Now Reading
UDuma ubuyisa ithemba kosomabhizinisi abancane esifundazweni
Dark Light

UDuma ubuyisa ithemba kosomabhizinisi abancane esifundazweni

Umemezele izinyathelo ezinqala zokuvikela abamabhizinisi nabathengi imbala Izitolo ezindala ezabe ziyithemba labantu emalokishini nasemakhaya futhi kuyizo ezondla imindeni izakhiwo zazo esezaphenduka imihhume yabaphangi ezinye zalala amazala kusenamathemba okuthi zisengavuka. Cishe iningi lalabo ababengabanikazi balezi zitolo sebawuflathela umhlaba osekusele imindeni nezizukulwane zabo.

Lezi zitolo zazikhona kuzona zonke izingxenye zesifundazwe njengakwaNozaza eNtuzuma, KwaMbongwa KwaMakhutha naseZimbokodweni umnikazi kungu Mnu  uRR Mbongwa, KwaMashu kungezikaMnu uThethwayo, ise-Ebony eLamontville , eMlazi naseFolweni kunguMnu uGoqo owabe engumnikazi wehhotela i-Executive kulona leli lokishi noMnu uWennington Sabela.Zazikhona kuze kuyoshaya eMadadeni, eSikhaleni nakoPort Shepstone. Udlame nobugebengu kwaholela ukuthi ezinye zalezi zitolo zicekelwe phansi, kokunye abanikazi bazo bashiya lapho babehlala khona zasala dengwane. 

Ngokuhamba kwesikhathi kuqubuke amaTuck Shop agcine esebizwa ngamaSpaza Shop. Kube yibo aboHlanga ababe ngabanikazi balezi zitolo emalokishini nasemakhaya okuthe ngokuguquka kwezinto bazithola sebesilela emuva ngokungena kweningi labantu bokufika ezweni. Sekuyiminyaka abebengabanikazi bama Spaza Shop bekhala ngokuthi uhulumeni ubalaxaze okwenyongo yenyathi njengoba bezithola bengakwazi ukuncintisana nabokufika ngentengo yempahla. Okunye ababekhala ngakho ukuthi abokufika badayisa imikhiqizo abangakaze bayibone ngemali encane okwenza abantu bathutheleke ezitolo zabo. UMnu uMbuso Shezi waKwaMakhutha owaguqula isitolo okwabe kungesikayise wasenza iSpaza Shop ubengusomabhizinisi ohamba phambili ngaphambi kokungenisa kwabokufika ezindlini zomxhaso baziguqula zaba yizitolo. “Mina angikufihli ukuthi bengivota futhi ngivotela iqembu elibusayo, kodwa sengiyaye ngizibuze ukuthi yini ngempela engingathi ngiyoyivotela uma sekunje,” lena yinkulumo ayeyixoxa eceleni ngasekuqaleni konyaka nentatheli yelaboHlanga futhi wangakufihla ukuthi uyafisa ukuthi ishicilelwe. 

Akuyena kuphela uShezi okhala ezithulisa, kodwa iningi labanikazi bezitolo abanye asebaze baqashisa ngazo kubona abokufika. Kuleli sonto uMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo uMnu uSboniso Duma ubuyise ithemba kuzinkulungwane zabanikazi balezi zitolo.  “Izigidi zabadayisi basemgwaqeni nabanikazi bamaTuck Shops emalokishini nasezindaweni zasemakhaya badonsa kanzima ngenxa yokwehla kwamandla emali yokudla. Ngokuhambisana nomyalelo kakhongolose, sizokuqinisa ukweseka abadayisi kusuka kwabadayisa  emgwaqweni, abanikazi bama-tuckshop nama-spaza, nosomabhizinisi abancane kulezi zinyanga  ezizayo,” kuphawula uDumaenkulumweni ebonakale njengezoguqula usizi lweminyaka kubantu. 

Uthe sekukaningi abanikazi bezitolo nama-spaza bekhala ngokuthi abakwazi ukumelana nentengo yokuthenga izimpahla zokudayisa  ngenxa yokuthi abanawo amandla okuthenga. Izimbangi zabo, iningi labo okungabokufika yibo abakwazi ukuthenga kakhulu okwenza kugcine ngokuthi amabhizinisi abo akhinyabezeke. Ube esememezela ukuthi ngenxa yalesi simo ikakhulukazi ukwenyuka kwentengo yokudla kunohlelo lokweseka abadayisi olusingethwe yibhange Ithala okuhloswe ngalo ukutakula labo somabhizinisi. Uqhube wathi kungekudala uMnyango wakhe uzomema  abanikazi bamaSpaza Shop ukuthi bafake izicelo zosizo lwemali engu-R100 000 okuzothi imali engama-R20 000 uye ezindlekweni zokuthenga isitokwe nokweseka ukushoda kwezimali zokukhokhelwa kwezibonelelo zikahulumeni. 

