Now Reading
Ezezithuthi: Kunempi eliwa buthule oPhongolo
Dark Light

Ezezithuthi: Kunempi eliwa buthule oPhongolo

Impi ebizwa ngeCold War yaqala ngemva kokuhlulwa kwe Germany ngowe- 1945, eyayiphakathi kwe Amerika ne Russia. iCold War kusuke kungeyona impi yesikhali, kungakhishelwene zikhali, kusuke kuyimpi lapho bebhekene ngeziqu zamehlo kodwa ngesilungu bayibiza ngeCold War. Isuke iya ekutheni kuzoze kufika lapho kuzobanjwana khona, Kugcine sekuyimpi yezikhali impi isiphumele eshashalazini sekuthiwa sekuyaliwa. NasoPhongolo sibona into enjalo.

Selokhu kwenzeke leya nhlekelele yengozi, umgwaqo awusebenzi kahle. Uma uthi uyabuza ukuthi umgwaqo uvaliwe yini, kukhona ozothi awuvaliwe, omunye uzothi uvaliwe, umbuzo omkhulu uthi uvalwe ubani kodwa impendulo ayikho. Kanti sake sezwa ngesikhathi kwenzeke inhlekelele igama elaba likhulu lathi u-N2 uzilile emva kokushona kwalaba bantu. Ngesikathi ngililalela leli gama ngangithi bayakhuluma ngoba kuzongcwatshwa kuphela.

Njengamanje sekuyabonakala ngempela ukuthi u-N2 uzilile, kuthule kusecwaka akuphithizeli akunamsindo wamaloli namanje. Bakhona abafuna ukuwusebenzisa bamaloli kodwa ukuthi abazi ukuthi umgwaqo uvalwe ubani, inkinga yabo ilapho. Umnyango wezokuthutha nawo uyabuza ukuthi umgwaqo uvalwe ubani, nawo awazi, okuyibona abantu ekufanele ngabe bayazi.

Nakuba kunempi (Cold War), ibhekene ngeziqu zamehlo, kufanele kube khona amanxusa azozama ukudala ukuthula. Makungawona amanxusa azodala ukuthula kuzoba namashoshozela empi kodwa selukhona uhlaka lamanxusa azama ukungenelela kulesiya simo sasoPhongolo. I-Ayanda Msweli Foundation inohlaka oluphethe abashayeli, oluphethwe abanikazi bamaloli, eliphethe abantu abavela emphakathini nabo somabhizinisi nezinye izinhlaka ezifisa ukulekelela. Sizoninikeza ukuthi kuze kube manje, sekwenzekeni.

Kumhlangano wangoMgqibelo, uPhiwokuhle Mathenjwa wakwaMathenjwa Attorneys usifundise ngomthetho iNational Road Traffic Act ka-1996 lapho aqale waveza khona umehluko phakathi kothelawayeka  nehighway, wabe eseveza ukuthi u-N3 unguthelawayeka, u-N2 uyihighway. Uphinde wabuza umbuzo wokuthi amaloli avunyelwe yini ukusebenzisa umgwaqo kazwelonke osetshenziswa umphakathi – onqamula ezindaweni zokuhlala? UMathenjwa ubalule ukuthi izikhathi ezinzima zidala amadoda aqinile, amadoda aqinile adala izikhathi ezilula, izikhathi ezilula zidala amadoda abuthaka, futhi amadoda abuthaka adala izikhathi ezinzima; izikhathi ezilula ezidalelwe isizwe sakithi zikhiqize amadoda abuthakathaka, amadoda abuthakathaka adale izikhathi ezinzima.

Kunemibuzo ayibuza kubo bonke ababambiqhaza ukuze basisize ekuqondeni ukuthi amaloli avunyelwe yini ukusebenzisa u-N2 nokuthi ngabe zikhona yini izinyathelo zokuphepha ezibekiwe; imibuzo ebuzwa nguNkz Mathenjwa imi kanje:

 • Ingabe iN2 Pongola iphephile ukuthi isetshenziswe amaloli?
 • Ingabe ukhona umbhede wokubopha mawusuka oPhongolo uya eRichards Bay?
 • Wenzani umasipala ukuhlola ukusetshenziswa kwemigwaqo yawo? Kwenzekani lapho amaloli eshayela budedengu, ingabe zikhona izinhlawulo kanye nemiphumela?
 • Kwenziwani uma amacala enziwa emgwaqeni?
 • Ingabe lo mgwaqo unayo i-Petro Port?
 • Ingabe lo mzila unamaphoyisa omgwaqo anele?
 • Ingabe lo mzila akufanele uvikelwe futhi ulondolozelwe izizukulwane ezizayo ukuze zibone ubuhle bezwe lethu?
 • Kungani kunomshayeli oyedwa elolini? Ingabe okulindelwe abanikazi bamaloli kunengqondo kumshayeli oyedwa nje?
 • Ngabe abaqashi bayahambisana nezidingo ezincane ze-NRTA?

UMathenjwa uvale ngokugcizelela umthetho iNational Road Traffic Act ukuthi impilo yethu yonke incike kuwo kodwa umthetho odelelekile nongahlonishwa kakhulu.

See Also

Indlela eya phambili ehlongozwayo imi kanje:

 • Lo msebenzi wezinyanga ezintathu, ubandakanya izifundazwe ezintathu: iMpumalanga, iKwaZulu-Natal, neGauteng.
 • Izinkampani zamaloli zizonikela ngeveni ngalinye, elizofakwa uphawu lwalo msebenzi bese zigada u-N2 ukusuka eMpumalanga ukuya e-Richard’s Bay ukuze zibheke ukusebenza kwamaloli emgwaqeni, ezitobhini zamaloli, nasezindaweni zokulayisha.
 • Kuzoba neqembu le-Whatsapp kanye nabo bonke ababambiqhaza lapho kubikwa khona izikhalo bese kuthi emva kwalokho zidluliselwe eminyangweni efanele kulindelekile ukuthi kufinyelelwe esixazululweni saleyo nselelo.
 • Ama-70% alo msebenzi uzokwenziwa ezinkundleni zokuxhumana ze-Ayanda Msweli Foundation (Tik Tok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and Whatsapp).
 • Ama-30% womsebenzi uzobe uphansi ngokugada kwa-N2.

Igama lethimba eliholwa ngu-Ayanda Msweli yi-Interprovincial Operation Mbo, futhi lizohlangana noMnyango wezokuThutha namuhla goLwesihlanu, oPhongolo ukudingida indlela eyodwa eya phambili.

Njengomfundi waleli phephandaba, sizokuthatha sikubeke ngokwenzeka oPhongolo kuze kufike ekutheni umgwaqo uyavulwa siphinde sikuqinisekise ngokukwazisa ukuzibophezela kwemboni yamaloli, abashayeli bamaloli, umphakathi, kanye nomyango wezokuthutha.

Scroll To Top