Now Reading
Elakuleli lisabuyele eqhulwini kwezomnotho, okwamanje
Dark Light

Elakuleli lisabuyele eqhulwini kwezomnotho, okwamanje

Ukutabalasa komnotho osuqala ukuzinza kuleli kulekelelwe okuningi

UGINQIGONQO wezomnotho nxashana ukhuluma ngamazwe ayizikhondlakhondla e-Afrika okuyiNigeria neNingizimu Afrika usazoba yindaba egudwini kulabo abalandela ezomnotho emhlabeni jikelele. Abahlaziyi bezomnotho iBloomberg kamuva nje, isiphinde yabalula ukuthi iNingizimu Afrika seyiphinde yahlabana futhi ngendawo yokuqala ngokuba izwe elinomnotho omkhulukazi futhi e-Afrika. Umlando oziphindayo phela lona, njengoba sizokhumbula ukuthi emva kwesikhathi eside iNigeria yagcina ukubala umnotho wayo, yaphinde yawubalisisa kabusha, yabe seyithola impendulo yobuholi e-Afrika.

Ngaphambilini kulo leli phephandaba, sake sabheka ukubaluleka kweqhaza lala mazwe omabili iNingizimu Afrika neNigeria, kanye nobumqoka bokuthi iNingizimu Afrika njengezwe elinomnotho ohlelekile, owendlalekile nosezingeni eliphezulu lomhlaba, kumele ingakwenqeni ukuhlabela phambili ekubeni ngumholi onohlonze wezomontho e-Afrika. Lokhu kuzithoba kokuzenzisa kuyavama ukuletha ukuphoxeka nxashana sekuthatha elinye izwe ebelinganakekile ngoba awalo amehlo beliwaphonse ekuholeni.

Kusuka mhla zili-10 kuNcwaba wezi-2016, izindaba zokuthi iNingizimu Afrika seyizibuyisile izinduku, yaphinde yathatha indawo yokuqala ekubeni nomnotho omkhulu e-Afrika, ifike njengamathonsi emvula abelindeleke ngabovu emhlabeni obuqine njengogwadule. Kwenzeka nje lokhu ziningi izinto abantu abazishoyo njengezanusi, beqagula ukuthi yingani umnotho ungahambi kahle. Lokhu futhi kuze emva kokhetho obelushisa phansi lapho iqembu lepolitiki elibusayo lizikhotha amanxeba ngenxa yokungenzi kahle njengalokhu belihlosile.  Imibuzo efikayo emqondweni ithi, ingabe leli thuba lokuba umholi we-Afrika lizohlala isikhathi esingakanani? INigeria yona ingabe isikulungele ukubizwa ngomnotho wesibili ngobukhulu e-Afrika kungabi ndabazalutho?

Impendulo yale mibuzo ilele kula mazwe womabili nendlela azozihlela ngayo kuya phambili. Iqiniso nokho okumele masilibheke lithi mncane kakhulu umehluko okhona iNingizimu Afrika esingazigqaja ngawo ngokuba phambili emnothweni wase-Afrika okwamanje. Okunye okuyizizathu ezenza kujatshulwe kangaka, yikho njalo ukusimama kwerandi, okuthe abaqaguli ngezezimali, nxashana behlaziya indaba yokusimama kwalo bayikhombe ezizathwini ezixubile ezifana nokhetho lomasipala oluhambe kahle, ukwehla kwezinkomba zemisebenzi ebilindelekile yase-USA, okwenze idola lehlelwa ngamandla, izizathu zeBrexit le ebisanda kwenzeka, ukwehla kwentengo kawoyela nezinye eziningi. Ezomnotho kungephikwe ukuthi zincike ezimweni eziningi njengalezo ezenzeka komakhelwane bethu nasemazweni aphesheya. Ziyaba nomthelela omuhle kumbe omubi emnothweni waseNingizimu Afrika. Yikho nje nesisho sesilungu sithi “Ukuthimula kwezwe eliyisikhondlakhondla i-USA, kwenza amazwe onke omhlaba angenwe umkhuhlane.”  Nokho lokhu akusho ukuthi azikho izinto izwe elingekwazi ukuzenza ukuthiba amandla omthelela ongase ube mubi nxashana sekuphinda futhi kuba noguquko olungenza irandi lehlelwe ngamandla.

Ziningi izizathu ezenza izwe lisheshe lizithole lintengantenga njengomhlanga, indlela elisuke lakhe ngakhona umnotho walo. Njengokuthi nje,  ingxenye eningi yomnotho wezwe ingase kube ixhaswe amazwe angaphandle, lokhu okuye kwenze ukuthi nxa abantu balawo mazwe bengasaboni kahle ngenqubo noma ngesimo sokuphathwa komnotho nakwezepolitiki, bahoshe imfe, uwe bhu umnotho walelo lizwe. Nxa singenza isibonelo ngeSouth Korea, yizwe leli elinemisebenzi emikhulu yengqalasizinda elashaya umthetho wokuthi akube abantu bakhona ababamba le ngxenye yomnotho ukuze likwazi ukuletha isiqiniseko sozinzo emonthweni wakhona.

See Also

Nxashana sibhekisisa iNingizimu Afrika, lo gingqigongqo esikhulume ngawo ekuqaleni, okusazophinda kuhlaluke ukuthi lusazolokhu luvela uguquko olungase lubuyisele iNingizimu Afrika emuva ngenxa yendlela umnotho wethu osekeleke ngakhona. Futhi nxa sibuka labo abatshale izimali zabo ezishisiywe, kusazoke kube nolunye futhi ungabazane maqondana nokuphathwa komasipala ikakhulukazi besuka ezandleni zalabo abesebazeka ukuthi ukuthi baphethe njengamaqembu athile epolitiki. Lokhu phela kuvezwa ukuthi nxa kuzongena iqembu elithile elisha noma ebelingakaze liphathe ngaphambilini, abatshalizimali basuke bengaqinisekile ukuthi akuzukuguquka lutho yini ngenqubo yezomnotho ebesebeyejwayele. Izinkomba zithi irandi lingase lithole amandla amasha, mhlawumbe lize lifike kokuyishumi nxa uliqhathanisa nedola. Umanka nokho uthi, obani laba abalikhomba kanjalo, ziyini futhi izinhloso zabo. Ingabe ukwakheka komnotho weNingizimu Afrika kumele kuncike kule mbudane yerandi? Okumele masikucacise ukuthi alikho irandi elizehlela lizenyukela ngokwalo nje. Kunalokho liyehliswa futhi lenyuswe ngazo lezi zathu esizibalile, kanye nezinye zobugovu okufuna nokuzihlomulisa kakhulu kubatshalizimali.

Nxa sesilibhekile kafushane irandi nemigilingwane yalo, kumele sicwaningisise ukuthi linamthelela muni emnothweni nasenhlalweni yaboHlanga eNingizimu Afrika. Masesikubhekile lokhu bese sizihlela ngokwezomnotho ezigabeni zonke zawo, qede sibeke labo abazoba amahalanjonjo ebuholini baleso naleso sigaba somnotho. Ukuhamba phambili kweNingizimu Afrika noma ukulandela kweNigeria, koyokwenza umehluko ngoba siwubona umthelela oyiwo lapho kudingakala khona.

Scroll To Top