Now Reading
Ayingangamlomo: Basabambe udwadwa osomabhizinisi boHlanga
Dark Light

Ayingangamlomo: Basabambe udwadwa osomabhizinisi boHlanga

Uhlelo olwethulwa ngesasasa nguHulumeni selufadalele. AbeNjeje namaqembu bakha umkhanya


Sekucela eminyakeni emibili uHulumeni waKwaZulu-Natal asungula ngomfutho uhlelo lokusiza osomabhizinisi abasafufusa KwaZulu-Natal olwabe lubizwa ngokuthi iBulk Buying kodwa kuze kube manje  abaningi bathi abakaze bahlomule lutho kanti abanye sebeze bazivala iziphaza zabo.

Lolu hlelo lwethulwe  owayenguMphathiswa woMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho Nokongiwa Kwemvelo, uMhlonishwa uSihle Zikalala ehholo iSibusisiwe, eMandeni mhla zingama-27 kuNdasa wezi-2019.

Ngalolo suku uZikalala wethula lolu hlelo ngenhloso yokuvimba ukuwa kosomabhizinisi basemalokishini nasemakhaya ngenxa yokungenisa kwabangaphandle. Umsusa walolu hlelo kube izikhalo ezaqubuka  ngowezi-2015 ngesikhathi osomabhizinisi beziphaza bekhononda ngokuthi umnotho wabo uyawa emalokishini ngoba usuthathwe abangaphandle.

Ngenxa yalokhu kwaphoqeleka ukuba owayenguNdunankulu ngaleso sikhathi okunguMnu uSenzo Mchunu aqhamuke nezinhlelo ezazizokwazi ukudala ubumbano nokuvikela osomabhizinisi basemakhaya nasemalokishini.

Kuthe ngowezi-2019 uZikalala waqhamuka nohlelo lokusiza osomabhizinisi beziphaza bakuleli ngokuba bakhelwe amaWarehouse azobadayisela impahla eningi ngamanani aphansi ukuze bakwazi ukumelana nozakwabo abanezitolo bakwamanye amazwe.

Nokho kuze kube manje kukhona abasakhala abathi bona abakaze bahlomule futhi sebehambe imhlangano baze bakhathala bengalutholi usizo. ElaboHlanga lihambele abanye  babo lazizwela namalungu omphakathi esho ukuthi  akuhambi kahle kosomabhizinisi babo bendawo ngoba abazange bathole lutho kulolu hlelo lweBulk Buying.

Iningi ebelikhuluma belisaba ukuba kuthwetshulwe izithombe zezitolo zabo noma baveze amagama abo.

Omunye usomabhizinisi wakwaNyuswa ozibize ngoMthokozisi uthe bayihambe baze bayeka imihlangano ebiseQadi kodwa abalutholanga usizo. “Siyihambe saze sayeka imihlangano ebesihlale sibizwa kuyo eQadi laphaya phezulu sizotshelwa ngalolu hlelo kodwa akukho noyedwa kule ndawo owahlomula. Ngisho ubaba uNgubane obenesiphaza ngaserenke yamatekisi ekhona lapha endaweni ugcine esevala wahluleka ukuqhubeka nebhizinisi ngoba akalutholanga uxhaso. Impela abantu babefika lapha sikhulume nabo sibone nathi ukuthi sizosimama kodwa buka namhlanje abaningi bawile,” kuchaza uMthokozisi.

Ezitolo eziningi abanikazi bazo sebevele bancamela ukuqashisa osomabhizinisi bangaphandle ngoba bona babukeka izinto zabo zibahambela kahle.

Iqulu labashayeli bamatekisi abebezidlalela isinukha erenki yakwaNyuswa okuxoxwe nabo bathe izitolo eziningi ziwile futhi nale mali ababehlale bezwa ngayo ukuthi izosiza osomabhizinisi abazi nokuthi ubani owahlomula ngoba iziphaza abazaziyo eziningi ziwile kwangena amaPakistani.

Inhlangano iNjeje ngomlomo kaMnu uPhumlani Mfeka, kuthe kuleli sonto yenza izinsolo zokuthi lolu hlelo akekho umnikazi wesiphaza ohlomulile kodwa luvele lakhungathwa inkohlakalo.

“Lolu hlelo lweBulk Buying aluzange lubasize abantu ababedinga kodwa kunalokho kuvele kwahlomula abantu abathile abasondelene nezikhulu. Laba abaswele abanamabhizinisi abelufuna ngempela uxhaso abatholanga lutho. Sinabo ngisho ubufakazi bokuthi baningi osomabhizinisi abangahlomulanga kodwa kwadla  abasondelene noNonhlanhla Myeni noMnu uSihle Zikalala. Lokho asikufihli futhi uma kuthiwe asiveze ubufakazi singabubeka obala,” kusho uMfeka enkulumeni abenayo  nelaboHlanga.

  Okuqaphelekayo ukuthi luningi ulwazi oluthuse osomabhizinisi ngesikhathi selufuneka kubo kodwa ababengazange batshelwe ngalo ngesikhathi kumenyezelwa ukuthi sekuzoba neBulk Buying abazohlomula kuyo bonke.

UMsinga ungenye yezindawo ezithole isinenkinga njengoba  abanikazi beziphaza begcine abanye bengahlomuli ngoba befunwa imininingwane abangenayo okubalwa kuyo eyentela, eyasebhange noyokubhaliswa kwebhizinisi.

