Now Reading
Abasolwa kwelikaBobo bafuna kuxegiswe imibandela yebheyili
Dark Light

Abasolwa kwelikaBobo bafuna kuxegiswe imibandela yebheyili

Kukhalwa ngokuthi abasolwa bavele bayazicanasela emphakathini begijimisa izimoto 


Kungakapholi maseko kuqubuke ukudideka emphakathini waseHambanathi, oThongathi, ngokuthola ibheyili ngendlela engaqondakali kwabasolwa ngokubulala umfundi webanga leshumi nambili, uBobo Mbutho, omunye wabasolwa okungumnikazi webhizinisi iMagagula Lounge ubesefuna ixegiswe imibandela yebheyili  ngoba ethi ayimkhululi ngokwanele.

Kuleli sonto abasolwa abayisithupha okungoMnu uMlungisi Thabethe weMagagula Lounge okwabulawelwa kuyo uBobo, uMnu uNkosinathi Mthembu, uMnu uLindani Dube noMnu uMncedisi Mzobe bavele enkantolo yeMantshi eVerulam lapho uThabethe ebefake khona isicelo sokuba imibandela  yebheyili ixegiswe.

  Lokhu kubuyise usizi emndenini kaBobo njengoba onina bakaBobo bekhale ngokuthi bafuna yiphi inkululeko ngoba  bavele bayazicanasela bashaya izidudla ngezimoto kulona lonke ilokishi, kuvikwa bona.

IMantshi ebithamele lesi sicelo okunguMnu uR Porshe okuyindlela ezichaze ngayo kwelaboHlanga ngoba ithi isaba ukuthi uma igama libhalwa ngokugcwele izoba sengozini, ibatshele ukuthi akukho engakuguqula kule migomo ababekelwe yona ngoba akusiyona eyabanikeza ibheyili.

Ibacele ukuba babuyele eNkantolo Ephakeme yaseThekwini okuyiyo abaya kuyo bayofuna ibheyili ngesikhathi benqatshelwa eVerulam.

Unina omncane kaBobo, uNks uMpilo Ngidi obekunguye obekwazile ukungena ngaphakathi enkantolo njengoba  bekunemigomo eqinile ebilawula abangena kuleli cala, uthe kuyabaxaka ukuthi abasolwa bakhale ngokuthi imigomo abanikezwe yona ayibakhululi ngokwanele ekubeni bona behluleka ukunikeza uBobo amanzi ngesikhathi ayekhala ethi ucela amanzi okuphuza mhla bemshaya.

“Umsolwa wokuqala okungumnikazi weMagagula, uThabethe nguye ofake isicelo sokuthi ufuna kuxegiswe imibandela yebheyili yakhe nokuyinto esithusayo ukuthi kungani esefuna kwenziwe njalo ekubeni ingane yaze yashona kabuhlungu bengafuni ukuyinikeza amanzi. Okokuqala bavele bayazicanasela ngaphandle manje asazi ukuthi eyani le migomo asefuna ixegiswe. UBobo wabulawa ngesihluku esingachazeki kodwa umsolwa lo usenesibindi sokuba axegiselwe imibandela yebheyili. Asimazi nokuthi ufuna ukwenzani njengoba ekhala ngokuthi imibandela yebheyili yakhe iqinile. Asazi noma ufuna ukuvula amabhizinisi noma ufuna ukuyaphi angiqondi,” kusho uNks uNgidi.

Uthe nommeli akachazanga eMantshini ukuthi kungani uThabethe efuna kuxegiswe imibandela yebheyili .

“Ingane yayikhala icela amanzi ukuba bayiphuzise kodwa  kunalokho benqaba bayibulala. Namhlanje bona sebenesibindi sokuthi bafuna ibheyili yabo ixegiswe? Hhayi cha asiyizwa nje kahle leyo thina njengomndeni ngoba namanje sisahlukumezekile ngokwenzeka,” usho kanje.

Ngesikhathi icala liqhubeka ngaphakathi imindeni yabasolwa ibihleli ngaphandle ilindele ukuzwa ukuthi uma bephuma bayitshele ukuthi bahambe kanjani.

 Kunalokho kuthe uma sebephuma baqhamuka esangweni bengasabambeki beyowela umgwaqo beshehsa beqalaza nxa zonke baze bayosithela ezimotweni ebezipake ezansi komgwaqo kodwa abangenanga ngisho kweyodwa yazo.

