Now Reading
Usizi lomzali womsolwa owaveza ubufakazi
Dark Light

Usizi lomzali womsolwa owaveza ubufakazi

Kukholakala ukuthi ukube wayengekho ngabe abukho ubufakazi ngokwenzeka kuBobo


“Ukuba khona kwale ndawo kwaba yisilingo,  ngangicabanga ukuthi indawo ekahle kodwa ngangingazi ukuthi izohlukumeza mina,” lawa ngamagama aphinyiswa ngowesifazane owayedlula eduze kwendawo yokucima ukoma iMagagula. Wayekusho lokhu ngesikhathi ithimba lelaboHlanga labe likanise kule ndawo licosha ubufakazi. Kwathi uma kusondelwa kuzolalelisiswa wabe esezithula ngokuthi ungunina womfana owathatha ividiyo eyaduma umhlaba wonke neyatshengisa ngemizuzu yokugcina kaBobo lapho ayecela ushwele kubabulali bakhe.  Igama lale ntokazi nguNks uNonhlanhla Shandu ongunina womfanyana (igama ligodliwe ngenxa yeminyaka).

Lona wesifazane udlula njalo kule ndawo uma ephuma etohweni njengoba esebenza esikoleni esabe sifunda uBobo kanye nomfana wakhe lona osengumsolwa nowayefunda ibanga le-10.  Ayikho nento angayenza ngoba noma ngabe ungena ngenye indlela lesi sakhiwo siphambi kwakubo ngakho ayikho indawo yokucasha.

“Ukuba khona kwale ndawo kwaba yisilingo ngangicabanga ukuthi indawo ekahle kodwa ngangingazi ukuthi izohlukumeza mina. Umtanami sekumele ashiye isikole ngenxa nje yokusetshenziswa umuntu omdala kunaye. ULuyanda uneminyaka eli-16 nje kuphela futhi usephila impilo engingazange ngimkhulisele yona ukuba ayiphile. Kuyadumaza nje ukuthi ingane impilo yayo imile kodwa yena ungaphandle uqhubeka nempilo. Akekho umzali othuma ingane yakhe ukuba yenze into efana nalena kodwa umtanami owayezisebenzela ewasha izimoto uzithole esekulolu bishi. Nami bese ngithi ngiyayeka ukusebenza eNkosibomvu kodwa othisha bathi mangibuye ngizoqhubeka nokusebenza,” kusho uNks wakwaShandu. 

Umcabango wokuthi indodana yakhe ingahle ikhulele noba ibolele ejele kawubekezeleki kuMaShandu.

Noma ukhuluma naye ngalolu daba ukubeka kucace ukuthi ingane yakhe  wayengazi ukuthi iyogcina isiphila kanzima kanje ngenxa yendawo eyayiwusizo kuyo iyifakela okungamasentshana njengoba yayiwasha izimoto khona.

Ubuhlungu abhekane nabo budale nokuthi anqume nokuba athuthe endaweni ayeke nomsebenzi kodwa okuyinto engazange yenzeke njengoba ebecabanga.

Kuthe esasangene emqondweni, othisha baseNkosibomvu bathatha isinqumo sokuba bambuyisele emsebenzini ngoba bethi ababoni ukuthi kukhona okubi yena akwenzile okungenza ukuba ashiye umsebenzi.

Empeleni othisha baseNkosibomvu abazange bathathe uhlangothi kulolu daba kodwa banquma ukweseka abazali bobabili njengoba nakunina kaBobo uNks uGugu Mbuthu benza isiqiniseko sokuthi bahlale beseduze naye uma ebadinga noma kukhona abamdingayo.

Uthe namanje othisha bayamsiza ukuba ayihambisele umsebenzi wesikole ukuze ingasali ezifundweni kodwa noma kunjalo impilo yayo uyibona isiguquke kakhulu, nokho unethemba ngoba ubona kuyingane enesibindi.

Ithimba libuye langena kuyo le ndlu okwabulawelwa kuyo uBobo esiwumlotha kanti sekuyacaca ukuthi sekuzihlalela amaphara kuyo. Igceke layo lizomele nezindonga zimnyama ngenxa yomlilo okuthiwa wokhelwa umphakathi ebusuku yasha yangqongqa.

Kunamagumbi agcwele amakhondomu kanti amanye anamakani otshwala asagcwala umlotha nenhlabathi.

Nokho uNks Shandu ubonga ukuthi indodana yakhe yakwazi ukuthatha ividiyo okuyiyo eyaba umkhombandlela ngokubulawa kukaBobo ngoba ukube ayiyithathanga mhlawumbe ngabe akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani.

See Also

Kule vidiyo uyezwakala umfanyana kaMaShandu ethethisa uBobo ethi akavuke kodwa uBobo uzikhalela ngokuthi akakwazi ukuvuka umzimba ubuhlungu.

Yiyo le vidiyo eveza indlela uBobo ayelimele ngayo njengoba ubuso nomlomo kwasekwenze kwabanzima ukubona ukuthi uyena ngempela uBobo.

 Umfana kaMaShandu naye ubeyiphanta njengoBobo ngokusho kukanina ngoba ubethanda ukuziwashela izimoto eMagagula nobekumsiza ukuthi akwazi ukuba nemali yokuzibheka esikoleni.

  Kumanje ungufakazi wenkantolo kanti nonina uyamthemba ukuthi akusho ekuqaleni ngalesi sigameko akazukukuguqula noma kungathiwa kukhona abamsabisayo.

Uzishaya isifuba ngokuthi indodana yakhe ibukeka iqinile inesibindi kukho konke ekwenzayo nabona kahle ukuthi ayizisoli ngokuphenduka ufakazi wombuso.

Naye ngesikhathi ithimba laboHlanga lingena ezakhiweni eseziwumlotha zaseMagagula, ungenile ezozikholisa ebuka wonke amagumbi kodwa ubengakhumbuli kahle ukuthi uBobo wayekuliphi.

Ubebuka aze abambelele okhalweni kucaca ukuthi namanje usamangala ukuthi indawo eyabe iyigugu enganeni yakhe kodwa isiphenduke isihogo empillweni yayo nakweyakhe.

Scroll To Top