Now Reading
Ukunganakwa kwengqalasizinda kudala izingozi
Dark Light

Ukunganakwa kwengqalasizinda kudala izingozi

UMfumfu wahlonzwa njengenyanga yezokuthutha umhlaba wonke. Njalo uma kuzoqala lenyanga kuye kube nemigubho ethize lapho ubona khona abahlonishwa bephuma izinkalo zonke begcwele imigwaqo bezolekelela amaphoyisa kwenziwa izivimbamgwaqo. Ngaleyo ndlela kusuke kugqugquzelwa ukuphepha emgwaqeni kodwa uma uthi uyabuka, akwanele ukwenza lokho ngoba amaphoyisa ahlale esemgwaqeni.Umsebenzi wawo ayawazi. Ukufika kwabahlonishwa bezoba semgwaqeni akuzukwenza mehluko omngaka, kodwa into ebesiyibuka nesiyiqalile njenge-Ayanda Msweli Foundation ukuthi lokhu kuqale ngoMfumfu besenzela ukubheka ingqalasizinda ukuthi isesesimweni esikahle yini ngoba uzokhumbula ukuthi ezinye zezingozi zidalwa ukungabi kahle kwengqalasizinda.

Sike sathatha uhambo oluya eMzimkhulu siyobheka ukuthi ingqalasizinda yakhona. Uma singena ngomgwaqo oya eCorinth; mawusuka eMzimkhulu lowo mgwaqo uyitiyela kodwa lihamba hamba liphele; lapho liphela khona kunebhriji elaguguleka. Lapho kukhona ibhriji elaguguleka azikho izimpawu ezikhombisa ukuthi leliya bhriji alisasebenzi, okungadala ingozi kumuntu ongazi ngoba angahamba aze ayokhalakathela kuleliyabhriji. Uma sihamba ngolowo mgwaqo sisuka eCorinth siya eRiverside, lowa mgwaqo uyabona ukuthi kudala kwakhiwa, ubona ngohlobo lamabhriji ngoba yilawa amancane aqinile kodwa into ekhona ephawulekayo ngawo ukuthi azikho izimpawu ezisho ukuthi usuya ngasebhrijini nokuthi ibhriji lincane kangakanani. Okunye okuphawulekayo mawuhamba ngaloya mgwaqo ukuthi izimpawu ezicacile bha ukuthi ukuphi nendawo nazo ziyagqoza.

Safika eRiverside sabona ukuthi umgwaqo udinga ukuthi ugugulwe, kodwa esikuqaphele kakhulu ukuthi kune renki ekufanele ngabe inkulu enezimoto zamabanga amade ezisuka eRiverside ziye eGoli, ezisuke eRiverside ziye eMaritzburg, ezisuke eRiverside ziye eThekwini neziyihamba amabanga amafishane ezisuka eRiverside ziye eMzimkhulu. Into ephawuleka laphaya ukuthi kwirenki yakhona akukho lutho, ihlazo, akukho ngisho lokhu ekuthiwa umpheme, ungasabali ke izindlu ezingena fenisha ngoba angeke zize zibekhona ngoba umpheme awukho. Uyabona ke ukuthi abantu bahlukumezeka kanjani uma libalele abantu baselangeni, uma izulu lina, abantu banethwa imvula, uma kunomoya abantu bapheshethwa umoya. Awucabangeke makunezimpahla oziphethe, ngoba vele mawuhamba awuvamisile ukuhamba ungaphethe izimpahla, kwenzekalani kulowomuntu loyo?

Usuke lapho ukhuphuke ngalowomgwaqo uya eNtsikeni. Nakhona eNtsikeni umgwaqo mubi udinga ukuthi ulungiswe. Mawufika khona uyabona futhi ukuthi nakhona ayikho irenki abantu baqulusile nje, engathi bengakhelwa abantu baseRiverside nabase Ntsikeni irenki ezoba kahle ukuze bakwazi abantu ukuthola indawo yokukhusela noma lina izulu noma libalele. Singakasuki lapho, okusihlabe umxhwele ukuthi uma siilapha erenki abashayeli beza bonke begijima bezothi Msweli ungakahambi sicela mawusuqede into ozoyenza la usidlulele komunye umuzi wakwaMhlongo, basho besikhombisa ukuthi kungaphesheya. Kuloyamuzi kwasha indlu yashiswa ugesi, khona kuhlala ugogo kuhlala umkhulu kunezingane, bayahlupheka akukho muntu osebenzayo, lababantu abanakwe umuntu. Sivume ukuya khona ngoba singomabiza asabele, umsebenzi wabantu iyona not esibizelwe kuyona, ngisho isiqubulo sethu sithi sithuthukisa umphakathi ngokusebenzisa iRoad Safety kumele “Community development through Road Safety”, yinto yethu leyo esazibophezela kuyona. Sithi sizoya kwaMhlongo masibuya.

See Also

Siqhubeke ngomgwaqo size siyofika eFranklin. Okwase Franklin awukwazi okuyinqindi okuyisibhakela ngoba phakathi emgwaqeni sekwavele kwavuleka ichibi elikhulu. Ichibi obonayo ukuthi makuwukuthi ubuwumthandazi ungakwazi ukubhabhadisa kulelichibi ubakhiphe zonke izono kodwa ukuthi ngoba amachibi siwadinga nezono sidinga ukuthi zisuke kubantu, kodwa angeke phela sizikhiphele lapha emgwaqeni. Awazi ngempela ukuthi leya migodi ayivalwa nje kulindwe unyaka omusha yini, ngathi balinde ukuthi kuqale kukhala amathini beseke beyavala. Sihambe kanjalo ke uhambo lwaseMzimkhulu uze uyofika eFranklin.

Sithe sibuyela kumuzi wakwaMhlongo safica ugogo nomzukulu wakhe, basho bathi balala bayisikhombisa endlini eyodwa mese umkhulu nomalume balale bobabili kwenye indlu encane nayo. Usizi lumi ngenhla ngoba nokudla bekungekho. Sikwazile ukuthatha udaba lwabo salifaka ezinkundleni zokuxhumana ukuze umndeni wakwaMhlongo uzothola usizo kulosizi ababhekene nalo. Asibonge kakhulu inhliziyo yabashayeli, izinsizwa ezincane kakhulu ukuthi bezingacabanga ukuthi endaweni kunomuntu oxakeke ngaleyandlela.

Scroll To Top