Now Reading
Imikhakha yemfundo eyahlukene inomthelela emnothweni
Dark Light

Imikhakha yemfundo eyahlukene inomthelela emnothweni

UMNOTHO wezwe udinga intsha ukuba ingene emikhakheni eyahlukene yezemfundo uma ifika emazingeni emfundo ephakeme. Kubalulekile ukuthi intsha iqale isesemazingeni emfundo eyisisekelo ukucijela imikhakha eyahlukene ezoyikhetha uma ifika emazingeni emfundo ephakeme.

Ucwaningo luveza ukuthi esifundazweni saKwaZulu-Natal incane intsha ethatha izifundo zezibalo; eze-sayensi kanye ne-accounting emazingeni aphansi; lokho kwenza ukuthi izibalo zentsha ethatha imikhakha yobunjiniyela nobuchwepheshe okubalwa ne-accounting ekuphathweni kwezomnotho ibe ncane ezingeni lamabanga emfundo ephakeme.

Kubonakala sengathi intsha eningi ingena emikhakheni yokuba omabhalane (administration) uma ifika emazingeni emfundo ephakeme. Lokho kwenza ukuthi umnotho ube nentsha eningi elungele ukuba ngomabhalane kodwa umnotho udinga imikhakha eyahlukene ikakhulukazi eyesayensi neye-accounting noma ukuphathwa kwamabhizinisi ngobunzulu. Nakuba omabhalane bedingeka kodwa kubonakala bebaningi kakhulu kunalabo abazoqala amathuba amasha omnotho ngokwamakhono abo. Intsha kumele igqugquzelwe ukuthatha izifundo eziwumgogodla womnotho ukuze ibambe iqhaza lokuthuthukiswa komnotho.

Ukusebenza kwamabhizinisi kanye nezinhlaka zikahulumeni kudinga intsha enolwazi. Njengoba sikhuthaze ukuzinikela kwentsha kwezemfundo ngeledlule sifisa ukuqhubeka nokuqhakambisa ukubaluleka kwemfundo ukuze intsha iqasheke noma ingene kwezamabhizinisi. Kuyavela ngokocwaningo ukuthi kuwumqansa ukuqasheka komuntu omusha onomatikuletsheni kuphela. Okubaluleke kakhulu ukuthi intsha ingafundeli ukugcina icala kepha ifunde ibheke ezidingweni zomnotho ngakwezemfundo. Umnotho wase-Ningizimu Afrika udinga intsha ezofundela amakhono okusebenza ngezandla. Uhulumeni kazwelonke nowesifundazwe unezinhlelo ezahlukene zokufundisa intsha amakhono ezandla. Lezizinhlelo ziqhutshwa kumakolishi etechnical noma vocational akhona kuzwelonke. Uhulumeni ubuye abe nezinhlelo ezibizwa ngamaskills programmes eziqhutshwa iminyango eyahlukene ikakhulukazi ngaphansi kwesigungu seminyango engaphansi komnotho esifundazweni efana noMnyango Wezokuthuthukiswa koMnotho; uMnyango Wezokuthutha; uMnyango wokwakhiwa kwezakhiwo zikaHulumeni; uMnyango Wezokuhlaliswa komphakathi kanye noMnyango Wezolimo. Lonke uqeqesho olwenziwa iminyango kahulumeni ngaphansi kwamaskills programme luqhutshwa nama-SETA ahlukahlukene kahulumemi. Ama-SETA abhekelele imikhakha yomnotho eyahlukene kanti angamashumi amabili nanye kuzwelonke.

Intsha esiqeqeshiwe kumaskills programme ilekelelwa ngolwazi oluphathekayo ngokuthi inikezwe amathuba amalearnership kanye nama-internships ukuze ithole ulwazi lokusebenza emikhakheni ekuyo. Kuyabaluleka ukuthi abantu abasha abanamakhono okusebenza ngezandla baqasheka kalula kunalabo abaneziqu zokuba omabhalane. Ngakolunye uhlangothi uma umuntu omusha enekhono lokwenza okuthile usheshe akwazi ukuziqalela ibhizinisi kulowomkhakha.

See Also

Ngaphansi kwe-KwaZulu-Natal Youth Economic Empowerment Strategy Umnyango Wokuthuthukiswa koMnotho esifundazweni unohlelo lwamaskills programme olubizwa nge-KZN Youth Technical Skills Training and Placement Programme. Kuloluhlelo abantu abasha bayaqeqeshwa emikhakheni efana neyezokwakha, ukusebenzisa insimbi kanye nemishini esebenza ngowoyela. Emuva kokuthi sebeqeqeshiwe banikezwa amathuba okusebenza nezinkampani ezizimele kanye nakumaprojects kahulumeni. Abantu abasha kumele bakuqonde ukuthi ukwakhiwa komnotho kuhambisana nokwakhiwa kwengqalasizinda nokuyinto edinga amakhono. Ukuthuthukiswa kwengqalasizinda kuveza amathuba emisebenzi kanti futhi kunikeza izinkampani ezincane amathuba okusebenzisana nezinkampani ezinkulu kumaprojects nokuyinto engagcini ngokuveza amathuba kepha iholela ekuthuthukisweni kolwazi.

Esikhathini samanje uhulumeni unezinhlelo zokuthuthukisa umnotho ngesivinini kubantu abampisholo lokho okubizwa ngeradical economic transformation. Zonke lezizinhlelo namathuba eza nazo uhulumeni ziyakuba yizeleze umangabe abantu abasha bengazilungiseleli ngokuba namakhono adingekalayo. Singakubalula futhi sikugqugquzele ukuthi intsha iyihambele imibukiso yezamakhono eyenziwa izikhungo zikahulumeni nezinhlangano ezahlukene ezizimele ukuze ithole ulwazi ngemikhakha yezemfundo eyahlukene ehambisana nezidingo zomnotho.

Scroll To Top