Okunye okumenyezelwe nguMphathiswa njengesinyathelo sokuguqula isimo kube ukunikezwa kwamaSpaza Shop ilungelo lokuholela izibonelelo zikahulumeni. Kulokhu uDuma uthe kunama Spaza Shops angama-960 azofakelwa imishini yokuholela izibonelelo zikahulumeni. Ngokusho kwakhe angeke kugcine lapho kodwa kuzophinde kuqeqeshwe abantu abazosebenza kulolu hlelo. NgokukaDuma akubona kuphela abazohlomula ezinhlelweni zokuphucula isimo, kepha nabathengi angeke basale ngaphandle. Kulezi zinsuku abantu baseNingizimu Afrika bakhala ngokudayiselwa ukudla nezinye izimpahla esezidlulelwe isikhathi ngentengo ephezulu. 

Namanje kusakhalwa ngezingane ezimbili ezishonile emuva kokudla uswidi okuthiwa wawusudlulelwe isikhathi kwesinye iSpaza Shop sabokufika. UDuma uthe bazogxila ekuvikelen abathengi ngenxa yokwenyuka kwamanani okudla nokudayiswa kokudla osekuphelelwe isikhathi kanye nezimpahla zomgunyathi. “Sizogxila ekwephulweni  kwamalungelo abathengi  okudla lubi esifundazweninjengoba uhlaka lokuvikelwa kwabathengi iBusiness Regulations and Consumer Protection Unit lubheka izikhalo eziqhamuka emphakathini,” kulokhu uDuma uthe okuphambili kulezi zikhalo: ukwenyuka kwamanani okungenangqondo okuthinta izigidi zabantu; ukwenyuka kwesibalo sezitolo ezihlanganisa izipaza ezidayisa ukudla osekuphelelwe yisikhathi; kanjalo nokwanda  kwezimpahla zomgunyathi. 

Yize engafunanga ukunika imininingwane egcwele ngenxa yokulandela umthetho uDuma uthe bazogasela kungazelelwe ezitolo nakuma Spaza Shops njengengxenye yemizamo okuhloswe ngayo  ukuvikela abathengi ekukhuphukeni kwentengo yokudla, futhi angeke babe nesihe. 

See Also

Uthe njengoba sezihubla sakusha ngamaholidi kaKhisimusi ithimba labahloli abanamava bomnyango awuholayo  lizosebenzisana noMvikeli wabathengi esifundazweni uSolwazi uBonke Dumisa kanye namanye amalungu ukuze kushushiswe lezi zikhalo ngeNkantolo yabathengi.  Uthe maningi amacala ayimpumelelo asevele exazululiwe ngeKZN Consumer Tribunal  ngenxa yokungalandeli uMthetho Wokuvikelwa Kwabathengi. 

Uqhube watho kulokhu bazosebenzisana namaphoyisa, umnyango wezasekhaya olawula ukungena kwabokufika kuleli, uphiko lotshwala iKZN Liquor Authority, -National Regulators efana neKhomishini Yabathengi, iNational Competition Authority kanye noMkhandlu Wempahla Yabathengi waseNingizimu Afrika ukulwa Nezimpahla Zomgunyathi.

“Ngeke sihlale sisonge izandla ukudayisa imikhiqizo yomgunyathi kukhubaza umnotho wethu njengoba abadayisi abangekho emthethweni bengayikhokhi intela. Uhulumeni we-ANC uyalelwe ukuthi uthathe izinyathelo zokuthumela umyalezo oqinile wokuthi akekho ongaphezu komthetho,” kuphawula uDuma. 

Ubuye waveza ukuthi zihamba kahle izinhlelo zokwakhiwa kwemboni yemikhiqizo eMadadeni iClothing & Textile Hub ngesabelomali esilinganiselwa sama-R46 million. Uthe aboMnyango beholwa nguye bahlanganile nabasebenzi abali-100 futhi kuzothathwa  abasebenzi abayi-1000 kuthi ekugcineni kube nabasebenzi abangama-4500 lapho sekuphothulwe wonke umsebenzi. “Kumele  kwenziwe imizamo yokwakha kabusha lesi sifundazwe kulandela ukucekelwa phansi okudalwe ubhubhane uKhuvethe  kanye nezikhukhula ezicekele phansi futhi kungephikwe ukuthi iningi labantu likubhekile ukungenelela koMnyango” kucacisa uMphathiswa.

Scroll To Top