Now Reading
Impuphu isithako sezinhlobo ezahlukene zokudla
Dark Light

Impuphu isithako sezinhlobo ezahlukene zokudla

Ubusika buvame ukuletha ukudangala kwabaningi lapho siphoqeleka ukugqoka ngokweqile, ukuvimba amakhaza. Siyaphoqeka ukuzigquma ezindlini phambi kwezimbawula. Naphandle, imvelo iyadangala ngalesi sikhathi – utshani buqothukile kanti nezihlahla zinqunu. Iningi labantu likhala ngokukhuluphala ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi lizithola lidla ngokweqile, ukuzama ukufudumeza imizimba. Kunzima nokuzivocavoca ngenxa yamakhaza.

Inyanga uMandulo iletha ithemba noguquko, lapho kwethwasa ihlobo. Izinto eziningi ziyaguquka – imvelo iyasimama kanjalo nathi siyaqala siphumele ngaphandle kakhulu ngenxa yesimo sezulu esisivunayo. Ibaluleke kakhulu le nyanga kimina. Njengenyanga engigubha ngayo usuku lokuzalwa, ngiyibona iyisibusiso kakhulu lapho iminyaka yami yengezwa emhlabeni. 

Ngaphezu kwalokho, lena yinyanga lapho siqhakambisa ukuzigqaja kwethu singama-Afrika. Njengoba ngibalulile ngesonto eledlule, kule nyanga sizocobelelana ngezindlelakwenza zokudla kwesintu okwehlukahlukene.

Kwesanamuhla isiqephu sizogxila ekudleni okubaluleke kakhulu kithina singama-Afrika, nokuyimpuphu. Impuphu ukudla okutholakala cishe i-Afrika yonkana. Ziningi ngokweqile izinhlobonhlobo zokudla ezenziwa ngempuphu e-Afrika jikelele. Ngempuphu, sikwazi ukwenza ukudla kanjalo neziphuzo. Ngake ngezwa othile ethi “ikhaya, liyikhaya ngempuphu”. Nakuba kwangihlekisa lokhu, iqiniso ukuthi ngesikhathi sikhula, lesi sitatimende sasiliqiniso.

Asikho isikhathi lapho kwakuke kungabibikho impuphu ekhaya. Noma izinto zingaba nzima kangakanani, kodwa impuphu iyohlale ikhona kanti futhi angeke kulalwe kungadliwe ekhaya. Uma ingekho, kwakungehlazo ukuyokwenana kumakhelwano. Abazali bethu babenobuchule bokusebenzisa impuphu ngezindlela ezahlukahlukene ukuze kudliwe ekhaya. Ngakho, impuphu ibambe elikhulu iqhaza ekukhuleni kwethu. 

Kwesanamhlanje isiqephu sizocobelelana ngendlelakwenza yesijingi kanye namahewu. Kokubili lokhu kudla kusondele kakhulu enhliziyweni yami. Zimbalwa kakhulu izikhathi lapho ungeke uthole khona amahewu efrijini lami kanti akwedluli isikhathi eside ngingasenzanga nesijingi. 

Isijingi 

Okuhle ngesijingi ukuthi ungasenza ngethanga, ngebhece okanye ngeButternut.

Izithako

 • Ithanga elilodwa (1) eliphakathi nendawo ngobukhulu
 • Inkomishi eyodwa (1) yempuphu
 • Ushukela (kungaba omhlophe okanye onsundu)
 • Amanzi enele ukubilisa ithanga

Indlelakwenza

 • Cwecwa ithanga, ukhiphe izintanga.
 • Liqobe libe ziqephu ezincane, ulifake endishini.
 • Lihlanze ngamanzi, lize lihlanzeke ngokuphelele.
 • Faka ithanga ebhodweni, uqulele amanzi.
 • Bilisa emlilweni ongekho phezulu lize livuthwe ithanga (uma ephela amanzi lingakavuthwa, yengeza amanzi uqhubeke ulibilise).
 • Uma selithambile, thela ushukela, uhlole ukunambitheka emva kwesipuni ngasinye uze weneliseke.
 • Thela impuphu bese uhlanganisa ngokuphelele ngokhezo (qinisekisa ukuthi ungalephuli eziko ibhodwe ngenkathi uhlanganisa ngoba lizokwenyela).
 • Phinda uzwe ushukela ukuthi usakugculisa emva kokuthela impuphu.
 • Yehlisa umlilo uqhubeke upheke kuze kuvuthwe impuphu.
 • Uma ubona ngathi somile isijingi sakho, ungafaka amanzi abilayo kancane, uphinde uhlanganise kahle ngokhezo. Qiniseka ukucuba zonke izigaxa ezingaba khona esijingini sakho ukuze sidleke kahle.
 • Thokozela isijingi sakho sisashisa

