Now Reading
Ukudla okulula ukukwenza lapho unezivakashi
Dark Light

Ukudla okulula ukukwenza lapho unezivakashi

Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi lezi zinyanga ezinhlanu ezedlule bezinzima kakhulu kwabaningi. Ngenxa yokuzama ukunqanda ukubhebhetheka kokhuvethe, uHulumeni ubeke imigomo enqala neguqule kakhulu impilo yabantu. Konke lokhu bekwenzelwa ukuvikela impilo yethu. 

Ukuxegiswa kwale migomo kusho ukukhululeka kwabantu nokho kubalulekile ukuthi siqhubeke sizivikele ngezindlela ezahlukene ngoba lona ukhuvethe lusekhona phakathi kwethu. 

Ukuba sezingeni lesibili lemvalelwakhaya kusho ukuvuleleka kokuvakashela imindeni. Lokhu kwenzeke kahle nalapho nehlobo selethwasa, namakhaza esevalelisa. Ukuvakashelwa kuyinto enhle nethokozelekayo kodwa kungaphinde kufake ingcindezi enkulu kulowo ovakashelwe. Ingcindezi ingaba lapho kumele ucabange ukuthi konje zizophekelwani ezizoyidla izivakashi. Njengendlu yaboHlanga, kuwumkhuba omuhle wethu ukuthi lapho sivakashelwe, izivakashi zingahambi zingatholanga okuya ngasethunjini. 

Ngenxa yokuthi ukupheka ukudla kwesipuni kuvame ukuba nomsebenzi omkhulu, kuphinde kudle nesikhathi, iningi labantu lincamela ukosa inyama lapho livakashwelwe. Ziningi nokho izinhlobo zokudla esingazenza lapho sivakashelwe, nokulula ukuzenza ngale kokosa inyama. 

Ngivame ukukuthola kulula kakhulu ukwenza ukudla okudleka ngesandla, nokuba sezithebeni lapho ngihlinzeka izivakashi zami kanti kuyasuthisa kunjalo nje. Amasosejiroli, amaphiko enkukhu kanye nezimbambo zengulube akuvamile ukusala lapho ngenza lolu hlobo lokudla. Kwesanamhlanje isiqephu sizocobelelana ngendlelakwenza elula yama cocktail sausage rolls, engethemba ukuthi uzoyizama ekhaya.

Umacoshwacoshwa wamasosejiroli

Izithako

See Also

 • Izipuni zokudla ezimbili (2) zamafutha okupheka (ngincoma i-Olive Oil)
 • Ithispuni elilodwa (1) likaphepha omnyama
 • Ithispuni elilodwa (1) leGround Coriander
 • Ithispuni elilodwa (1) lesinongo osithandayo (mina ngikhonze i-Italian Seasoning)
 • Isipuni sokudla esisodwa (1) sikagalige ocutshiwe
 • U-anyanisi owodwa (1)
 • Izinti ezine (4) zeCelery 
 • Isaqathi esisodwa (1) esihlutshwe isikhumba
 • Isipuni sokudla esisodwa (1) seWorcester Sauce
 • Ithreyi elilodwa levosi olithandayo
 • IPuff Pastry eyodwa ethambile (ngisebenzisa ethengwe esitolo seyenziwe ukunciphisa umsebenzi)
 • Amaqanda amabili (2). Elilodwa uzolisebenzisela ukuhlanganisa izithako kanti elinye uzoninda ngalo, ngakho ungawahlanganisi la maqanda. 

