Now Reading
USU
Dark Light

USU

Ukuhlatshwa kwezilwane ezifana nezinkomo, izimbuzi, izimvu njalo njalo kuyinto evamile kakhulu emindenini eyahlukene. Ngiyakhumbula nje ngisakhulu kwaNobamba, njalo lapho kuhlatshiwe ekhaya, iningi lethu lalilangazelela isikhathi sokudla “ezangaphakathi”. Impela kwakuba mnandi kakhulu lapho sekudliwa, kodwa indaba yayiba lapho kufanele ihlanzwe igezwe le nyama. 

Ngangivamile ukuzwa abantu begcizelela ukuthi inyama yangaphakathi akumele ihlanzisiswe. Angikaze ngiqonde ukuthi le nkolelo yayivelaphi, yingakho nje ngingakaze ngiwulalele lo myalelo. Bahlale bengihleka njalo abangibona ngihlanza usu, ngenxa yesikhathi engisichitha ngiluhlanza. Inhloso ukuthi kungasali ngisho olulodwa uhlamvu lomhlabathi. 

Kungonela ukunambitheka kosu ukuhlangana nenhlabathi lapho sengiludla. Inyama yangaphakathi, ikakhulu usu, yingxenye engiyikhonze ngendlela eyisimangaliso. Kuyadabukisa nje ukuthi yimina ngedwa engikhonze le nyama kwami, ngakho angivamile ukuyipheka ngenxa yokwenqena ukuyidla ngedwa. Ngakho ngilinda kube nezivakashi ukuze ngikwazi ukuyipheka, ngiyithokozele nabantu. 

Nakuba iningi labantu liluthokozela usu, inkinga kuba yikona ukuluhlanza. Ngiyacabanga kungakho nezitolo zazama ukwenza kube lula kubathengi ngokuthi baluhlanze ngomshini kanye nebleach (nokwakuguqula umbala wosu kube ngathi lumhlophe). Ngaluzama kanye lolu lusu ngangaluthokozela nakancane. Kimina usu lungusu ngombala walo omnyama, kanti futhi ngangithola nokunambitheka kwalo kungefani lapho luhlanzwe ngebleach. Kwakuba ngathi ngidla ibleach uqobo lwayo. Nokho, angisavamile ukulubona lolu lusu olumhlophe ezitolo, nokungenzeka ukuthi aluthengwanga ngendlela ababethemba ukuthi luzothengwa ngakhona.

Ngokwehlukana, abantu bathanda izinhlobo ezahlukene zosu. Usu lwenkomo luvame ukuthatha isikhathi eside ngokweqile ukuthamba lapho luphekwa, ngakho iningi lincamela olwemvu noma isiklabhu. Nendlela yokunambitheka nayo ayifani. Mina angikhethile ukuthi ngolwani, inqobo nje uma kuwusu. Nokho lolu lwemvu nesiklabhu alutholakali kalula ezitolo njengalolu lwenkomo. Olwezimvu neziklabhu luvame ukutholakala ezilaheni ezikhethekile. 

Ziningi izindlela zokupheka usu esengike ngazibona. Nami ngilupheka ngezindlela ezimbili – ileyo elula (nesizocobelelana ngayo kwesanamuhla isiqephu) kanjalo nebandakanya izithako ezahlukene, njengamazambane nezaqathi. Ngiyakholelwa kakhulu ekutheni kubalulekile ukuthi wonke umuntu ofisa ukufunda ukupheka usu aqale ngendlela elula, kube sekuba lula ukwedlulela kwezinye izindlela. Namhlanje abaningi sebelupheka ngepressure cooker usu neyenza lusheshe luvuthwe kanti futhi nephunga alibi likhulu njengalapho luphekwa ebhodweni. Iphunga losu oluphekwayo luvame ukuheha izimpukane ngendlela eyisimanga. Mina ngincamela ukusebenzisa ibhodwe, ngibilise usu ngomlilo ophansi luze luvuthwe. Ukuzama ukulwa nephunga losu, ngiqoba u-anyanisi ngiwufake ebhodweni ngenkathi ngisalubilisa. Kuvame ukungisiza kakhulu lokhu.  

Usu luvame ukuhambisana kahle kakhulu nojeqe, uphuthu okanye isitambu. Ngihlale ngisho ukuthi: ekudleni, ayikho imigomo. Nginesiqiniseko sokuthi abantu abehlukene baluthokozela ngezindlela eziningi ezahlukene usu lwabo.

Kwakungihlekisa kakhulu ukuthola ukuthi iningi labantu esifundazweni saseGauteng abalazi igama elithi “usu”, ngenxa yokuthi balubiza ngo“mogodu” noma ngabe bakhuluma luphi ulimi. 

See Also


USU 

Izithako

 • Ikg elilodwa (1) losu
 • Izinkomishi ezintathu (3) zeBeef Stock (ungasebenzisa amanzi uma ungenaso iStock)
 • Isipuni sokudla esisodwa (1) sikasawoti
 • Ingxenye (1/4) ka-anyanisi oqotshiwe ozofakwa ngenkathi lusabiliswa usu
 • U-anyanisi owodwa (1) oqotshiwe wokupheka
 • Uphepha obomvu noluhlaza
 • Uphepha omnyama ogayiwe
 • Ingxenye (1/2) yethispuni seCoriander
 • Ingxenye (1/2) yethispuni seThyme eyonyisiwe 
 • Upelepele oqotshiwe (uma ufuna lubabe usu lwakho)

Indlelakwenza

 • Hlanza usu ngokuphelele ngamanzi, amanzi ohlanza ngawo aze aphume ehlanzekile.
 • Ngokusebenzisa isikelo sasekhishini noma ummese obukhali, qoba usu lube yizingcezu.
 • Faka usu ebhodweni uthele iBeef Stock bese ulandelisa ngengxenye ka-anyanisi eqotshiwe. Qinisekisa ukuthi usu lwembozeka lonke ngokuphelele.
 • Vala ibhodwe ubilise usu emlilweni ophezulu.
 • Lapho sekubila, yehlisa umlilo, uqhubeke ubilise cishe amahora amabili. Tshekisa kancane isidikiselo sebhodwe ukuze angachitheki amanzi.
 • Emva kwamahora amabili, qulela zonke izithako ebhodweni (ngaphandle kukasawoti, kanye nophepha obomvu noluhlaza), uqhubeke ubilise.
 • Emva kwamahora amane kuya kwamahlanu, yizwa usu ukuthi alukathambi na.
 • Uma usugculisekile ngokuthamba kwalo, susa isidikiselo ukuze kuthi akusha amanzi, aphinde athi ukushuba.
 • Yizwa ukuthi lunambitheka kanjani, bese ufaka usawoti kuze kube uyeneliseka ngokunambitheka.
 • Uma uthanda usu lwakho luthi ukubaba, faka upelepele oqotshiwe, uqhubeke nokubilisa. 
 • Qaphela ukuthi angashi wonke amanzi ebhodweni. Uma esha ngesivinini, kanti awukagculiseki ngokuthamba kwalo, thela kancane amanzi.
 • Uma sekusele cishe imizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokwephula ibhodwe eziko, faka uphepha obomvu noluhlaza bese uhlanganisa ngokhezo.
 • Yephula ibhodwe eziko uthokozele usu lwakho ngendlela ofisa ngayo.

Amasu

 • Ngenxa yokuthi usu luyashesha ukunqumela, qiniseka ukuthi uluphaka uqeda nje ukulwephula eziko. Ngaphandle kwalokho kuzodingeka ukuthi uphinde ulufudumeze futhi, luze lubile uma usuzoluphaka.
Scroll To Top