Now Reading
Kumqoka ukugcina isikalo esanele semelanin emzimbeni
Dark Light

Kumqoka ukugcina isikalo esanele semelanin emzimbeni

Ngokujwayelekile, imelanin yisithako semvelo esinikeza ibala lesikhumba somuntu. Imelanin yisithako esinuka kamnandi futhi ngokwabantu boHlanga ubuhle buhambelana nesikalo semelanin etholakala esikhumbeni somuntu. Kungakho kunanesisho esithi ‘umuhle njengendoni yamanzi’. Indoni yamanzi, imnyama tsu. Futhi njengaboHlanga siyaye sithi umuntu onciShwe imelanin ungumuntu ompofu. Ubuphofu kusho ukweswela ibala elizothile – ibala elinothile.

Iyini kahle le-melanin?

Ngokuka Dkt uLlaila O. Afrika imelanin yisithako semvelo esinika umbala ngaphakathi nangaphandle komzimba. Uhlanga olunemelanin eyengeziwe wuhlanga olunobuntu obengeziwe nempucuzeko eyengeziwe. Imelanin isithako esakha ingqikithi yempilo uqobo lwayo. Ivame ukuba nombala onsundu kuya komnyama. Ithambile njengoplastiki, ingafana nefu, igesi, ipulangwe noma uketshezi, iphinde ithathe izimo ezahlukahlukene ngaphandle kokulahlekelwa isakhiwo sayo. Imelanin incela lonke uhlobo lwamandla afana namandla emisebe yokukhanya kwelanga, amandla kazibuthegesi, umculo okhala emadlebeni omuntu, amandla okunambitha kolimi (aboHlanga bakwazi ukunambitha lonke uhlobo lwezinambitheko).

Kunezindlela eziningi zokulinganisa isikalo semelanin etholaka kungabe ezintweni eziphilayo, kuzibuthegesi (electromagnetic), noma ngaphakathi kwemizwa nasezithakweni zemvelo. Izilinganiso ze-pH kanye nezomfutho wegazi (BP) ziyasetshenziswa ukuhlola isilinganiso semelanin.

I-pH iyisilinganiso sagesi otholakala ngaphakathi kwamathe noma ngaphakathi komchamo. Amathe asibonisa isikalo sagesi ongaphakathi kwemizwa yezenzo ezenzeka lapho umuntu esesimeni sokuphumula (Autonomic Nervous System’s Parasymphathetic actions and reactions). Umchamo wona uyisiboniso sesikalo sagesi ngaphakathi kwemizwa yezenzo ezenzeka lapho umuntu ephapheme (Autonomic Symphathetic activity).

Ukuhlolwa kwe-pH yomchamo namathe kwenziwa ekuseni lapho umuntu engakatholi okuya ngasethunjeni futhi sekuphele amahora noma amabili egcine ukuphuza into eluketshezi. Bese-ke ihlolwa i-pH ngokubheka umbala bese ushicilelwa phansi.

Isikalo semelanin singashoda ngezindlela eziningi. Kunezindlela eziningi zokushoda kwesikalo esamukelekile. Isilinganiso semelanin kungenzeka sibe ngaphansi kwaleso esanele. Ukushoda kwemelanin kungadaleka ngenkathi izinga lesidingo semelanin lingaphezulu kwezinga lokunikezelwa kwemelanin. Umzimba womuntu woHlanga udinga izinga eliphezulu lemelanin ukuze ukwazi ukumelana nezifo, umoya ongcolile, amanzi angcolile nomsindo ongcolille, ukukhanya okungesikho okwemvelo ngendlela yamacomputer nezingcingo zanamuhla, izidakamizwa ezisemthethweni nezingekho emthethweni, ingcindezi, ubudlelwane obubi, ingcindezi yezomoya nezenkolo. Lokhu kudingeka kwemelanin ngeke kwaneliseke uma umuntu woHlanga esadla izidakamizwa kanye nokudla kwasezitolo zasemakhoneni esikhundleni sokudla amakhambi emvelo nokudla okumsulwa. 

Ukushoda kwemelanin kubonakala ngesikalo se-pH esingaphansi noma ngaphezulu kwa-6.4. Ukushoda kwemelanin kuphinde kubonakale ngesikalo somfutho wegazi ongaphezulu noma ngaphansi kwa-120. Qaphela, isikalo esejwayelekile u-120/80, inani elingenhla u-120 libizwa nge‘systolic’. Leli nani le- ‘systolic’ kanye nenani le-pH yomchamo, ndawonye, lamanani ahlobene nohlobo lwemelanin olubizwa nge‘serotonin’, okuluketshezi lwesimo sokuphaphama; uketshezi olumuncu (acidity), olusetshenziswa amacarbohydrates noshukela bemvelo ukwakha umfutho wokwenza izinto zenzeke, nengxenye yobuchopho yangakwesokunxele, njalo njalo.

