Now Reading
Usizi lwaboHlanga: Insila yobandlululo ayikapheli
Dark Light

Usizi lwaboHlanga: Insila yobandlululo ayikapheli


Ngesikhathi sobandlululo izinto eziningi ezisiza umphakathi zazizinze ePitoli, namanje kusenezinto okusenzima ukuzithola


Uma kukhulunywa ngenkululeko emqondweni womuntu kufika izinguquko okumele zenzeke ezweni, kodwa njengamanje inkululeko isho ukuvota kuphela kithina. Izinto ezisicindezele nezisibuyisela emuva azikathintwa azikaguquki zisenjengoba zazinjalo. Akekho futhi nozamayo nje ukuziguqula. 

Sizogxila kuForensic Science Laboratory yakwaSAPS okuyisizinda songoti abacubungula ulibofuzo. Lesi sikhungo siwumgogodla wempilo yethu ikakhulukazi uma unesihlobo esishonile okudingakala ukuthi senziwe ulibofuzo ngaphambi kokuba singcwatshwe. 

Njengamanje lesi sikhungo asikwazi ukwenza umsebenzi waso ngesikhathi, uzothola ukuthi kunabantu abasalindele imiphumela yolibofuzo kusukela ngowezi-2020 kuze kube manje ayikaphumi, isibonelo umndeni wakwaMdletshe, eDumbe. 

Indodakazi yomndeni wakwaMdletshe yagcina ukubonakala ngoMfumfu wezi-2019, isidumbu satholakala ngoMasingana wezi-2020. Sathathwa ngamaphoyisa ngenhloso yokuyokwenza ulibofuzo, namanje imiphumela ayikabuyi sekuwunyaka wezi-2022. Lo mndeni namanje usahleli emakhandleleni. Ukuhlukumezeka kwalo mndeni njengamanje kuminxambili:  abakangcwabi futhi umsolwa akakaboshwa. 

Ake sibuke uMnyango Wamaphoyisa ukuthi ubahlukumeze kangakanani

  Amaphoyisa ayahluleka ukwazisa umndeni ngokuqhubekayo ngophenyo ukuze kuboshwe umsolwa. 

  UMnyango uyahluleka ukwazisa umndeni ngokuthi yini ebambe imiphumela yolibofuzo kuze kube ilesi sikhathi, kanti kuyilungelo lomndeni ukwaziswa ngokuqhubekayo, lelo lungelo ligunyazwe uMthethosisekelo iSigaba 32(1), uMthetho we-108 we-1996 sihlinzeka ngokuthi wonke umuntu unelungelo lokufinyelela kumarekhodi noma nolwazi oluphethwe umbuso kanye nanoma yiluphi ulwazi oluphethwe omunye umuntu nokuthi iyadingeka ukuze kusetshenziswe noma kuvikelwe noma yimaphi amalungelo; nomgomo weBatho Pele uphinde ugcizelele lapho ngokulangelayo: ukwelulekwa, izinsizakalo ezifanele, ukuthola, ukuthobela, ulwazi, ukuvuleleka nokungafihli, ukwenza kabusha Kanye nokufanele imali.

Ukwazisa umndeni ngokuqhubekayo akubizi mali. 

UMnyango Wamaphoyisa awuphumele obala manje usichazele njengesizwe ukuthi yini inkinga edala ukuthi lesi sikhungo singatholakali kuzo zonke izifundazwe? Kungaba imali engekho yokwakha lesi sikhungo, kungaba imali yokuthenga imishini, kungaba ukushoda kodokotela balo mkhakha noma ubudedengu nje nokuvilapha ukwenza izidingo zabantu?

Ucwaningo ngesikhungo solibofuzo luthi lesi sikhungo sasungulwa ngomhla zili-15 kuMasingana ngowezi-1971 sasineminxa emithathu, iBiology, iChemistry, ne-Electronics. Ngowe-1987 kwengezwa ngeBallistic kanye neQuestion Document Service. Ngonyaka wezi-2000 kwengezwa nge-Explosive Investigation Service. Isikhumulo esikhulu sisePretoria sineminxa eyisithupha, esiseCape Town sineminxa eyisithupha, sikhona esise-Eastern Cape sineminxa emibili, sikhona esiseKZN sona sinomunxa owodwa okuyiBallistic Unit. 

Umunxa esiwudinga kakhulu ilona obizwa ngeBiology Unit okuyiwona lona oqondene nokwenziwa kolibofuzo. Uma kuyisikhungo esiphelele siba neminxa eyisithupha kodwa noma ingaphelele kulesi esiKwaZulu-Natal kodwa noma singathola lengxenye ebizwa ngeBiology Unit. Izikhalo eziningi zomphakathi ngabe ziphendulekile. Lapha ngizama ukuchaza ukuthi le Forensic Science Lab kubonakala sengathi uMnyango ungakwazi ukuyakha ngamancozu ncozu. Kuqalwe ngale ngxenye eyenza singazingcwabi izihlobo zethu ngesikhathi esifanele ngoba sisalinde imiphumela yolibofuzo. 

See Also

Ngesikhathi sobandlululo izinto eziningi ezisiza umphakathi zazizinze ePitoli. Namanje kunezinto esizidinga kakhulu siwumphakathi kodwa sivele sitshelwe ukuthi zisePitoli. Isona isizathu lesi esenza ngithi insila yobandlululo ayikapheli. Nanokuthi asichazelwa isizathu esiqondile sokuthi ingani isikhungo esibaluleke kangaka sibe sePitoli kuphela. 

Bangaki nje abantu obaziyo abanezihlobo okumele bazingcwabe kodwa azingcwabi ngoba belinde lemiphumela ephuzayo ukubuya ePitoli?

Bangaki abantu obaziyo abagcina ngokungcwaba izimpahla zodwa ngoba imiphumela yolibofuzo ayikaze ibuye?

Akukho ukuhlukumezeka okungaphezu kokungakwazi ukungcwaba isihlobo sakho ngenxa yemiphumela. Akukho ukuhlukumezeka okwedlula ukungachazelwa lutho ngokubambezeleka kwemiphumela.

Sengivala nje ngizokha phezulu, ukuhlukumezana kwabantu okukhulunywa ngakho mihla namalanga okuwudlame ngokobulili ucwaningo lukhomba ukuthi kwenzeka kakhulu eNanda KwaZulu-Natal. Ukuze amaphoyisa nezinkantolo bekwazi ukulwa nalesi sihlava badinga isikhungo solibofuzo esiseduze esizoshesha ukubuyisa imiphumela. Ngendlela okwenzeka ngayo le Forensic Science Lab ayilethi izidingo zomphakathi, zamaphoyisa nezenkantolo. 

Scroll To Top