Now Reading
Ukulumbanisa izinsikamnotho kungasimamisa i-Afrika
Dark Light

Ukulumbanisa izinsikamnotho kungasimamisa i-Afrika

Kule ngosi yaleli sonto ake sibheke ukunotha kwe-Afrika nensebenziswano engaletha ukuthuthuka okudingakalayo ngalo mnotho. Ake siqale ngepolitiki yomnotho nokusebenzisa ingqondo. Ama-Afrika amaningi kwaziwa ukuthi anenkolelo embi ngawo maqondana nokuzibuka wona, ukukwazi ukuzenzela, kanye nokuziqhuba emikhakheni eminingi eyahlukahlukene entuthukweni yawo.

Nakuba ziziningi izizathu esingathi ziholela kulesi simo, kodwa kungakuhle sibheke ezimbalwa. Phezulu eqhulwini singathi isimomqondo sama-Afrika yisona esihlaselekile maqondana nendlela acabanga ngayo, ikakhulu emuva kokuzwa nokubuka lokho okusuke kushiwo ngawo. Ngisho ngabe kuthiwa uyazethemba impela njengomuntu, kodwa nxashana kukhulunywa ngawe kabi, uthathwa njengomuntu ongenamandla, kwesinye isikhathi nawe ungaze ukukholwe lokho okushiwoyo yize kungamanga. Yize uguquko seluqala luba khonyana, kepha imithombo yabezindaba eminingi, ikakhulu yamazwe aphesheya, ukubandakanya omabonakude, izincwadi ezibhalwayo nge-Afrika, izithombe ezisatshalaliswayo emhlabeni jikelele, nezingxoxo ezifunzelelwa yile mithombo, ubuholi obubatshazwayo ngokuthi abukho qotho nobungundlovu kayiphikiswa kwamanye amazwe, ukungethembi lutho olusuke luvela e-Afrika ikakhulu ngamazwe ayizikhondlakhondla. Konke lokhu kugcina sengathithi kuletha isinyama phezu kwe-Afrika nxashana kukhulunywa ngayo phakathi kwamanye amazwe.

Okuthokozisayo ukuthi, yize e-Afrika sekukhona amazwe nabaholi emikhakheni ehlukene yempilo aseqalile ukubonakalisa ukuzethemba nesibindi ekwenzeni izinto nokuhlahla indlela ecacile ngempumelelo yawo, usemkhulu nokho umsebenzi okumele mawenziwe ukuze onke amazwe e-Afrika adlondlobale ngokomnotho.

Noma umhlaba usesigabeni sokusebenzisana nokwakhisana ngokweminotho ndawonye ngokwamazwe omhlaba, nokho inkolelo ethi ama-Afrika awakakwazi ukuzenzela nokuzimela isajulile emiqondweni yabaningi abasinga bekude. Kule nyanga kaNhlaba egujwa njengenyanga ye-Afrika, kunezinto okumele masizigcizelele ikakhulu ezingaletha uguquko olukhulu uma ama-Afrika engaguqula ukucabanga nokwenza. Ukuzibandakanya nezingxoxo ezihambisana nokuthuthukisa, ukuhlanganisa, ukwakha umnotho, ukukhuthaza ukusebenzisana kwama-Afrika ngokwamasiko ahlukahlukene, ukuzethemba, nokunye okuningi. Lokhu yikhona kanye okuyophumelelisa i-Afrika ekutheni ikhule idlondlobale emikhakheni eminingi eyahlukene. Kuzokhumbuleka phela ukuthi phakathi kwezinto ezasetshenziswa abacindezeli ukwahlukanisa ama-Afrika yizo kanye lezi esizibale ngenhla.

Phakathi kwezinto ezaziwayo eziyizisekelo ze-Afrika kuyimanje, singabala i-African Union (AU), i-African Union Foundation (AUF), i-Pan African Parliament (PAP) nezinye ezisebenzisana nazo. Kumele nakanjani ama-Afrika akwazi ukuqonda kabanzi ngalezi zinhlaka maqede azisebenzise, futhi alethe ukusimama kuzo, ukuze zikwazi ukufeza leli cebo eliseyiphupho le-Afrika eyokwazi ukuzimela.

Okufike kudabukise kakhulu ukuba nabantu abasha kanye nabaholi be-Afrika emazingeni ahlukene, kusuka kupolitiki, kuya ebuholini bamaSonto, ubuholi boMdabu, neminye iminxa engenalo ifuthe ekuqondeni kabanzi nasekuzibandakanyeni nezinhlaka lezi ezimele ukuletha intuthuko yama-Afrika.

Kafushane singabheka izinto ezintathu okuyothi ngokuhamba kwesikhathi sizihlaziye kabanzi. Lezi zinto yizona zisekelo ze-Afrika kusuka manje kuya phambili, yilezi: okokuqala, abantu abasha abaningi e-Afrika, umhlaba wezolimo nemfuyo Afrika, izimbiwa ze-Afrika.

Ngokwemibiko yenhlangano ebhekisisa ngomnotho we-Afrika, i-African Economic Outlook, cishe ingxenye yabantu base-Afrika baneminyaka ephakathi kweli-15 kuya kwengama-24. Lokhu kwenza i-Afrika ibe izwekazi elinabantu abancane ngokweminyaka ukwedlula amazwe onke omhlaba.

See Also

Okwesibili, ngokomhlaba we-Afrika, cishe amaphesenti angamashumi ayisithupha ayalimeka futhi anothile. Kanjalo nalokhu kucacisa nge-Afrika engafani nhlobo nanoma yiliphi izwekazi emhlabeni.

Okokugcina okumele silokhu sikuphinda njalo, ukuceba kwe-Afrika ngefa lezimbiwa, lokhu kubandakanya uwoyela namafutha anhlobonhlobo, amadayimane, igolide, isiliva nezinye izimbiwa ezahlukahlukene ezinothise leli zwekazi.

Zontathu lezi zinto uma zingathakwa, kube nobuchule bokuzisebenzisa, zingakhipha esingathi ulozolo lwephimbo le-Afrika entsha enokuzethemba okuhambisana nabantu abayoba nemisebenzi, ukuqaliswa kwamabhizinisi amasha namakhulu angagcina elethele onke ama-Afrika intuthuko nenhlalakahle aselokhu ayilindela.

Scroll To Top