Amasu

See Also

 • Ngenxa yokuthi ithanga/ibhece okanye ibutternut inoshukela wendalo, isikali sikashukela angeke safana. Ngakho, kubalulekile ukuwufaka izikhawu ushukela ukuze ungabe usudlulela.
 • Uma ungumuntu obalekela ushukela ekudleni kwakho, ungafaka uju noma utiligi (syrup) esikhundleni sikashukela.
 • Sengivamile ukubona isijingi siphakwa, sidliwe emva kokudla njengesengezosidlo (dessert). Uma usidla ngale ndlela ungasiphelezela ngezinhlobonhlobo zamabheri kanye notiligi.

Amahewu

Izithako

 • Ama-400ml wempuphu
 • Ama-5ml kashukela
 • Amanzi enele ukubilisa iphalishi.

Indlelakwenza

 • Endishini, thela impuphu nengcosana yamanzi abandayo (njengoba usuke ulungiselela ukwenza iphalishi elimhlophe). 
 • Hlanganisa ngokhezo, uqiniseke lingabi manzi kakhulu, kanti futhi kungashubi.
 • Ebhodweni elikhulu, bilisa amanzi anele ukwenza iphalishi.
 • Lapho esebila amanzi, thela le mpuphu osuyilungisile.
 • Goqoza ingxube yamanzi nempuphu ungayeki, kuze kube iqala ukubila. 
 • Yehlisa umlilo, uqhubeke upheke imizuzu ecishe ibe ngamashumi amathathu (30).
 • Yephula iphalishi lakho eziko, ulibeke eceleni ukuze lithi ukuphola.
 • Faka ushukela, uqhubeke ugoqoze ukuqiniseka ukuthi akunazigaxa. Thela kancane amanzi abandayo, uqhubeke ugoqoze ngokhezo. Qaphela ukuthi kungabi noqweqwe phezulu.
 • Uma selipholile iphalishi, likhiphe ebhodweni ulithele emphongolweni ocishe ube ngamalitha amahlanu (5) ubukhulu.
 • Uma ufisa asheshe ukubila amahewu akho, ungathela amahewu athengwe esitolo bese uhlanganisa ngokhezo (awuphoqelekile ukwenza lokhu nokho).
 • Lemboze iphalishi lakho, ulibeke endaweni efudumele ubusuku bonke.
 • Ayobe eselungelwe ukuphuzwa amahewu akho lapho eseqala ukuba nengwebu. 
 • Thokozela amahewu akho noshukela.

Amasu

 • Ushukela ofakwa emva kokwephula iphalishi eziko welekelela ekubileni kwamahewu, ngakho usazowufaka ushukela lapho usuwaphuza.
 • Le ndlelakwenza yamahewu engenhla ingalandelwa lapho kungajahiwe ukuthi aphuzwe.
 • Ukwelekelela ekushesheni kokubila kwamahewu ungafaka amahewu athengwe esitolo okanye uxube ingenye (1/2) yesthispuni yemvubelo esheshayo namanzi bese uyithela ephalishini emva kokulephula eziko.
 • Lapho ufuna ukwenza amaningi amahewu, phindaphinda izikalo zakho.
 • Amahewu athokozeleka kakhulu lapho ephuma efrijini.

Qhubeka ungithumelele izithombe zakho zokudla okuphekayo kanye nezombhako, eziko lakho. Uma unemibuzo nganoma yini ethinta iziko, ungangithumelela i-imeyli ku: szungu@nkzgroup.co.za

Scroll To Top