Now Reading
Okungasiza enkomfeni ye-ANC ukudingida umnotho
Dark Light

Okungasiza enkomfeni ye-ANC ukudingida umnotho

SEKUBE nezingxoxo eziningi maqondana nenkomfa kaKhongolose lapho kubonakala kuzoba nokuncintisana okukhulu okungakaze kwabonwa ngaphambilini, ikakhulu nxa sikhuluma ngokukhethwa kwabaholi abasha bombutho. Lo mncintiswano ubonakala uzoba nomthelela omkhulu ezinhlakeni eziningi zezwe, kubandakanya indlela okumele makubuswe ngayo izwe kanye nenqubomgomo okuzomele ilandelwe. Umbango wokuhola i-ANC uphakathi kukaDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma noMnuz uCyril Ramaphosa.

Sekubekhona ukukhankasa okukhulu akade bekwenza phakathi kwamalungu kaKhongolose, kwazise yiwo azobe evota ngezinto ezimbili okungathithi zehlukene.

UMaDlamini Zuma uzwakalisa kakhulu elakhe ngokuguqulwa komnotho ngendlela esheshayo iRadical Economic Transformation (RET). Uthi le nqubo izokwazi ukuletha uguquko kubantu abaningi ikakhulu okungaboHlanga eNingizimu Afrika. Kanti uRamaphosa uzwakalisa olwakhe uvo ngalokhu kamuva akubize ngokuthi ukuhleleka ngokusha ngokomnotho iNew Deal. Uma ekuchaza lokhu, uthi kuhambisana namaphuzu alishumi azohlahla indlela eya empumelelweni yezwe. Bobabili laba baholi bezwakala bekhuluma ngendlela umnotho okumele mawuhleleke ngayo eNingizimu Afrika okuyizinkomba zokuthi kukhona ukuvumelana ngokuthi kuningi okungalungile ngomnotho walapha ezweni.

Okunye okuvelayo, sekuyacaca ukuthi, kulabo ababeyingxenye yokwakhiwa kwezisekelo zeNingizimu Afrika esithi ngentsha, kuningi laba abakhankasayo abakwaziyo futhi abafuna kushintshwe ngenxa yokuthi aboHlanga selokhu beqhubekile nokuba zinkothangqoko ezweni lawokhokho babo. Yize noma uguquko lukhona kwezepolitiki kodwa emnothweni lusagqoza. Selokhu kwavulwa umkhankaso wobuholi kule nhlangano, okuzokwazeka ukuthi abantu abaningi kanye nabezindaba babhekene ngqo nokuthi ubani ozokuba uMengameli. Okumele masikuvume okokuqala ukuthi lo mdonsiswano akuwona ofaka amalungu omphakathi noma ngabe zinjani izimvo zawo, akubonakali ziyokwazi ukuba nefuthe kule ngqungquthela. Abantu ngempela abayolethela umphakathi waseNingizimu Afrika uMengameli ongase akwazi ukuthi athathe esobuMengameli ngokhetho lowezi-2019, kuyoba amalungu kaKhongolose aqokelwe ukuyovotela uMengameli nayobambisana nabo eNasrec kuleli sonto.

Ithemba elingaselibekhona elokuthi ngoba amalungu kaKhongolose ahlala emiphakathini nabantu, mhlawumbe ayokwazi ukuthwala izimvo, ubuhlwempu, ukungabi naqhaza elitheni kwaboHlanga kulo mnotho, maqede azibeke kanye nezimvo zawo kule ngqungquthela.

La malungu kuyomele akwazi futhi ukucubungulisisa le mithetho yangaphambilini, aphinde abhekisise inqubomgomo entsha ezokwazi ukuthatha leli lizwe ilibeke kwelinye izinga ngokomnotho oyothi ubandakanye aboHlanga ngokushesha.

Izinga lokufunda, ulwazi ngezomnotho, unembeza wezepolitiki kwaboHlanga luya ngokukhula kakhulu. Imibuzo kulabo abasebancane iyakhula kakhulu maqondana nolwazi ngomumo wezwe nezinqumo ezathathwa yilabo ababeyibambe eqhulwini ezingxoxweni ezandulela ukhetho lowe-1994.

Okujivazayo nokho wukuthi nxashana uhogela uphinde ulalelisisa kulabo abazoba yingxenye yokuyovotela lobu buholi obusha, uzwa kungathithi indaba egudwini ukukhetha ubuholi nje qha, yize umongo okuyiwonawona wale nkomfa phakathi kokunye uwukuyodingida izindaba ezibalulekile zenqubomgomo, ikakhulukazi yezomnotho.

See Also

Eminyakeni engaphansi kwemibili eyedlule, sekube nezigigaba ezinkulu ezweni, ezibandakanya ukungahambisi kahle kosozimboni, ikakhulukazi bezinkampani eziholwa abamhlophe kwezomnotho. Singabala lapha iKPMG, iMcKinsey, iNaspers, iBank Currency Rigging neyakamuva okuyiSteinhoff. Lezi zinkampani zisibonisa ukulahlekelwa okungayiwa komnotho waseNingizimu Afrika, kanye nobugebengu obukhulu okuthi nxa sebenzekile ngokukhulu ukushesha kungabe kusakhulunywa ngabo. Kuzokhumbuleka ukuthi konke lokhu kunomthelela omubi kakhulu ekuqoqweni kwezimali zentela. Intela lena okumele isize abantu ikakhulu abaphila ngezibonelelo zikaHulumeni. Ubugebengu bokwebiwa kwemali uHulumeni kumbe izimboni kumele bubhekwe ngeso elifanayo. Okumangalisayo nokho kuba ukunyanyalata nxashana sekubhekenwe nobugebengu bezimboni ekubeni sekulahleke izigidigidi zamarandi.

ISteinhoff yakamuva nje iyodwa isilahle imali engaphezulu kwezigidigidi ezili-R150, okanti kule mali okucishe ezili-R15 ezilahlekile yimali yabasebenzi baseNingizimu Afrika yezimpesheni ebekwa laphaya kwaPIC.  Kule ngqungquthela kaKhongolose, umbuzo okhona othi, laba abazobe bedingida ngenqubomgomo, bazoba nakho yini ukuthi nxa bexoxa futhi bakha izinhlelo ezintsha zokusheshisa ukuzuza kwaboHlanga bakwazi ukubhekana ngqo nalesi sihlava sosozimboni abenza obukhulu ubugebengu emnothweni. Okwesibili, ngenxa yokuthi abaningi babaholi bezepolitiki bazibandakanye kakhulu emnothweni, bayokwazi yini ukuba nobuqiniso ekubhekaneni nesimo abayingxenye yaso. Okwesithathu, nangenxa yokuthi amaqembu epolitiki amaningi athola uxhaso lwezimali kwabezimboni, bayokwazi yini ukuqinisa amazinyo bashaye imithetho engachemi nabezimboni, kepha ezoletha ukuthuthuka kwaboHlanga.

Indaba yepolitiki yomnotho ijulile. Idinga ingqondo ejulile ukuze kube nezinguquko ezingakhohlisi ezweni.

 

  • UMnu uGugulethu Xaba ungumsunguli we-Adamopix, onothando olunzulu lwezindaba eziphathelene nentuthuko yezezenhlalo nomnotho. Uyilungu leBhodi lenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.
Scroll To Top