Amava aboHlanga

Amabandla ayelikhaya kwababelwa nohulumeni wobandlululo

Kulokhu kuqhubekile kuvela kancane ukuthi, uThula Bopela benoDaluxolo Luthuli yize babengamasosha oMkhonto wesizwe(MK) ngaphansi kwe-ANC,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuseduze iqale imidlalo ye-African Cup of Nations

Akusele zinsuku ezingakanani ngaphambi kokuthi isuke ihlale imidlalo ye-African Cup of Nations (Afcon). Le midlalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabandla ayeholwa ngaboHlanga ayenemibono enzulu ngemiphakathi yawo

Kuqhubeka ushicilelo lwangesonto eledlule: Sithola kusukela ekhasini lokuqala kuya kwele-269, lencwadi, uMkhonto weSizwe Fighting for…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezokuphepha ziqinisiwe kulamaholide eThekwini

IMeya yaseThekwini uMnu Mxolisi Kaunda wethule umkhankaso owaziwa nge ‘Durban Sizzling Summer’ ngoMandulo ngenhloso yokuheha…

Unozinti okhaliphile uyisithako esibalulekile kunoma yiliphi iqembu

Mina nginenkolelo yokuthi uma iqembu linonozinti okhaliphile lelo qembu lisuke liqinile impela, ngoba enkundleni nguyena…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukucwasa ngobuhlanga akukapheli kwezemidlalo

Nsuku zaphuma kuhlezi kugqugquzelwa abantu ukuthi abayeke ukucwasana ngobuHlanga, ngobulili nangakho konke okunye. Kodwa kusaqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubesemthethweni ukushumayela ngokusikhumbuzisa isikompilonhlalo yaboHlanga

Kadeni konakele ngoba alikhunjuziswa isikompilonhlalo elihle ezindaweni ezehlukene, ngoba sithi yinto engeyintsha. Empeleni ikuphi okusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphakathi kumele ichazelwe ngezinsuku ezili-16 zokulwa nodlame olusekelwe ngokobulili

Njengoba kulezinsuku sigubha izinsuku ezili-16, zokulwa Nodlame Olusekelwe Ngokobulili (GBV). Abanye abantu abazi ukuthi zisho…

Ibandla i-Anglican Church linalo iqhaza elihle kumlando waboHlanga

Kuqhubeka kushicilelo lwangesonto eledlule: Siyamthola nombhali, uMagema kaMagwaza Fuze wencwadi ethi: Abantu abamnyama lapha bevela ngakhona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhodi elisha liqukethe abantu abangazi lutho ngezamankomane

Lishone usuku lwangoLwesibili sekuphelile ukuqagela ukuthi obani abazongena kwibhodi elisha leBoxing South Africa (BSA) lokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiyoxoxelwa amagwababa echobana eyamanye amazwe ebholeni lase-Afrika

Ingabe koze kube inini kukhalwa ngento eyodwa kodwa kufane nokuthi kuthelwe amanzi emhlane wedada, ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhololo wawungabavimbi abefundisi bakuqala ukukhuluma ngokungesabi

Uma ubukisisauthola ukuthi phambilini ababesemabandleni babengananazi ukuzwakalisa ilaka labo kokwakungenziwa kahle nguhulumeni owawuphethwe ngabelumbi. Ngisho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abehluleli abangene nakancane kupolitiki 

Imibuso yentando yeningi ibonakala ngokuhlukaniswa kwemisebenzi namandla phakathi kwamagatsha amathathu kahulumeni, okuyisishayamthetho, isigungu esiphezulu kanye…

Inhlanhla nebhadi izithupha ziya egwayini

Iyini yona inhlanhla? Ukungacebi, ukushona, kungaba ibhadi kubhala uXulu.

Singacakula okuningi ngokwazi ngempilo yabaholi besakhula 

Akuvamile ukuba bonke osopolitiki, ikakhulukazi boHlanga basichathazele ezincwadini zomlando ezibhalwe ngabo noma ezibhalwe yibona, ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baphelelaphi ubuntu ebantwini obabuyisisekelo sempilo esizweni

Ubuntu,ukuzwelana abuqhubeke bungashabalali. Asikutuse ukuzwelana obenziwa ngabasaphila besazibonela ngamehlo abo,besazizwela ngezindlebe zabo nabasebekwelikamoya esababona besaphila, ngezindlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango Wezasekhaya usenkingeni ngenkantolo

Umthetho olawula abantu bangaphandle eNingizimu Afrika waziwa ngokuthi umthetho wabokufika (Immigration Act 13/2002). UMnyango Wezasekhaya…

Umbiko uveza ukuthi izinga lamanzi aphuzwayo eNingizimu Afrika lehlile

Umbiko okhishwe uHulumeni waseNingizimu Afrika udweba isithombe esingesihle ngemithombo yamanzi nengqalasizinda yamanzi yezwe kanye nekhwalithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko ezihambisana nokuyodumisa akuyona into eqatshukwa namuhla

Asemabandleni Kusekhasini lama-39, ababhali uGavin Maasdorp no A.S.B. Humphreys bencwadi ebizwa: From shantytown to township:…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zamaqhawe omlando kaZulu

Izibongo zikhomba ukubongela into ethize ngokwakha inkondlo ngayo. Uma umuntu ebongela okuthize imizwa yakhe isuke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwaba kuhle ukuba aboHlanga bawashintshe amagama amabandla

Okubalulekile manje ukuba siye phambili sibe nezinto hhayi inzwabethi, kodwa ezibonakala ngamehlo enyama ukuthi zazinjani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumqoka ukuthobela umthetho nemibandela yawo

UMmeli u-Advocate  uMalesela Teffo,  wagqama ngesikhathi kuqala ukuqulwa icala lokubulala uSenzo Meyiwa ngesikhathi emele abasolwa…

Kwaba ubuhlakani ukuqopha phansi umlando waKwaMashu

Kwakungekho okuwumlando ngamasonto KwaMashu ngisho nje owesigceme esisodwa okungenani.Akukho lapho ababhali abehlukene basicakulela ngamasonto okuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungangena obishini ngecala lokubamba inkunzi nokubulala

Ukugebenga kuchazwa njengokuthatha impahla yomuntu ngokungemthetho ngodlame noma ngokusabisa ngodlame. Kulamasonto edlule sibone ukwanda okukhulu…