IMeya yaseMsinga, uNkk uZane MaMthethwa Ngcobo ithe uhlelo lwethulwa ezingeni lesifundazwe kodwa nakubo njengoMasipala lulethiwe nokho kwabanezinkinga umphakathi obungazilindele.

“Ngesikhathi lumenyezelwa ezingeni lesifundazwe lufikile lapha eMsinga  nathi sakhipha izisebenzi ukuba zihambele zonke izigodi zibhalise abantu bakithi ukuze bahlomule. Ngikhuluma nawe nje isonto lesibili leli kuqaliwe kodwa inkinga ukuthi abantu abanazo lezi zinto abafunwa zona. Cabanga nje ukuthi umama ozidayisela izinkwa namaswidi uyithathaphi imali azoyigcina ebhange? Uthi lowo muntu angayithathaphi nje imininingwane yokukhokha intela ngoba abanye bayalala nenzuzo engadlulile ngisho emarandini angama-50.

lokhu okuyinkinga kodwa angisho ukuthi abekho asebehlomulile ngoba izisebenzi zethu zisematasa zibhalisa labo abanemininingwane eqondene nokufunwa imithetho kaHulumeni,” kusho uNkk uMaMthethwa Ngcobo.

UMnu uHeinz De Boer weDemocratic Alliance (DA) ohlala ekomitini lezokuThuthukiswa Komnotho Nokongiwa Kwemvelo eSishayamthetho, uthe lolu daba luyinkinga kodwa okunye ukuthi lo Mnyango uneshwa lokuthola abantu abangakukhuthalele ukulandelela ukuthi ngabe izinhlelo abebezethulile ziyenzeka yini.

“Uyabona nje kusekhona uNomsa Dube kube nenkinga yokuthi ubengezi ngisho emihlanganweni yamakomiti futhi ubengakaze azihluphe ukuzosinikeza umbiko othinta lolu hlelo. Ngisho naye uSihle Zikalala uze wawushiya lo Mnyango engakaze alandelele ukuthi kugcine kwenzakaleni ngalolu hlelo. Okunye inhlangano iNjeje YabeNguni sikuqaphelile ekushilo nezinsolo ezivela ku-imeyli yayo ekhuluma ngalolu hlelo. Yingakho sithi sifuna ukuzicubungula kahle lezi zinsolo bese senza uphenyo uma kunesidingo ngoba kubalulekile ukuba silwe nenkohlakalo singabheki ukuthi yenziwa ubani. UNomusa Dube uzewaphuma kulo Mnyango engakaze asenzele umbiko osichazelayo ukuthi selukuphi lolu hlelo nanokuthi ngabe ikhona yini iWarehouse esiyakhiwe,” kusho uDe Boer.

See Also

Uqhube wathi okwamanje kunzima ukuba babenolwazi lokuthi ngabe bangaki abantu abahlomulile noma bangaki abasale ngaphandle nokuthi kube yini isizathu ngoba akekho obabikelayo nasekomitini.

UDe Boer uthi okunye ukuthi ukhuvethe lubuye lwabanomthelela ngoba bagcine bengasakwazi ukulandelela ezinye zezinto ezethenjiswe uMnyango  ukuthi ziyenzeka yini nanokuthi ngabe ezingenzekanga zibanjwe yini.

USihlalo we-IFP, uMnu uBlessed Gwala, uthe sebelinde baze bahlanza ngedela bengawutholi umbiko futhi abakaze babone ngisho oyedwa umuntu okhonjwayo ukuthi uhlomulile.

“Sifuna umbiko ulethwe siwubone uma ukhona ukuze sibe nolwazi lokuthi ngabe obani laba abahlomulile. Ngikhuluma nawe nje angikaze ngibone noyedwa ozivezayo noma okhonjwayo kuthiwe  usewele ngelibanzi ngenxa yalolu hlelo. Angikaze ngibabone ngisho emgwaqeni noma bexoxa okuthiwa basizwe yilolu hlelo lo Mnyango,” usho kanje uMphephethe.

Uthe bebelokhu betshelwa ukuthi uZikalala uzobethulela umbiko kodwa uze waphuma engakasho lutho, kwathi uMaDube Ncube naye wagcina ephumile bengazange bezwe nokuthi kwenzakaleni ngalo.

UNks uNonhlanhla Myeni weRaset nosolwa ngabeNjeje ngomsaka, uthe uhlelo lwethulwa kodwa baludlulisela ohlakeni lwamabhizinisi okuyi-Ithala ukuba lubhekane nalo.

“I-Ithala IDC yilo eliyi-Agency esenzela umsebenzi obhekene neBulk Buying nokuyibo abangaphendula ngayo yonke imibuzo onayo futhi nabangaba nombiko ocacisa konke,” usho kanje uNks uMyeni. Ubuye waphawula ngeNjeje wathi usezwile ngayo kodwa lokhu ekushoyo nemsola ngakho akazukuphendula ngoba akazi ikhuluma ngani.

UNks uSthandiwe Mayeza Wezokuxhumana e-Ithala ucele ukuthunyelelwa imibuzo ngalolu daba wabe esecela ukuba anikezwe isikhathi esanele sokuba ayidlulisele ezinhlakeni zangaphakathi eziqondene nalolu daba.

“Ngizocela nisinikeze isikhathi sokuba sibuye kini nazo zonke izimpendulo njengoba imibuzo kufanele ngiyidlulisele ezinhlakeni ezifanele ukuze ziphendule ngendlela efanele,” usho kanje. 

Ihhovisi likaZikalala lithintwa lithe akukho elizokuphendula okushiwo iNjeje.

Scroll To Top