Now Reading
Usizi lwaboHlanga: Abagilwa bezikhukhula sebebishe obhukwini lwepolitiki nomgolo
Dark Light

Usizi lwaboHlanga: Abagilwa bezikhukhula sebebishe obhukwini lwepolitiki nomgolo


Abanye basebenzisa ipolitiki ukugxibha amakhansela kube sengathi awenzi lutho ngoba nakhu kungelinye iqembu eliphethe


Isifundazwe iKwaZulu-Natal sihlaselwe izimvula ezinamandla kusukela ziyisi-9 kuya zili-12 kuMbasa wezi-2022 ezishiye kukhalwa ezindaweni eziningi okubalwa uMasipala Ethekwini, oMasipala bezifunda iKing Cetshwayo, iLembe, uMgungundlovu kanye no-Ugu.

Lezi zikhukhula zishiye amakhaya abalelwa enkulungwaneni elimele kwaphuma nemiphefumulo ebalelwa emakhulwini amane namashumi amathathu nesihlanu.

Kuhlaluke ukungabambisani ezinhlakeni zikaHulumeni ngesikhathi sezikhukhula ebezihlasele iKwaZulu-Natal kwaphinde kwagqama ukushoda kwezinsizakusebenza kanye namakhono ngesikhathi kufanele kusizwe laba abagilwe yizikhukhula. Konke lokhu kugqame nxazonke uma sekufanele kutakulwe abalimele kanye nalabo ebese beshonile nangesikhathi sekufuneka kungenelelwe ngezindawo zokuhlala kuphinde kunikwe abagilekile ukudla kanye nezingubo kuphinde kwabonakala ukushayisana kwenqubomgomo yeminyango kaHulumeni.

Kuphinde kwagqama futhi ukuthi uHulumeni wesifundazwe akakulungele kangakanani ukubhekana nezinhlekelele. Kwelinye icala kuhlaluke ukungenelela kwepolitiki yamakhansela kakhulu kuze kuvimbeke ngisho usizo.

Ukungezwani nokungabekezelelani emaqenjini ezokuphepha nezokutakula kubonakale kakhulu abanye ububafica bethi bayasebenza kodwa uma ubuza umphathi omkhulu (Joint Operation Centre Commander) okunguyena ophathiswe zonke lezi zinhlaka ezihlangene lapha futhi okunguyena okumela abanike iziyalelo zokusebenza kubandakanya nokuphepha kwabo bathi abamazi futhi abazazi nokuthi bangamaqembu amangaki lapha.  

Kuphinde kwahlala obala ukuthi omasipala kanye noHulumeni wesifundazwe bashoda kangakanani ngezinsizakusebenza. Ngesikhathi kufuneka kubalekiswe abantu basiwe ezindaweni eziphephile kuthathe eside isikhathi ukuthi kufike usizo lwezindiza ezinophephela emhlane nazo ebese zithekelwe nakwezinye izindawo. Abasebenzi bezokutakula bekugqoza ukufika kwabo ngenxa yokushoda kwezimoto kwabanye omasipala azikho kwazimonto zokuthi kuyosizwa agilekile.

Kuphinde kwavela ukushoda kwamakhono kanye nezisebenzi emnyangweni wezimo eziphuthumayo komasipala kanye nasesifundazweni, abanye omasipala bebethumela abasebenzi abawugweje futhi abangenawo amakhono okutakula kodwa kufanele engabe banawo. UMnyango Wamaphoyisa esigabeni sezokutakula naso sinazisebenzi ezingenele okudingeke sibize ezinye izifundazwe zizosephula.

Kube nokushayisana kwezinqubomgomo phakathi komasipala neminyango kaHulumeni bekufike abasebenzi bezinhlekelele bavakashele abagilwa beyobheka isimo bebuye betshele ozakwabo beminyango kaHulumeni ukuthi kufuneka ukudla noma indlu yesikhashana kunokuba lowo mnyango usukumele phezulu uhambise usizo nawo uzoqala phansi uyovakashela leyo ndawo uyohlola ubhalise, lokho bekubambezela ukusizakala kwabagilwa kangangokuba namanje kunemizi eyahlonzwa yizisebenzi zezimo zenhlekelele ukuthi kudingeka imipheme emindenini ethile kodwa inqubomgomo yoMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu ithi kusafuneka beyobhalisa kabusha ngaleso sikhathi abagilwa bahluphekile.

Kuvelile ukuthi uHulumeni Wasemakhaya  noHulumeni wesifundazwe akakakulungeli ukubhekena nezinhlekelele ngoba abagilwa abaningi abakasizakali kuze kube manje kanti abanye omasipala abanaso ngisho isabelozimali esibekelwe izinhlekelele.

See Also

Amakhansela aphenduke ondlovukayiphikiswa ebeka imithetho phezu kwabagilwa uma kukhona olethe usizo bafune kutshelwe bona kuqala uma ungafonanga awuvunyelwa ukuletha usizo. Abanye basebenzisa ipolitiki ukugxibha amanye amakhansela kube sengathi awenzi lutho ngoba nakhu kungelinye iqembu ngisho nosodolobha baya lapho kuphethe amakhansela angabangani babo. Umthetho wezinhlekelele ugcine sewuphethwe kakhulu yipolitiki kunokuba uphathwe abasebenzi beminyango efanelekile.

Kuphinde kwavela ukungasebenzisani phakathi kwezinhlangano zomphakathi ezisebenza ngokungabhekenzuzo (NGO) namakhansela noHulumeni wesifundazwe uqobo. Ezinye zalezi zinhlangano yizona ezifukamele abagilwa bezikhukhula, kodwa asikho isabelomali esabelwe lezo zinhlangano. Okunye okuhlalukile ukuthi awukho umnyango noma inhlangano engenzinzuzo ethembekile engaphatha izimali zezinhlekelele, ukuze zifike kubagilwa ngendlela efanele ngalena kokukhwabanisa. Inhlangano ethembekile kube iGift of the Givers. Kuyihlazo ukuthi sinezinhlangano eziningi kangaka zaboHlanga kodwa asethembekile ekuphatheni izimali eziqondene nathi uqobo. 

Ekuvakasheleni abagilwa besilindele ukuthi umsebenzi ozokwenziwa isigungu esiphezulu komasipala sibambisene nesigungu esiphezulu sesifundazwe, kodwa akwenzekanga lokho. Kugcine sekubonakala abantu abathize kuphela, lokhu kwenze ukuthi abagilwa bangavakasheleki bonke ngendlela egculisayo nefanayo okungangokuthi kwezinye izindawo kusakhalwa ngokuthi akukaze kufike muntu ezohlola umonakalo. 

Asivaleni ngokuthi kuzofuneka uHulumeni Wasekhaya kanye noHulumeni wesifundazwe afake imali ezimweni eziphuthumayo futhi kuphinde kuqeqeshwe abasebenzi ukubhekana nazo zonke izimo eziphuthumayo nezihambisana nesimo sokuguquguquka kwesimokade sezulu. 

Scroll To Top