Umnotho wensangu ungagcina kogombelakwesabo

Isinqumo sangomhla zingama-31 kuNdasa wezi-2017, esiphume eNkantolo Enkulu yaseKapa silethe elikhulu ithemba kulabo asekade balinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi elwa buthule eyozomnotho

Ngafunda isifundo somlando esikoleni. Ngiyakhumbula ngifunda ngempi elwa buthule  eyayibizwa ngeCold War. Njengengane ekhule ngolimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bokungena kwaboHlanga abasebasha eDavos

Kuleli sonto eliphezulu amazwe angaphezulu kwekhulu omhlaba ahlangene ezweni iSwitzerland, eDavos emhlanganweni weWorld Economic Forum…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungenzeka ngomnotho wezwe ngowezi-2017

UNonkosi uthi elakuleli kufanele liqinise ukuhwebelana namazwe ase-Afrika ukuze lisimame   NGOKOMQULU we-International Monetary Fund…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elakuleli lisabuyele eqhulwini kwezomnotho, okwamanje

Ziningi izizathu ezenza izwe lisheshe lizithole lintengantenga njengomhlanga, indlela elisuke lakhe ngakhona umnotho walo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho waseNigeria, eNingizimu Afrika nase-Egypt

I-Egypt seyiyedlulile iNingizimu Afrika yalala isibili ngokomnotho wase-Afrika   NAMHLANJE sizoke sibheke futhi ubudlelwano phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IWEF eseKigali nobumqoka bayo

Umbali uveza umlando nobumqoka besithangami seWorld Economic Forum esihleli e-Afrika kuleli sonto   NAMHLANJE sizoke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho udinga isimomqondo esiphusile

UMUNTU olima indima ebhekile emnothweni kumele abe ngumuntu onesibindi, ocabangayo, onolwazi lwento ayenzayo, ozinikele, futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhle ukusondelana kwezingqwele zase-Afrika

Zimbiwe yinsele eNigeria. Umbuzo-ke uthi, baphi aboHlanga baseNingizumu Afrika ukucosha la mathuba amahle kanje eNigeria.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luthini uhlahlomali ngaboHlanga?

SELOKHU sangena kuHulumeni wentando yeningi eNingizimu Afrika, sekujwayelekile ukuthi isizwe sonke silindele amazwi obuholi nanohlonze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuntwela ezansi ngomnotho wamazwe ase-Afrika

Izwekazi i-Afrika libukeka lthuthuka kancane kancane kwezomnotho kuphela kufanele lingavumeli okudonsela phansi le nqubekelaphambili  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Afrika negxathu elimqoka kwezomnotho

Kuntwela ezansi ngezomnotho ezwenikazi I-Afrika ENKULUMWENI yakhe yangonyaka we-1963, loyo owayenguMengameli wokuqala wezwe laseGhana ekhululekile,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulandwe amaphisi anomlando wokuhlabana

EMUVA kwesikhalo mayelana nokusebenza kwezinkampani zikahulumeni kubukeka ukulandwa kwezinsizwa ezimbili ezinamava kuyimizamo yokugcina kahulumeni ukulungisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Osekusele wukulumbanisa uhlelo lwezemfundo neNDP

Yize kunabathile abangaluzwisisi kahle, uhulumeni kanye nabezamabhizinisi sebeluphasisile uhlelo lweNDP   Manje inselelo seyisekutheni kwenziwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now