nguGugulethu Xaba

nguGugulethu Xaba

UMnu uXaba ungumsunguli we-Adamopix. Uyilulungu leBhodi yenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.

52 Articles Published | Follow:
USihlalo omusha we-AU nezinhlelo zezomnotho

UMengameli wakuleli uMnu uCyril Ramaphosa uthweswe umthwalo obalulekile kakhulu inhlangano ye- African Union. Ngomhla ziyisi-9…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isho ukuthini i-Afrika ebumbene entsheni kwezomnotho

Sekuyisikhathi eside abaholi abaningi esebeke babusa emazweni ahlukene kuleli zwekazi i-Afrika behlaba ikhwelo le-Afrika ebumbene.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqungquthela yesibili yabatshalizimali

INingizimu Afrika isemgqigqweni okuyiwonawona maqondana nendlela eyaphambili ngendaba yokutshalwa kwezimali. Uma kwenziwe ngendlela eyiyo lokhu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhwebelana kwe-Afrika namazwe omhlaba

Ngeledlule bekuhlangene cishe abaholi abangama-43 base-Afrika nabaseRussia. Kuvuka imibuzo eminingi ngale mihlangano eyenzekayo nomAfrika nabezizwe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wamazwe: INingizimu Afrika neNigeria

Ukuvakasha kukaMengameli waseNigeria kuleli uMnu uBuhari ngeviki eledlule sekulethe imizwa eyehlukene kubantu baseNingizimu Afrika. Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UGuquko Lwesithathu Lwezimboni lungani

Uma kukhulunywa ngomuntu omusha kusuke kuchazwa umuntu ongakangenwa wuvalo lokusungula into entsha, umuntu ohlale elangazelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungenziwa ukusimamisa umnotho

Kule nyanga eyaziwa njengeyabantu abasha eNingizimu Afrika sisaqhubeka sibheka izinto ezingenziwa ukubangula leliva elithe shiqe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umumo weNingizimu Afrika emazweni eG20

  INingizimi Afrika ingelinye lamazwe azithola esethubeni eliyingqayizivele lokuba yingxenye yamazwe eG20. La mazwe angamashumi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikleliswe ngesinwe nangenhloso ebhekele umnotho

YIZE luqale njengezinye izinsuku ezejwayelekile, uLwesithathu olwedlule belubhekwe ngabovu ngabezindaba nosopolitiki. Kwabezindaba obekumqoka wukushicilela labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezohwebo: I-Afrika seyiphenduke insengakwazi

KUWO wonke amagumbi amane omhlaba muva nje kunempikiswano enkulu mayelana nesenzo seChina sokubeka etafuleni indathane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezemnotho waseGhana ziyethembisa e-Afrika

KUSUKELA mhla zintathu kuya zizine kuMandulo kophezulu, izwe iGhana lizobe libambe enkulukazi ingqungquthela emaqondana nezindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okuqhubekayo kwezezimakethe eNingizimu Afrika

Zonke izinsuku eNingizimu Africa kukhona izinto ezintsha ezenzekalayo. Lezi zinto ziba nomthelela omkhulu kwezohwebo, nasezakhamuzini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulumbanisa izinsikamnotho kungasimamisa i-Afrika

Kule ngosi yaleli sonto ake sibheke ukunotha kwe-Afrika nensebenziswano engaletha ukuthuthuka okudingakalayo ngalo mnotho. Ake…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusemome ukuzalwa kabusha kweZimbabwe

UKUZALWA kabusha kweZimbabwe ngokwezomnotho, ngokushesha okukhulu emuva nje kokwehla esikhundleni kukaMnu uRobert Mugabe. Akapholisanga maseko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza elingabanjwa yiNingizimu Afrika eDavos

Sekuyiso futhi leso sikhathi lapho inhlangano iWorld Economic Forum (WEF) igobodisa khona ezweni iSwitzerland. Lo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungasiza enkomfeni ye-ANC ukudingida umnotho

SEKUBE nezingxoxo eziningi maqondana nenkomfa kaKhongolose lapho kubonakala kuzoba nokuncintisana okukhulu okungakaze kwabonwa ngaphambilini, ikakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugcotshwe ibhange leBRICS ezwenikazi i-Afrika

EMUVA kokulinda isikhathi eside, kunamahemuhemu okuthi lizobekwa ngokusemthethweni ibhange elizomela amazwe abizwa ngeBRICS Africa, seluze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abelungu nobugovu bezomnotho ezweni

EMVA kwengqugquthela yeqembu elibusayo i-African National Congress (ANC), lapho belihlangene khona izinsuku eziyisithupha lidinginda ngalokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhakha yemfundo eyahlukene inomthelela emnothweni

UMNOTHO wezwe udinga intsha ukuba ingene emikhakheni eyahlukene yezemfundo uma ifika emazingeni emfundo ephakeme. Kubalulekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wensangu ungagcina kogombelakwesabo

Isinqumo sangomhla zingama-31 kuNdasa wezi-2017, esiphume eNkantolo Enkulu yaseKapa silethe elikhulu ithemba kulabo asekade balinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bokungena kwaboHlanga abasebasha eDavos

Kuleli sonto eliphezulu amazwe angaphezulu kwekhulu omhlaba ahlangene ezweni iSwitzerland, eDavos emhlanganweni weWorld Economic Forum…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungenzeka ngomnotho wezwe ngowezi-2017

UNonkosi uthi elakuleli kufanele liqinise ukuhwebelana namazwe ase-Afrika ukuze lisimame   NGOKOMQULU we-International Monetary Fund…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elakuleli lisabuyele eqhulwini kwezomnotho, okwamanje

Ziningi izizathu ezenza izwe lisheshe lizithole lintengantenga njengomhlanga, indlela elisuke lakhe ngakhona umnotho walo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho waseNigeria, eNingizimu Afrika nase-Egypt

I-Egypt seyiyedlulile iNingizimu Afrika yalala isibili ngokomnotho wase-Afrika   NAMHLANJE sizoke sibheke futhi ubudlelwano phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now