See Also

Ukweswelwa kwemelanin kubonakala nge-pH yamathe engaphansi noma ngaphezulu kwenani la-6.4. Ukweswelwa kwemelanin sikubona ngesikalo somfutho wegazi esingaphezulu noma ngaphansi kwa-80. Qhaphela, isikalo esejwayelekile u-120/80, inani elingezansi u-80 libizwa nge‘diastolic’. Lelinani le‘diastolic’ kanye nenani le-pH yamathe, ndawonye, lamanani ahlobene noketshezi olubizwa nge‘melatonin’, okuluketshezi lwesimo sokuphumula; uketshezi olungemuncu (alkalinity), lokusetshenziswa kwamafutha emvelo (amakinati, imbewu, ukwatapheya), nengxenye yobuchopho yangakwesokunene, njalo njalo.

Ukweswela imelanin kuphinde kubonakale uma kunenani elanele lemelanin kodwa umzimba wenqaba ukusebenzisa lelinani. Ukungasebenzi kwezakhamzimba nokungasebenzi kwemizwa kudalwa ubuthakathaka besibindi, amanyikwe (pancreas), inso, imizwa, ubuthakathaka bomphefumulo, okuphathelene nezitho zangasese, nobuthakathaka bamasosha omzimba. Isibindi silimazwa yizidakamizwa ezisemthethweni nezingekho emthethweni, usoda, uvinika kanye notshwala. Amanyikwa avamise ukulinyazwa ushukela okhiqizwe ngesandla somuntu noma ushukela oyisidadada. Izinso zona zivama ukulimazwa ushukela owenziwe kanye naloshevu owusawoti ogayiwe (sodium chloride), umfutho wegazi ophezulu kanye nokuminyana kokusansimbi okumbiwa phansi (mineral goldstones). Ezinye izinto emzimbeni zingalinyazwa izinkinga eziphathelene nemizwa nezindlala (glands). Lezi zinkinga engizibalile zivimbela umzimba ukuba uthole amandla okusebenzisa imelanin. Ukukhinyabezeka kwamalunga omzimba, izindlala kanye nemizwa kwenza umzimba wahluleke ukusebenzisa imelanin ngendlela efanele.

Amanani abekwe ezindlini zocwaningo lwesayensi (laboratory) abekwe njengamanani afanele ezakhamzimba kanye nokusansimbi okumbiwa phansi, izilinganiso zemithi yokwelapha, izilinganiso zobisi lwabantwana olutholakala ezitolo, izinkomba nezimpawu zezifo, uhlelo lokukhula nokuthuthuka komntwana, ukunyakaza nokusebenza komqondo, konke lokhu kusekelwa inani lemelanin elifanele isakhiwo sabantu basentshonalanga. Izikalo zezakhamzimba nezikalo sokusansimbi zahluke ngokwahlukahlukana kwezinhlanga. Izikalo ezibikwa ezindlini zesayensi kumele zibekwe ngezigaba ezahlukene ngoba uhlanga nohlanga lunenani lezithako zemvelo eziphathelene nempilo yalolo hlanga. Umthetho owabekwa ezindlini zocwaningo uhlola abantu boHlanga engathi uhlola abantu basentshonalanga, bese umemezela ukuthi abantu boHlanga baphethwe yisifo esithize ngoba nakhu benganelisi izikalo eziqondene nabasentshonalanga. Lolu ubandlululo nobuqili obukhulu.

Ukuze ugcine isikalo esanele semelanin emzimbeni wakho, qinisa ekudleni okuqhamuka phansi emhlabathini ikakhulukazi izithelo, kanye nokuphuza amanzi anganawo ubleach nezinye izithako eziwumfakela. Qinisa kakhulu ezithelweni ezifana nekhabe namajikijolo. Ungazithengela nomshini we-BP nowe pH ekhemisi lesilungu eliseduze nawe. 

  • Isihloko sale ncwadi ‘Utho Ngathi’. Iyatholakala nge-pdf (mahhala) nangencwadi ephathekayo (iyakhokhelwa) ku-gumedethembisile26@gmail.com noma whatsapp 079  842 4572.
Scroll To Top