Now Reading
Usizi lwaboHlanga: Sivalelwani isikole?
Dark Light

Usizi lwaboHlanga: Sivalelwani isikole?

Khonamanjalo! Isigodi iSouth Africa, umholi uSolwazi uMngomezulu, sisho ngoba uyena osisuse phansi wathi inhlangano yethu ayisukume iyolalela isikhalo somphakathi waseNgwavuma esigodini saseMthonjeni ngaphansi kwenduna uNtshangase. 

Umphakathi ukhala ngokuvalwa kwesikole iKhobongo High School ngaphandle kokuxoxisana komnyango wezeMfundo kanye nomphakathi. Umnyango uthathe izinqumo wodwa, lezo zinqumo ezihlukumeza abazali kanye nezingane. 

 • Izingane sezizohamba ibanga eliyi-13 khilomitha ukuya eJevu High School – okuyisikole lapho zifudulelwe khona. Nakuba zizohamba ngebhasi kodwa zizohlukumezeka. 
 • Sezizovuka ekuseni kakhulu kunakuqala. 
 • Azizukufunda uma izulu lina ngoba ibhasi ayihambi uma lina.
 • Lesisinqumo sithathwe phakathi nonyaka.
 • Abazali abazukwazi ukuya kalula emihlanganweni yesikole ngenxa yokuntula izithuthi umgwaqo uD1838 mubi kakhulu ukuthi ungahamba ibhasi. 

Angifuni ukugeqa amagula sengathi ngiyemuka, asibezwe bezikhulumela:

“Umphakathi waseMthonjeni awuthokozile ngokuvalwa kwesikole sawo. Izizathu nazi ngezansi:

 • Ukuxhumana nomphakathi akwenziwanga ngendlela efanele, baqhamuka sebewutshela sebefika nebhasi, umnyango nomphakathi akukaze kubekhona ukuxhumana.
 • Ukuvalwa kwesikole phakathi nonyaka kuyaziphazamisa izingane.
 • Ibhasi elifakiwe lizoshesha ukulimala ngenxa yobubi bomgwaqo. 
 • Uma lina izulu umgwaqo uyashelela bese ibhasi lingakwazi ukuhamba.
 • Izingane aziphephile kulomgwaqo ongekho esimweni. 
 • Ngenxa yobude bendlela, abazali abakwazi ukufinyelela emhlanganweni wesikole lapho izingane zabo zihanjiswe khona. 
 • IKhobongo High School iyona yodwa eyamabanga aphezulu endaweni, ayikho yini into engenziwa ukuthi isikole sethu sibuye singavalwa unomphelo. 

Lempilo sayigcina ngohulumeni wobandlululo, ngifunde ngesikhathi sobandlululo ngaqala ukusebenza ngesikhathi sobandlululo,ubandlululo ngiyalwazi angilufundi kuphela emaphepheni. Wawuvele uqhamuke usutshelwa, amaBhunu athathe izinqumo bafika sebezokutshela. Bengingazi mina ukuthi ngesikhathi samanje esithi esenkululeko kungaba khona umnyango owenza njengowezemfundo, uzophuca abantu okubalulekile kubona kokuqala nokokugcina. Siphenduke izithithithi sonke la sebefikile abafana abangabahloli bomnyango bengafune kukhuluma nanduna, bengafune kukhuluma lutho, sebeza nebhasi la zathathwa izingane zathuthwa. Zonke izikole ezingama high school ziqhele ngokulingana neJevu High School, iKhobongo High School iyona yodwa eseduze lapho ukwazi ukuvuka uhambe ngezinyawo uya esikoleni. 

Besingakulindela thina umnyango ukuthi ukuba uphila impilo yabantu ngabe waxoxisana nathi ngokuvalwa kwesikole ngokubuka izizathu ezithize zokwehla kwabafundi esikoleni. Kulomnyango kusazoqhubeka kube nezinkinga ezinjena ngoba akekho uthisha othanda ukusebenzela emakhaya. Bekunento abayibiza nge Rural Allowance, Rural Incentives, lapho othisha abasebenza emakhaya ezikoleni ezinjengalezi umnyango ububakhuthaza ngemadlana thizeni ukuze bahlale emakhaya bafundise, imali engatholwa othisha abafundisa emadolobheni. Umnyango uvele wayivala leyomali ngaphandle kokukhuluma nezinyunyane zabo othisha. Lemali okhokhela ngayo amabhasi bekufanele ngabe ukhokhele ngawo othisha imihlomulo yokubakhuthaza ukufundisa emakhaya. Ikhona imali kodwa bayifunza ezihlathini. Cishe lendawo yakithi iyona ezoba umvusi wenyamazane uma loludaba lubekeke ezi thebeni ezifanele ngoba akuthina sodwa esivalelwe isikole, cishe i-province yonke, cishe kuzoke kubhekwe kabusha inqubo mngomo egunyaza ukuthi kwenziwe izinto kungaxoxwanga. Siwumphakathi siyafisa ukuba isikole sethu besingavulwa ngoMasingana.” 

See Also

Nantu uhla lwezi nhlaka ebezi khona kulomhlangano:

 • Ubukhosi
 • Induna 
 • ISchool Governing Body 
 • Umphakathi 

Ukufakazela inkulumo engenhla ngomhla zili 13 no 14 kuMandulo ingane bezingayile esikoleni ngenxa yokuthi izulu belina. Zibalelwa emashumini ayisishiyagalombili nane izingane ezifudulelwe eJevu High School.

Scroll To Top