Now Reading
Imiphumela yocwaningo olwenziwe nge-atrazine ngokuthuthuka nokuzalana kwamaxoxo
Dark Light

Imiphumela yocwaningo olwenziwe nge-atrazine ngokuthuthuka nokuzalana kwamaxoxo

Phezu kwayo yonke lemininingwane  ekugcineni ayikabhekwa imiphumela eyenziwa i-atrazine emsebenzini wenzalo kanye nokuqina lapho sekufika isikhathi sokuthomba, ngoba lokhu kuhlobene kakhulu nenani lesibalo sezilwane nokuncipha kwezilwane eziphila emanzini nasemhlabeni, le miphumela ayikaze ihlolwe ngaphambilini. Kulapho ke uDkt uTyrone Hayes waseNyuvesi yaseCalifornia, Berkely eMelika ayishaye khona esikhonkosini.

Kucwaningo lwesifundo sanamuhla sihlola imiphumela eyenzeka emva kwesikhathi yenziwa i-atrazine ekuthuthukeni kokuzalana nokusebenza kwamaxoxo ohlobo olutholakala emhlabeni wabantu boHlanga (Xenopus laevis), lawo azalwe ngokuphambanisa amaxoxo esifazane ZZ (okungamaxoxo esilisa aphendulwe isifazane ngokusebenzisa i-atrazine) kanye namaxoxo esilisa ZZ (lawo angaphendukanga isifazane lapho enikwa i-atrazine). Inzuzo yokusebenzisa lolu zalo wukuthi zonke izilwane ezisebenzayo ziqala ngesigubo esibulilisilisa. Umphumela wukuthi zonke izilwane zesifazane kanye namahermaphrodites ziqinisekile ukuba yizilwane eziqale zibulili silisa, zase zishintshwa yisihlakazamizwa. Sihlole ubukhulu bokulinganiswa kobulili (sex ratios), izinga lesidoda, sexual dimorphism (ukwahluka kobulili), sabheka nenkambo yenzalo yozalo, sabheka nenzalo ezilwaneni ezikhuliswe ngo-2.5 ppb we-atrazine kuye kufike eminyakeni emithathu emva kwesikhathi sokuthomba.

Ucwaningo lwemiphumela:

Zonke izilwane ezingamashumi amane (n = 40) ezingaphansi kocwaningo lwe-atrazine kusukela koshobishobi kuye kuyofika esikhathini sokuthomba yizilwane ezizalwe zibulili silisa.

Kuzo zonke izilwane ezingaphansi kolawulo, izilwane ezingamashumi amathathu nesithupha (n = 36) zibonakale ziyizilwane ezibulili silisa ngesikhathi sokuthomba (ngenxa yobukhona bamakeratinized nuptial pads ezizwaneni naseminweni kanye nokungabi khona kwecloacal labia). Lezi ezinye izilwane ezine ezisele bezingenawo amanuptial pads kanye namacloacal labia aphumele ngaphandle.

Sithe uma sihlinza izilwane ezimbili kulezi ezine sase senza ilaparotomy kwezisele kulezi, saqinisekisa ukuthi lezi zilwane ezinecloacal labia nempela yizilwane ezibulili sifazane ngoba lezi zilwane zitholakale zinamaqanda ngaphakathi.

Kuze kufike manje, izilwane lezi ezimbiili zigciniwe zayekelwa ukuba zihlangane nezesilisa eziqhamuka kulezi ezingamashumi amathathu nesithupha (n = 36), zase zikhiqiza amaqanda.

See Also

Umphumela kwaba amaselesele abulili silisa ngesikhathi sokuthomba, izingane ezilikhulu zonke zavela zibulili silisa ngenkathi yokufika kwesikhathi sokuthomba, lokhu kufakazela ukuthi lezi zilwane ezibulilisilisa eziguqulwe nge-atrazine zaba ubulilisifazane, nempela yizilwane ezizalwe zembathiswe isigubo sesilisa.

Lobu bulilisifazane ZW buveza isimilo samagonadal aromatase, njengoba kwenzakalile nakubo ubulilisifazane ZZ (n = 4, oqhamuka kuleli butho elishintshe isimo sobulili), kodwa ubulilisilisa ZZ abubanga naso lesi similo samagonadal aromatase.

Iyaqhubeka.

Scroll To Top