Amava aboHlanga

Amagalelo oMntwana uZeblon Zulu

Ngiyafisa ukuchoma uMntwana uZeblon Zulu uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi omuhle awenzele iNdlunkulu ngisho esaphila uMdlokombane. Ukuqoqa umlando waseNdlunkulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo ngensangu asiguquli uMthetho Wezabasebenzi

Kuyabadida abaningi okudalwe yisinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo ecaleni leMinister of Justice and Constitutional Development and others…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu

Ngapha kuqoshwe  emlandweni,ukuthi uKopeletsheni (uMasipala) wayehlinzeke ngeziza  ngowe-1959, zokwakha amasonto angama-70 KwaMashu.Uma ngingaphazami,izindlu zamanye amasonto kwezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuntu, uzwelo kanye nenhlonipho kuyikho esasaziwa ngakho thina beNguni.

Ubuntu bebubonakala lapho umfokazane noma isihambi sizikhalela ngophahla lokufihla ikhanda lokho nje kukodwa bekuvusa Ubuntu njengoba lowo obekukhalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusenenselelo ngamakhambi esintu kuleli kodwa sekuntwela ezansi

Amakhambi esintu ayingxenye yomlando wamasiko wabantu abaningi e-Afrika ngokwendalo. Ngaphandle kokwenza ihaba kuhlawumbiselwa ukuthi bevile…

Amasonto adlala indima enkulu ekuhlanganiseni imindeni KwaMashu

Asikhumbule  ngenkathi sixoxa ngokukude nathi, ukuba sixoxe ngokuseduze nathi belu.Njengokuthi,kwakungonyaka wezi-2018 nowezi-2019, abomnyango kaMasipala waseThekwini,okuthiwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusemqoka ukubhalisa umshado wesiko kusenesikhathi

Ngokwesigaba 1 soMthetho Wezemishado Yesiko, obizwa ngeRecognition of Customary Marriages Act (RCMA) ‘umshado wendabuko’ kusho…

Sekuyisikhathi sokuba iNdlunkulu kaZulu ibumbane njengakuqala

Uma kukhona isikhathi lapho iNdlunkulu kaZulu okumele ibumbane ngaso ukuze ikwazi ukunikeza uholo nomhlahlandlela ngobuqotho,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuso bubodwa buxoxa indaba ngobuhle

Nawo-ke amaduku athwalwa ngendlela yezimfashini, ngoba phela nazo zikhona. Angithi omame bamaXhosa baneyabo imfashini yokuthwala…

Ujulile umlando wamasonto okuqala aboHlanga eSinqawunqawini

Isifiso sami esikhulu, ukugcagcela esokeni ngabayokwengeza ngezindlela ezehlukene, emilandweni yamasonto KwaMashu eSinqawunqawini kusukela kowe-1959 nakwezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukutholakala kwezingcezu zamatshe eziwela emhlabeni akujwayelekile

Amameteorite – okuyizingcezu zamatshe eziwele emhlabeni zisuka emkhathini kube yindaba ethakaselwa egudwini khona lapho kwaba …

Siyadinga ukucakulisana ngomlando wamasonto okuqala kwaboHlanga

Ngicabanga ukuthi iningi lethu ngolimi lwebele, alibhali, alixoxi, kakhulu ngomlando ngathi (umuntuqobo lwakhe) siyesaba, nowamasonto,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuchwepheshe besimanje bamaChatbots busiza ngolwazi lokwelapha

Ngenxa yokuguquka kwezinto nokukhula kwezinga lobuchwepheshe kulindelekile ukuthi ochwepheshe bezokwelapha banike ulwazi oluthembekile mayelana nezigulo…

Ukukhuluma okuthi “kwamukelekile” ngokwepolitiki mkhulu umonakalo okuwenzile

Siqhubeka engosini yangeledlule. Umbuzo uthi uma insakabulo kungesona isikhali sikaZulu, yafika kanjani eSilweni? Yafikiswa yilenqubo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asikaqedwa isililo sikathekwane ngobuhle

Yeka isililo esalilwa nguthekwane ezibuka emanzini ethi: “Wawumuhle thekwane. Kodwa woniwa yilokhu, nalokhu — isidlodlo!”…

Umlando womsuka wamaphupho usendulo

Omunye wathi, uma ephuphe isikelemu, uyaye avuke ayodlala inombolo engu-7 kuMshayina — ufafi. Abaziyo bathi…

Izidakamizwa notshwala ziyinkinga kepha ocwile kukho uvikelekile

Sibhekisisa lesi sihloko esibangela inkinga kuzona zonke izimboni ikakhulu ezimayini, emafemini nasembonini yokwakha lapho ukuphepha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi okungenziwa ukugxilisa izilimi zebele emabandleni

Siyazi sonke ukuth uMdali wadala abantu kanye nefagugu, okuyizilimi zebele zabo, nokunye ngokwehlukana kwezindawo namazwe. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izicathulo zasendulo: Amathrekhi olwandle lwaseNingizimu Afrika anobufakazi

Okhokho bethu baqala nini futhi kuphi ukugqoka izicathulo zemfashini? Asikwazi ukubheka ebufakazini obuphathekayo bezicathulo ukuze…

Akuyena umqashi kuphela ohlukumeza ngokucwasa emsebenzini

Ngokwesigaba sama 23 soMthethosisekelo wezwe, wonke umuntu unelungelo lokuphathwa ngobulungiswa emsebenzini. Lokhu sekutolikwe kaningi ziNkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphupho lifika ngezindlela ezihlukene kubantu

Kulamaphupho amabili sibona amaqiniso afezekayo, futhi nencazelo yawo yakubeka obala lokho okwakuzokwenzeka, okwagcina sekwenzekile. Siyabona-ke…

Maningi amagama ayisiLungu agcina esebizeka kalula ngolwebele

Akesenze okungenani, izinto ngokolimi lwebele, njengelinye lamafagugu noma lamafamlando aboHlanga balenkathi. Kube yisiqalo senhlakanipho nobuhlakani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwe ase-Afrika kufanele azilungiselele ushintsho oluzothinta amandla kagesi

Amandla kagesi ophehlwa ngamanzi ahlinzeka ngogesi ohlanzekile ezigidini zase-Afrika, futhi a wumthombo omkhulu wamandla ezwenikazi.…

Amaphupho anemfihlakalo kuye ngokwenkolelo

Lasho iculo kumbe yona ingoma yezinsizwa zesiCathamiya zikaCothoza Mfana, ezishaya ingoma-busuku, isikhwelajo, ezazizibiza ngokuthi ziyiMpembeni…