Now Reading
Usizi lwabohlanga: Sisengasibuyisa isithunzi sowoHlanga ezweni lakithi uma sisebenza ngokubambisana
Dark Light

Usizi lwabohlanga: Sisengasibuyisa isithunzi sowoHlanga ezweni lakithi uma sisebenza ngokubambisana

INingizimu Afrika yizwe eligqugquzela imfundo, utshelwe nangamathuba eza nayo. Izwe elinemali eningi kodwa abaphathi bezwe bayayiphika ukuthi ikhona, ubufakazi bokuthi ikhona kubonakala kahle kuKhomishini kaZondo edle izigidigidi kodwa intsha ayinawo amathuba omsebenzi. Nenkohlakalo ineqhaza layo elibambile ukuze izingane zingaqasheki. Ubufakazi bale nkulumo engenhla icaca bha empilweni kaBonga Desmond Mchunu oneziqu zobuthishela kodwa uhlala ezitaladini zeTheku. Sihlangane naye ku-100 KE Masinga Road phambili kweSABC udaba luqale kanje:

Sahlangana noBonga ngaphandle kwebhilidi lakwaSABC, wayecela ukudla. Ngesikhathi ecela ukudla waqala wasitshela ukuthi unguthisha oqeqeshelwe umsebenzi ohlala emigwaqweni yeTheku. Ngemva kokuphothula idiploma yakhe yobuthishela, wacishe wathola isikhala sokuba uthishela kodwa kwadingeka akhokhele othile ukuze athole leso sikhundla. Ngeshwa wayengenayo leyo mali ngakho-ke impilo yakhe yangaqhubekela phambili kusuka lapho. 

UBonga ungowakwaMaphumulo kodwa ngenxa yezimo usehlala emgwaqeni. Sishuthe ividiyo lapho echaze kabanzi ngodaba lwakhe, inhloso yevidiyo bekuwukucela usizo ezakhamizini zaseNingizimu Afrika ezinamandla okulekelela. Le vidiyo yafakwa ezinkundleni zokuxhumana zami futhi yathola izimpendulo eziningi zabantu abazimisele ukumsiza. Okuhlabe umxhwele iningi labantu abebephawula ezinkundleni zokuxhumana wukuthi uBonga uneziqu, akagcini nje ngokuhlala emgwaqweni futhi ecwile ezidakamizweni, kodwa kukhona esingasebenzisana nakho. 

Ngakusasa, mhla zili-19 kuNhlangulana wezi-2022, saphinde savakashela uBonga emgwaqeni, wayesinikeze inombolo yakhe yocingo ukuze simthinte. Sikwazile ukumnikeza isikhwama sezimpahla ebesinikelelwe nguMnu uSibeko Maziya ngayizolo, samthengela negilosa ezohlala izinsukwana nje, nezinto zokugeza. Sasibhekene nenselelo yokuthengela umuntu ongenakhaya ukudla ngokuthi, kucishe kungenzeki ukuthenga izinto eziningi ngesikhathi esisodwa njengoba ingekho indawo yokugcina izinto efrijini futhi agcine nokudla kwakhe endaweni epholile eyomile. Sesimshiya saba nesicelo sokuthi ayoshaja ucingo lwakhe egaraji lapho ejwayele ukushaja khona ucingo lwakhe sizokwazi ukuphinde simthole ngakusasa. 

Ngakusasa sizama ukumthinta sangamthola ocingweni njengoba belulokhu lungena kuVoicemail. Lokhu kwenzeke izinsuku ezine, sabe sesiyomthungatha siqala lapho ebesigcine khona ukumehlisa, kwanhlanga zimuka nomoya. Sibe sesihamba saya olwandle ukuyomthungatha, nakhona asizange siphumelele. Sibuze emagaraji akuPhoyinti lapho ethe ucingo lwakhe ulushaja khona ngethemba lokuthi bebezombona kodwa lutho. 

Ngesikhathi simthungatha njengoba esephenduke umuntu wethu olahlekile, sase sinonjiniyela onenkampani eGoli ogama lakhe linguMnu uSithole wathi uzonikeza uBonga umsebenzi, kuzomele simfunele indawo yokuhlala khona eGoli. Omunye umlisa wasePinetown onesitolo sokucangcatha izimoto uthembise ukuhlinzeka uBonga ngetoho elikhokha ama-R200 ngosuku futhi libe nendawo yokuhlala njengoba esafuna omunye umsebenzi kodwa uBonga wayengasatholakali. Saqala ukukhuleka sicela uNkulunkulu ukuthi abuyisele uBonga kithi. 

Nginqume ukucela abalaleli boKhozi FM ukuthi bangisize ngithole uBonga Desmond Mchunu ngesikhathi ngisazisa ngezokuthutha. Ngomhla zingama-28 kuNhlangulana wezi-2022, ngathola ucingo oluvela kwaSAPS oseDurban Station engitshela ukuthi uBonga wayenabo. Ngaphuthuma ngaya kuye. Uthe efika esiteshini samaphoyisa uBonga wasitshela ukuthi ulahlekelwe isikhwama sakhe sezimpahla zokugqoka, igilosa nezinto zokugeza. 

See Also

Okubi kunakho konke ukuthi walahlekelwa yiSitifiketi sikaMatric, iTeaching Diploma kanye nomazisi. Zonke izinto zakhe zebiwa kodwa ngezikhathi ezahlukene phakathi nesonto. Ngasuka lapho, nganquma ukuthi uyolala kwami angaze aphinde angidukele. Amaphoyisa aseDurban Station abewusizo futhi enomusa kithina. Senza incwadi efungelwe esiteshini ebika ukuthi uBonga ulahlekelwe wonke amaphepha akhe. Sasuka lapho, sagijima noBonga siqhubeka nemisebenzi yethu yosuku nemihlangano. Emuva komhlangano wethu wokugcina eBallito, uMnu uMabuza weKukhanya Projects ngokushesha wakhipha imali ku-ATM wanikela kuFoundation.

Ngomhla zingama-29 kuNhlangulana wezi-2022 sathatha uBonga samyisa eMnyangweni Wezasekhaya ukuze simenzele umazisi wesikhashana kanye nomazisi ophelele kanye kanye. UMnu. Magagula, iMenenja yoMnyango Wezasekhaya edolobheni wenze isiqiniseko sokuthi asimi emgqeni kodwa waqinisekisa ukuthi sithola usizo ngokushesha. UMfundisi uChiliza webandla lamaWeseli eShowe ongowokudabuka eMzinto uthenge ivawusha kwa-Identity Stores ukuze uBonga athenge izingubo zokugqoka. UMnu uNtumba waseBergville wanikela naye kwiFoundation ngenhloso yokusiza uBonga. Sisezinhlelweni zokusiza uBonga ngayo yonke indlela. 

Uma inhlangano yethu i-Ayanda Msweli Foundation ikwazi ukusiza umuntu oyedwa ohlala emgwaqeni imbuyisele ekhaya noma imnikeze umsebenzi, lokho kuzoba intuthuko enkulu kithina embonweni wethu wokuthuthukisa imiphakathi yethu yaboHlanga.

Scroll To Top