Now Reading
Kafushane ngokwenzakalayo kuWEF eseThekwini
Dark Light

Kafushane ngokwenzakalayo kuWEF eseThekwini

Okwenzakalayo kuWorld Economic Forum (WEF) eThekwini kuleli sonto kunenkuthazo enkulu ngokukhula kwe-Afrika nezinto okumele zenzakalile maqondana nezinhlaka zentuthuko ye-Afrika. Kuzokhumbuleka ukuthi isihloko sale ngqungquthela sithi; Achieving inclusive growth, responsive and responsible leadership okunguthi ukukhula komnotho okuxube bonke abantu, nokunakekela nobuholi obunohlonze. Ezihlokweni ezidingidwayo kulo mcimbi, singabala lezi ezilandelayo kwezinye; ukukhanyiswa kwe-Afrika ngogesi, ubuso obusha be-Afrika ngokwezomnotho, ukulwa nokuntshontshwa kwezimali, ukuqinisa amaxhama amazwe eG20 nokuzibandakanya kwezwekazi i-Afrika, isigaba sesine sokuthuthukisa amazwe omhlaba, umnotho wezomkhathi nezinye izihloko eziningi.

Konke lokhu bekwenzeka ngaphansi kweso elibukhali lobuholi bamazwe amaningi e-Afrika behambisana noNgqongqoshe bakhona. Kubaholi abebekhona singabala oMengameli abafana noMnu JG Zuma, okunguyena ovule umcimbi ngokusemthethweni njengoMengameli wezwe elengamele iWEF 2017, uMnu uR. Mugabe waseZimbabwe, uMnu uMacky Sall waseSenegal, uMnu u-Edgar Lungu waseZambia, uMnu uYoweri Museveni wase-Uganda, iNkhosi uMswati III, uMnu uFillipe Nyusi waseMozambique nabanye abaningi.

Kokunye okuye kwabhekwa kulo mcimbi, kube yilawo mazwe aziwa njengantengantengayo ngakwezomnotho, okubandakanya izwe iZimbabwe namanye. Eziphendulela uMengameli waseZimbabwe uye wakubeka ngembaba ukuthi izwe lakhe, alisilo neze elintengantengayo emnothweni, kwazise seliqala ukusimama kahle emnothweni. Enanela le nkulumo uMnu uPatrick Chinamasa ongumphathisikhwama sezwe iZimbabwe ukubeke kwacaca ukuthi izwe lakhe selinyusile ngisho umkhiqizo ohambisana nezezimayini kanye nezihlahla ezakha ugwayi. Inhlangano emelele ukubhekelela ukuqeda ukweswela kwabantu abaningi emhlabeni, i-Oxfam, iphawula ngala mazwe angenantuthuko ebonakalayo e-Afrika, iye yaphonsela inselelo kuwo ukuthi mawabuyekeze imithetho yawo, anikezele ngenqubo yentando yeningi kunokubusa ngesandla sensimbi.

Okunye obekubhekwe kakhulu kubasingathi bale ngqungquthela okuyiNingizimu Afrika, bekunguNgqongqoshe omusha wezezimali, uMnu uMalusi Gigaba, oye waphinda futhi wacacisa kabanzi ngomgomo kaHulumeni wokuthuthukisa ngesivinini umnotho wezwe ozokwazi ukubandakanya aboHlanga ngobuningi (Radical Socio-Economic Transformation). Ubekucacisa lokhu ngenxa yokuthi kube nemibuzo ngelinye igama elizwakala selisetshenziswa le-Economic Inclusion. Ukubeke kwacaca ukuthi akukho mahluko kula magama womabili, kwazise asho into efanayo.

See Also

Nxa siphawula ngesimo sedolobha elisingethe lo mcimbi okufike kubebuhlungu ukuthi osomabhizinisi baleli dolobha kumele nxa kunomcimbi womhlaba ofana nalo, kube nokumeleleka okukhulu nemihlangano eyenzekayo emaceleni ukuze osomabhizinisi bathathe ithuba elingandelebani ukuhlangana nezingqwele zamazwe omhlaba kwezepolitiki nasemabhizinisini. Ukuthola amathuba okuhlangana nabantu abafana noMnu u-Aliko Dangote, uPatrice Motsepe nabanye bendawonye akuyona into ejwayelekile. Lokhu-ke kuyinto okumele mayibhekwe ngokuya phambili emicimbini efana nale ukuze kube khona ukusizakala ikakhulu kwaboHlanga ngokomnotho. Iyaphela ingqungquthela ngoLwesihlanu mhla zinhlanu kuNhlaba.

– UMnu uGugulethu Xaba ungumsunguli we-Adamopix, onothando olunzulu lwezindaba eziphathelene nentuthuko yezezenhlao nomnotho. Uyilulungu leBhodi yenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.

Scroll To Top