Cape sikhule sisuka ezihlalweni ezintathu sayoshaya kwezinhlanu nokukhomba ukuthi iDemocratic Alliance siyihlalise ngesinqe esisodwa,” kuchaza uShivambu.

Yize leli qembu lisadonsa kanzima ezinkethweni zomasipala kodwa izinto zisalihambela kahle ophikweni lwabafundi okuyi-EFF Student Command njengoba KwaZulu-Natal benqobe isikhungo iMangosuthu University of Technology  nokuyilapho bethole khona izihlalo eziyisikhombisa kwathi izimbangi zabo okuyoSasco edlelana ne-ANC yathola ezine kuphela kwathi iSadesmo edlelana ne-IFP ayangathola lutho.

Lokhu kukhombise ukuthi nangonyaka ozayo i-EFF isemathubeni okukhonya ezikhungweni zemfundo ephakeme ngenxa yokuthi abanye bathi ikhuluma ulimi oluthandwa abafundi nokugxila ezintweni zamanje zesikhathi intsha esemanyuvesi ephila kuso.

Lokhu kufakazelwa ngisho izimbangi zayo okuyiSasco neSadesmo abazisholo bona ukuthi I-EFF Student Command ivunwa ipolitiki yesikhathi ethandwa abafundi nengagxilile kangako emlandweni ukuthi ubani walwa waboshwa wakhulula izwe ngezikhathi zobandlululo kodwa ipolitiki yabo ikhuluma ngezinkinga zamanje zabafundi  nomzabalazo ababhekene nawo.

Ubufakazi balokhu ukuthi eMangosuthu i-EFF kuthiwa yiyo ebingenazo izinsiza zokukhankasa kanye nemali uma kuqhathaniswa neSadesmo neSasco.

Yingakho kubonakala ukuthi nakulo nyaka ozoqala leli qembu lisazobadlisela ogageni labo abayizimbangi zalo ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Yisona sizathu lesi esingenza kube iqembu elibukwa njengelabafundi kunokuba elomphakathi.

Ngaphandle kwalokho lisazowubanga umsindo njengoba ziziningi izinto elifuna zikhulunywe ePhalamende.

Kubukeka lisazowubanga umsindo ePhalamende njengoba kukhona nemithetho elifuna iPhalamende liyichithe njengoba ibukwa njengeyabe ingeyobandlululo futhi neyashaywa ngezikhathi zengcindezelo ukuze uHulumeni wamaNashinali ukwazi ukuhlukumeza aboHlanga.

Akugcini lapho kodwa ngonyaka ozayo leli qembu lisazobasematheni njengoba abaholi balo okunguMnu uJulius Malema noDkt uMbuyiseni Ndlozi bebuyela enkantolo yaseRusternberg ngecala lokushaya iphoyisa emathuneni okwakuyofihlwa kuwo isigomagoma somzabalazo, uNkk uWinnie kaMadikizela Mandela. Leli cala libuyela enkantolo ngoNdasa wezi-2021. 

I-Action SA

Iqembu leli elibewundabuzekwayo ngemuva kokuba owayeyiMeya yaseGoli, uMnu uHerman Mashaba elethule ngokusemthethweni kubantu.

Kuthe kusenjalo lazakhela udumo ngokulanda ababedume kakhulu ku-ANC okunguDkt uMakhosi Busisiwe Khoza noNkk uVytjie Mentor.

Ngesikhathi kusabatshazwa lokho leli qembu libhekane neshwa elibi lapho i-Independent Electoral Commission (IEC) ilitshele ukuthi angeke livunyelwe ukubhalisa njengeqembu elizongenela ukhetho nelezepolitiki  ngoba kunemigomo eliyiphulile.

Kuphinde kwaba ukuvakashela kukaMashaba eThekwini naseMgungundlovu phezu kokuba ebehlele ukugxila eGauteng nakomasipala bakhona kuphela.

UMnu uMmusi Maimane

Ngesikhathi lapho abaholi abaningi beshiya amaqembu abo bejoyina amanye kodwa kuMaimane kube okwehlukile njengoba esungule inhlangano ebhekene ngqo nezidingo zabantu.

Lo mholi igama lakhe liqhubekile nakulo nyaka labasematheni ngesikhathi lapho ebonakala ebaphambili ukulwa nokuhlukunyezwa kwabantu baseZimbabwe abebesuke beshaywa amaphoyisa ngenxa yesimo sepolitiki esimazonzo.

UMaimane ufake uMnyango Wezemfundo eGauteng enkantolo eveza izikole ezakhiwe ngezigidi kodwa ezingasetshenziswa.

Scroll To Top