Kunalokho behle njalo baze bayosithela ezitolo zaseVerulam ezigudle umgwaqo belandelana kuhamba phambili uThabethe obeswenke econsa nozakwabo abebehamba nabo.

Ngaleso sikhathi umama kaBobo, uNks uGugu Mbutho ubevaleleke kungoti oweluleka ngokwengqondo nokuthe uma ephuma lapho wahlangana nodadewabo bamlandisa ngokwenzeke ngaphakathi enkantolo.

Ubegqoke umfaniswano webandla labaPhostoli omhlophe ebukeka ezothile kodwa kucaca ukuthi umunyu uyabuya uma esekhuluma lolu daba.

“Njengoba abasolwa bethi bafuna ukuxegiselwa imibandela yebheyili kusho ukuthi abafuni ubuhlungu obuza kubo. Empeleni kuncane lokhu abakhala ngakho ngoba abakufanele nokuhlala emphakathini ngoba ubulwane lobu ababenza ngakho kufanele bayohlala nezinye izilwane.  Ngabe kungcono ukuba bawusizo emphakathini kodwa bayizilwane nje futhi angazi nokuthi yini lena abafuna ukuxegiselwa yona ngoba ubulwane lobu ababenza enganeni yami. Kunokuba baxegiselwe kufanele ukuhlala kwabo ejele kuphindwe kakhulu. Laba bantu  bakhululekile ungafunga ukuthi yimi engahamba ngayobulala ingane yabo. Kumanje bamatasa emphakathini bashaya izidudla  ungaze ufunge ukuthi abenzanga lutho ekubeni babulala ingane yami,” kusho umama kaBobo.

Uthe ngokwakhe kufanele engabe babuyela ezikhindini babhekane naleli cala lize lidlule ngoba akazi okwangempela ukuthi lona ofuna kuxegiswe imibandela yebheyili ufuna ukwenzani.

Uveze nokuthi uyile ukuyolulekwa ngokwengqondo kodwa watshelwa ukuthi isimo sakhe sisenzima ngakho kusazomele abenezigaba adlula kuzo kuze kuphele necala ngaphambi kokuba anikezwe ukwelulekwa okugcwele.

See Also

Abasolwa laba abane banqatshelwa ibheyili inkantolo kaMantshi eVerulam kodwa kuthe kungazelele muntu babonakala sebephumile nokwadida ngisho amaphoyisa ayephethe icala ngoba ayengazi ukuthi sebengaphandle.

Nokho kwabuye kwavela ukuthi bakwazi besejele ukufaka isicelo eNkantolo Ephakeme sokuba kubuyekezwe isinqumo sokuncishwa kwabo ibheyili nokuyilapho abasizakala khona.

Abanye abasolwa ababili bona bavele ngokwescreen enkantolo ngenxa yemigomo yokhuvethe evimba ukugcwala ezinkantolo.

Omunye wesikhombisa naye usengaphakathi njengoba aphenduka ufakazi wombuso.

Lowo nguye nowayethwebula ividiyo nowayezwakala enolaka ethuka uBobo ngesikhathi ayekhala ethi uphelelwa amandla.

UBobo ubezobe eyingxenye yabafundi bebanga leshumi nambili baseNkosibomvu Secondary abebezobe bephothula umatikuletsheni wabo kulo nyaka wezi-2020.

Phezu kokuba ukuphuma kwabasolwa abane ngebheyili kube yindida kodwa ungoti kwezoMthetho, uMnu uMpumelelo Zikalala, watshela elaboHlanga ukuthi kuyenzeka kodwa kusuke kungasho ukuthi umsolwa icala lakhe seliphelile.

Wathi lokhu kwenzeka ngaphansi kwezigaba ezithile zomthetho nokuyilapho umsolwa nabagilwa bengabizwa enkantolo mhla kuzolalelwa kodwa kuba abammeli bezinhlaka ezithintekayo kuphela ababakhona, yingakho kubanzima kwabanye ukuqonda ukuthi umsolwa usuke eseyithole kanjani bheyili ngoba usuke enqatsheliwe okokuqala.

Icala lihlehliselwe uNdasa mhla zintathu kowezi-2021.

Scroll To Top