Now Reading
ISILILO: AbaMbo balahlwe yicala ngeNkosi yaseSimahleni
Dark Light

ISILILO: AbaMbo balahlwe yicala ngeNkosi yaseSimahleni

Isizwe sabaMbo sisemanzini ngemumva kokukhothama kweNkosi enkulu yabaMbo, iNkosi uKusakusa kaZwelinjani. INkosi uKusakusa idlule emhlabeni ngemumva kokugula isikhashana ngoLwesibili, zili-10 kuMfumfu. INkosi ibiyaziwa njengenye yaMakhosi amadala nanolwazi ezintweni ezithinta uBukhosi, ikakhulukazi esifundazweni iKwaZulu-Natal. 

Ngaphandle kokuba usolwazi ezindabeni zomdabu, iNkosi ibiyaziwa ngokuba ngumuntu othanda uxolo, ibizifikela mathupha lapho kunezinxushunxushu iyoxazulula udweshu. Sizokhumbula ngesikhathi kuqubuke izimpi zamatekisi ezadlula nemiphefumulo yabantu abaningi endaweni yakwaNdengezi nakwaZwelibombu kuya eMpumalanga ngesikhathi kusaphethe uNdunankulu uWillies Mchunu, wangenelela bebambisene noNdunankulu uMchunu neNkosi yaseMbo eMfeni bahlanganisa izinhlangothi ezilwayo baqhamuka nesixazululo lwadamba udlame olwaselukhathaze umphakathi, ngenxa yokuthi kwase kuphazamiseka nomphakathi kufa nabagibeli. 

Ngaphandle kwalokhu, iNkosi ibambe elikhulu iqhaza ekuqedeni izimpi zemibango esifundeni saseMbumbulu. Yingakho ebebizwa ngeNkosi yoxolo, kungenxa yokuthi ubekuthanda futhi ekulwela ukuthula.

INkosi ibingenye yaMakhosi abewa evuka ezikhandla ngokulethela abantu basemakhaya intuthuko. Sizokhumbula ukuthi izindawo zasemakhaya ziyakhohlakala uma kuyiwa ngasentuthukweni. 

INkosi ilime enkulu indima ekuletheni intuthuko esifundeni sayo iMbumbulu. Ibifaka umfutho kuHulumeni nasemakhanseleni ukuthi makwakhiwe imigwaqo, izikole, imitholampilo, imitapo yolwazi kanye nokunye ezindaweni ebiziphethe. 

Yaba yingxenye yethimba elamukela uMengameli ongasekho we-ANC nezwe, uDkt uNelson Mandela ngesikhathi kuvulwa umtholampilo waseMbo eNgilanyoni lapho kuphethe khona iNkosi  yaseMbo uLangalasembo kaMzwamandla kaSikhukhukhu kaNgunezi kaSiyingela kaZihlandlo.

INkosi uKusakusa ibe nenhlanhla ngoba ngesikhathi sayo besekuphethe uHulumeni okhethwe ngaboHlanga eNingizimu Afrika. UHulumeni waKwaZulu-Natal wakhe amadlinza aMakhosi aseMbo esingabala idlinza leNkosi uTilongo, elikaNgunezi kanye nelikaSiyingela. Etsheni likaSiyingela kwaqoshwa umlando wabaMbo.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngoMfumfu wezi-2014 iNkosi yaqopha umlandu ithatha isizwe sonke saseMbo naMakhosi ezindlu zonke zaseMbo baya kwaZulu eSigodlweni seSILO eNyokeni ngenhloso yokuyovuselela ubuhlobo balezi zindlu zoBukhosi obaqalwa iNgonyama uShaka neNkosi uZihlandlo. Kulowo mcimbi iSILO samvalelisa nomkhonzo wezinkomo eziyisithupha okwaba umlandu omkhulu kubaMbo. 

INkosi idlula nje emhlabeni isizwe saseMbo sisanda kwehlelwa yifu elimnyama ngemuva kokukhothama kweNkosi yaseMfeni, iNkosi uThamsanqa Mkhize. 

INkosi uKusakusa ibibizwa ngabantu baseMbo kwaMkhize ngeNkosi yoHlanga lwabaMbo ngenxa yokuthi iphuma endlini enkulu yabaMbo, eSigodlweni sikaZihlandlo saseSimahleni, okwakuyiSigodlo seNkosi uMavovo,  futhi engamele wonke aMakhosi aseMbo kanye nalawo ayekhonza kuZihlandlo ngesikhathi seLembe. Kulapho kuphuma khona bonke abaMbo.

See Also

INkosi uZihlandlo yayiwumngani oMkhulu weLembe, lalimbiza ngomfowabo. Ngesikhathi iNkosi uDingane isibulele iLembe, yalandelisa ngabangani balo esingabala iNkosi uZihlandlo Mkhize, uMagaye wakwaCele kanye nabanye.

INkosi uKusakusa yazalwa ngoNhlaba we-1950 izalwa yiNkosi uZwelinjani kaNkasa kaTilongo kaNgunezi kaSiyingela kaZihlandlo. Ngeminyaka yawo-1970, yafunda ekolishi eBhekuzulu College, okuyisikole ebesifunda aBantwana baMakhosi. Yasebenza eSishayamthetho saKwaZulu ngaphansi koMntwana waKwaPhindangene iNkosi uMangosuthu Buthelezi naseNkampanini yakwaSappi nakwaSaicor. 

INkosi ishiye emhlabeni uNdlunkulu wayo uMaKhathi nezingane eziyisithupha. NgoLwesithathu beknesikhumbuzo sayo eSigodlweni sayo saseSimahleni.

Izotshalwa ngoMgqibelo zingama-21 kuLwezi.

nguSenzo kaJi Mkhize, Hopewell-eThala (endlini yaseMfeni)

Scroll To Top