Now Reading
Ezezithuthi: Injula ngenhlekelele yasoPhongolo
Dark Light

Ezezithuthi: Injula ngenhlekelele yasoPhongolo

Inhlekelelo yasoPhongolo asiyethe siyihlinze siyikhiphe amantshontsho, siyabe ngokwezitho zayo. NgoLwesibili, zingama-20 kuMandulo sithole ucingo oluvela kumngane womnikazi weloli elidale ingozi enyantisa igazi.

Usibikele ngobugebengu abahlangabezene nabo nomnikazi weloli bezama ukukhombisa ukuzisola, benenhloso yokweseka kanye nokududuza imindeni ethintekile. 

Ngobusuku bengozi umnikazi weloli wathola ucingo oluvela komunye owathi uyiphoyisa endaweni yengozi. Lo muntu uthi amalungu omndeni ezingane afuna ukukhaliswa nge-R3000 umuntu ngamunye kumnikazi weloli ngokushesha. Umnikazi weloli wawudela u-R51 000 kulowo muntu. Ngesikhathi eqede ukufaka leyo mali kwaba ukugcina kwakhe ukuxhumana nephoyisa mbumbulu lelo. 

Lolu daba lokubanjwa kwenkunzi kumnini weloli ngesikhathi kuziliwe lukhombise izinga eliphezulu lobunja kulenswelaboya eyenze lokho. Lusezandleni zamaphoyisa, asikwazi ukungathekisa ngalo okwamanje. 

Emva kwengozi umshayeli wabaleka, kodwa umnikazi weloli wamphoqa ukuthi abuyele emaphoyiseni esephelezelwa umakhenikha wenkampani. Umnikazi weloli ubefuna ukufaka u-R150 000 emindenini ethintekile kodwa ngenxa yokuthi waqolwa, wehla umnikelo abewuhlosile, wagcina esefake u-R130 000. Njengenhlangano i-Ayanda Msweli Foundation, sakhetha ukuxhumanisa umnikazi weloli nemindeni. Sikwazile futhi ukuqoqa ezinye izinkampani zamaloli nabashayeli bamaloli ukuze banikele emindenini ethintekile, yonke iminikelo yahlanganiswa ngoLwesine, zingama-22 kuMandulo. 

Kuthe sesihlangana ngoLwesine nomnikazi weloli obesuka eGoli, wakuveza ukuthi usuke ekhaya esevalelisile okokugcina ngendlela abethuke ngakhona.  Umhlangano sawubambela kwaMasipala wasoPhongolo, kunguMeneja kaMasipala, uMnu uKhali, owasiphathela umhlangano, uMnu uKhali waqala ngokubikela zonke izinhlaka ezazikhona ngesibalo semindeni ethintekile nokuthi bangaki abantu abashonile emndenini. Waveza futhi ukuthi kusukela ngoZibandlela wezi- 2021 kwaze kwaba uMandulo wezi-2022, bangama-65 abantu asebelahlekelwe izimpilo zabo oPhongolo ngenxa yezingozi ezidalwe noma ezibandakanya amaloli. 

Iminikelo yemali eyenziwa kumhlangano imi kanje: 

  • Umnikazi Wamaloli u-R130 000
  • I-ATDF ASA Drivers R13 000
  • I-Today’s Destiny R80 000
  • ISiyakhulisa Trading R20 000
  • I-EMCAF Engineering R20 000
  • ISky Energy R200 000
  • IKreil Transport R200 000

Iminikelo Engeyona Imali: 

  • I-AVBOB ekhokhela zonke izindleko zomngcwabo
  • I-EMCAF Engineering R6000 igilosa
  • IToday’s Destiny R28 000 wegilosa 

Sekukonke, iminikelo etholwe ngalolu suku yemindeni (ukheshi nokungeyona imali ewkheshi) ifinyelela ku-R697 000.00.  

Kweminye yemindeni umama wengane uhambise imininingwane yasebhange kwa Social Development ngokwenqubo ebiyenziwa ukuze kungene iminikelo. 

See Also

Ngosuku esifike ngalo emndenini sizohlanganisa amehlo. Yilapho athole khona ukuthi imininingwane yasebhange ishintshiwe kwafakwa eka baba wengane, lokhu kubonakale ngoba eminye iminikelo ibithunyelwa ebhange. Uma sesifuna isiqinisekiso sokuthi imali uyitholile umawengane, kwavela ukuthi akayitholanga. Yilapho okwenziwe khona uphenyo lokuthi kubhekwe kabanzi ukuthi iyiphi imininingwane yasebhange esetshenzisiwe ukufaka iminikelo. 

Kwavela ukuthi imininingwane esifake kuyo imali ekababa wengane. Lobaba wengane abangasezwani nomama wengane, okusho ukuthi omunye umkhonyovu esihlangabezene nawo kulenhlekelele yasoPhongolo. 

Kuze kube yimanje, umphakathi wasoPhongolo usathuka izanya uma uzwa ukuduma kweloli ikakhulukazi elithwala amalahle. Kuze kube yimanje, abakawa vumela amaloli elahle ukuthi adabule oPhongolo. Kuze kube yimanje umnyango wezokuthutha usadla Amazambane ashisayo ngendaba yokuvulelwa kwamaloli oPhongolo. 

Inhlangano i-Ayanda Msweli Foundation izoba nomhlangano nehlangano yabashayeli bamaloli, uMasipala wasoPhongolo nezinye izinhlangano zabo somabusiness. Kulowomhlangano kuzobe kuzokwenziwa umhlahlandlela wokuthola isombululo sokuvalwa komgwaqo.

Scroll To Top