Now Reading
Nembala isitsha esihle kasidleli, nxese Zwide – Hlabisa
Dark Light

Nembala isitsha esihle kasidleli, nxese Zwide – Hlabisa

nguVelenkosi Hlabisa

Ngibhala lamazwi inhliziyo igcwele ubuhlungu okunganyamezeleki njengoba ngizithola namhlanje kufanele ngedlulisa isililo sethu siyiQembu leNkatha Yenkululeko ngokudlula emhlabeni singalindele kuka Mthokozisi Nkululeko Nxumalo obengu Sihlalo kaZwelonke woMbutho wentsha yeQembu Lenkatha Yenkululeko (IFP).

Ukwedlula emhlabeni kukamfowethu uNxumalo kube ngokushaqisayo kwasishiya sidangele. Ubenesiphiwo esimangalisayo sokuhlakanipha obekushiya umehluko empilweni yawowonke umuntu abehlangana naye empilweni, emsebenzini wakhe wasePhalamende nasekuholeni kwakhe umbutho weNtsha yeQembu Lenkatha Yenkululeko. Ukwedlula kwakhe emhlabeni kube ukulahleklelwa okumangamlisayo.

UNxumalo wazalelwa e-Vryheid ngomhlaka ziyi-7 kuMasingana ngowe-1989. Ingxenye yempilo yakhe enkulu usebenze ezinhlakeni ezahlukene zeQembu leNkatha Yenkululeko ( IFP ). Ngenxa yokuzinikela nokukhuthala kukaMthokozisi Nxumalo ngoNcwaba wezi-2011 wakhethelwa esikhundleni sokuba uMengameli weNhlangano yabafundi edlelana ne-IFP, iSadesmo akabange esabheka emuva njengoba amava akhe neso elijulile kwezombusazwe kwamholela ekutheni aphinde akhethwe kwesikaSihlalo kaZwelonke woMbutho wentsha ye- IFP ngoNtulikazi wezi-2019.

UZwide njengoba ebedume kanjalo, ubekholelwa ekuthuthukisweni kwentsha emkhakheni wezemfundo egqugquzelwa yizimfundiso zoMsunguli ophinde abe nguMengameli ngokuHlonishwa we-IFP, uMntwana wakwaPhindangene, okwathi ngezikhathi zobandlululo washumayela imfundiso ethi “Imfundo Isikhali Senkululeko” ngesikhathi abaholi abaningi babekholelwa “Kwinkululeko kuqala, imfundo kamuva”.

UZwide ubekholelwa kakhulu kumgomo womnotho nezohwebo olukhululekile. Inkolelo yakhe kulo mgomo nokushabashekela inkululeko yabantu abasha njengoba ebengelinye lalunga amancane ngeminyaka ePhalamende, kuholele ekutheni azithole esehambela amazwe ngamazwe eyothekela ulwazi ikakhulukazi emshikashikeni wokumbandakanya intsha neqhaza intsha engalibamba ekuthuthukisweni komnotho wezwe kanye nezimpilo zabo.

UMhlonishwa uNxumalo ubengusopolitiki okhaliphile, ozinikelayo nozimiselayo, enogqozi futhi engazinyezi ngakholelwa kukho. Lezi zimpawu zobuholi zidonse iso labaholi lanamathela kuye. Lokhu kuholele ekutheni akhethwe abengomunye wamalungu ethu ukusimela kwiPhalamende lapho agcotshwelwa kulesi sikhundla mhla zingama-22 ngoNhlaba wezi-2019.

uZwide uqophe umlando ngokuba yilungu elincane kunawowonke eqenjini leNkatha ukusimela ePhalamende. Ubuncane beminyaka yakhe abuzange neze bube wumgoqo obizweni lwakhe kunalokho uzimisele kakhulu kunakuqala wafaka umfutho ekuzinikeleni ekulwela ukubekwa eqhulwini kwezinhlelo zokuhlonyiswa nokuhlomulwisa kwentsha futhi ekholelwa emandleni noguquko olungalethwa abantu abasha bakuleli.

Ubekukhathalela ukuzwakaliswa kwezimvo zabantu abayintsha isikhathi esiningi encishiwe amalungelo futhi ebamela abantu ababhekene nokuhlupheka jikelele ezweni lethu.
uZwide ubeyilungu lephalamende likaZwelonke aphinde abe nguSekela Sotswebhu weKhokhasi yeQembu leNkatha Yenkululeko, e-Cape Town. Lensizwa ibisencane kodwa inamagalelo abanzi, nobuhlakani obumangalisayo. UZwide ukhulele ezinhlakeni zeqembu wanikela impilo yakhe yonke elwa futhi eqhakambisa amalungelo entsha nendawo yayo kwezombusazwe nasezinhlakeni zezomnotho jikelele.

Ngeke ngayilibala inkulumo kaZwide enohlonze, eyisethembiso seNkatha yeNkululeko Yesizwe, ayethula ngoSuku lweNtsha wezi-2020, lapho athembisa khona ukuthi “ i-IFP ikholelwa ukuthi abantu abasha njengezakhamizi zakuleli banejoka lokubamba iqhaza elibonakalayo.

Umlando uyakuvuna lokhu, ukuthi thina njengentsha sinamandla okwenza konke inqobo nje uma sibumbene futhi sithatha indawo yethu esifanele. I-IFP izibophezele ukwakha amathuba nokuvula izintuba ezifanele, ukugxilisa lomuzwa wokuba yizakhamizi ezinakekelayo nemiphakathi yazo, ngaphansi komgomo-ngqangi weNkatha wokuzakha nokuzenzela”.

See Also

UZwide ebengaconsi phansi eqenjini ethandwa ngamalungu eNkatha enhla nasezansi, kozakwabo ePhalamende abesebenza nabo emakomitini ahlukene okufakwa elezeMisebenzi YoMphakathi, iMfundo ePhakeme, ezeSayensi nobuChwepheshe kanye nelezokuMbiwa Namandla. Bekusemizweni kuyena ukusebenza ngokuzimisela nokuzikhandla, emnene, engumholi weqiniso nesisebenzi somphakathi.

Kuningi ebesisabheke ukuthi uzokwenzela iqembu kwazise ubesemusha esenamandla okugijima. Uzokhunjulwa kakhulu ngumndeni weNkatha enhla nasezansi ngomnikelo wakhe. Sigqemeke engeqiwa ntwala ngokudlula kwakhe emhlabeni ngokuzuma okukhulu kangaka.

Ngentobeko enkulu NjengoMengameli we-IFP nasegameni loMntwana wakwaPhindangene nawo onke amalunga eqembu, Intsha yeQembu nayoyonke intsha jikelele ezweni lakithi, ngifisa ngokwedlulisa amazwi ethu okudabuka kodwa sinika induduzo emndenini wakwaNxumalo, owaKwaMkhwanazi ikakhulukazi umama wakhe kanye nakwingoduso yakhe uNks uNozipho Mpungose nabantwana bakhe uThandolwethu no Qhawe. Lalani ngenxeba futhi sinxusela ukuba uNkulunkulu anesule izinyembezi.

Impela isisho sesiZulu esithi ísitsha esihle kasidleli’, lokhu sikubonile kuhamba uZwide sisabheke lukhulu kuye okuyizithelo ezinhle. Hamba kahle Zwide !!! Lala uphumule !!! Uyibekile induku ebandla Zwide.

Scroll To Top