Indlelakwenza

 • Qoba u-anyanisi, iCelery kanye nesaqathi kube zingcezu ezincane.
 • Qulela zonke lezi zitshalo eziqotshiwe emshinini kagesi wokuhlanganisa.
 • Khiphela esitsheni uma isihlangene kahle ingxube yakho.
 • Beka ipani emlilweni ophakathi nendawo (uqiniseke umlilo ungabi phezulu ngoba kuzoshisa ukudla kwakho bese kona ukunambitheka).
 • Thela amafutha okupheka epanini, uwalinde kancane aze ashise.
 • Qulela ingxube yakho yezitshalo emafutheni ashisayo.
 • Faka iCoriander, isinongo sakho oqoke ukusisebenzisa kanye nophepha omnyama, bese uhlanganisa ngokhezo.
 • Faka ugalige uqhubeke uhlanganise ngokhezo imizuzwana embalwa.
 • Lapho usuzwa kuqubuka iphunga likagalige, lephule eziko ibhodwe lakho ulibeke eceleni ukuze liphole kancane.
 • Sika isikhumba sevosi, ukhiphe inyama ephakathi, yifake endishini encane. Uzosebenzisa inyama kuphela, ngakho ungasilahla isikhumba sevosi.
 • Hlanganisa ingxube yezitshalo zakho nenyama, bese uthela iWorcester Sauce kanye neqanda elilodwa. Iqanda lisiza ekuhlanganiseni kahle inyama.
 • Hlanganisa ngokuphelele ngokhezo (qikelela ukuthi yonke inyama ihlangene negxube yezitshalo).
 • Lungisa indawo yokusebenzela ngokuvuvuzela uflawa phezulu.
 • Yendlala  iPuff Pastry kule ndawo enoflawa. 
 • Ninda iPuff Pastry kancane nje ngeqanda elihlanganisiwe
 • Hlanganisa inyama ngesandla bese uzama ukuyelula ukuze ilingane ubude bePuff Pastry yakho (bheka isithombe esingezansi)
 • Songa inyama ngePuff Pastry ivaleke yonke. Qinisekisa ukuthi ayiputshuki inyama lapho kuhlangana khona iPuff Pastry.
 • Yenza okufanayo ize iphele iPuff Pastry yakho
 • Sika kube zingcezu ezincane, bese uninda ingaphezulu lamasosejiroli akho ngeqanda ukuze acwebezele lapho esevuthiwe.
 • Vuzuzela ipani ozobhakela kulona ngeNon-Stick Spray, bese ubeka amasosejiroli akho.
 • Faka amasosejiroli kuhhavini oshisayo, ku-1800C cishe imizuzu engamashumi amabili nanhlanu (25) noma aze ashintshe umbala amasosejiroli abe nsundu.
 • Khipha kuhhavini uwabeke eceleni
 • Wuthokozele usafudumele umacoshwacoshwa wamasosejiroli wakho.

Amasu 

 • Uma ungenawo umshini wokuhlanganisa izitshalo zakho, ungakhathazeki. Lokhu ungakwenza ngokusebenzisa ummese, nokho uzame ukuthi usike izingcezu ezincane kakhulu. Kodwa uzokwazi ukuzibona izitshalo zakho, njengo-anyanisi nesaqathi lapho sezihlangene. 
 • Isithako esibaluleke kunazo zonke kumasosejiroli ivosi, ngakho qiniseka ukuthi uthola elinambitheka kahle, nelingomile.
 • Uma ungenalo ivosi ekhaya, ungasebenzisa inyama egayiwe, kuzofanele uyinonge ngezithako ezizokwenza inambitheke kamnandi kuqala (khumbula ivosi selinongiwe vele kanti inyama egayiwe ayifakwe zinongo yona).
 • Ungawagcina amasosejiroli akho kufriza uma uwalungiselela elinye ilanga. Lokhu kuzomele ukwenze esaluhlaza, engakangeni kuhhavini. Ungawanindi futhi ngeqanda ngaphambi kokuwafaka kufriza. Uma usulungele ukuwadla, akhiphe kufriza uwaninde ngeqanda, bese uwafake epanini lokubhaka, uwafake kuhhavini. Ungawancibikalisi neze ngaphambi kokuwafaka kuhhavini.

Qhubeka ungithumelele izithombe zakho zokudla okuphekayo kanye nezombhako eziko lakho. Uma unemibuzo nganoma yini ethinta iziko, ungangithulelela i-imeyli, ku: szungu@nkzgroup.co.za

Scroll To Top