Now Reading
Isitshulu esiconsisa amathe
Dark Light

Isitshulu esiconsisa amathe

Akukholakali ukuthi sesishoshele ekupheleni konyaka wezi-2020. Lesi sikhathi yisikhathi sokuphumula, kuhlanganwe njengemindeni, kujatshulwe. Abaningi bayavala emisebenzini yabo eyahlukahlukene, kanti balindelwe nasemakhaya beyobona izingane nemindeni yabo. Nathi-ke njengengosi yeZiko sizoke sithathe ikhefu kuze kube unyaka ozayo, wezi-2021!

Ngiyethemba ukuthi izibiliboco esicobelelane ngazo nezindlelakwenza zazo kuze kube manje, zizokuqhuba kuze kube siyahlangana futhi. Kanti-ke kwesanamuhla isiqephu, njengoba sisho nesihloko, sizocobelelana ngezindlelakwenza zokudla okwahlukahlukene. Uma ubungakanqumi ukuthi isidlo sakho sikaKhisimusi sizobe sime kanjani, mhlawumbe uzocoshacosha kwesanamuhla isiqephu.

Kuvamile-ke ukuzwa abantu bekhala ngokukhathala emveni kukaKhisimusi. Lokhu kuvame ukudalwa ukuthi bachitha isikhathi eside beme eziko belungisa ukudla okuzodliwa ngalolu suku. Nganquma kudala ukuthi njalo ngoKhisimusi ngiyokwenza izidlo ezahlukahlukene kodwa ezilula ukuzipheka. Ngifisa kushaye isikhathi sokudla nami ngisenomdlandla, ngingacobekile ngenxa yokukhathala. Sizocobelelana ngezinye zazo lezi zidlo namuhla, nengethemba ukuthi nawe uzozithokozela ziphinde zithokozelwe yilabo obaphekelayo. 

Amaphiko enkukhu agazingwe ngeBarbecue

Amaphiko enkukhu ngiwathanda ngoba kulula ukuwapheka (sizosebenzisa izithako ezimbalwa kakhulu). Lapho usuwanongile, uwafaka kuhhavini, aphekeke ngenkathi wenza esinye isidlo, nokonga isikhathi.

Izithako 

 • Amaphiko anesisindo sika-1kg
 • Ama-15ml esinongo senkukhu (chicken spice).
 • Ama-10ml esinongo seSteak and Chops.
 • Ama-10ml eGround Coriander
 • Ama-10ml ePaprika.
 • Ama-50ml kajuzi kalamula (ngincoma ulamula omusha).
 • Ama-300ml eBarbecue Sauce.

Indlelakwenza

 • Sika amaphiko kabili lilinye bese uwahlanza ngamanzi. Yomisa amaphiko ngethawula lasekhishini.
 • Lungisa isitsha ozogrila ngaso amaphiko akho.
 • Endishini enkulu, faka zonke izinongo bese uhlanganisa ngokhezo ngokuphelele.
 • Faka amaphiko bese uwaninda ngezinongo. Ukusebenzisa isandla uma wenza lokhu kuzoqinisekisa ukuthi anongeke kahle amaphiko akho.
 • Yemboza indishi ngoplasitiki bese ubeka eceleni cishe ihora elilodwa. Lokhu kwenzelwa ukuthi izinongo zingene zigxile enyameni ngaphambi kokuphekwa.
 • Shisisa uhhavini ngokuwubeka ku-1600C emva kwemizuzu engamashumi amane nanhlanu (45).
 • Emva kwehora, qulela amaphiko esitsheni. Ibeke eceleni isosi esele esitsheni.
 • Faka kuhhavini imizuzu ephakathi kwengamashumi amathathu nanhlanu (35) nengamashumi amane (40). 
 • Khipha kuhhavini bese uninda amaphiko ngesosi esalile. Azobe eselungele ukudliwa.

Isitshulu senyama yenkomo

Kuyamangaza ukuthi baningi kangakanani abantu abangathokozi ngokuphelele lapho bengazange badle isitshulu ngoKhisimusi. Ukuze bathokoze nabo, asicobelelane ngendlelakwenza yaso elula ongayenza ngoKhisimusi.

Izithako

 • Inyama yenkomo engenamanoni (ngincoma imbalule noma izimbambo) enesisindo sika-1kg
 • Izipuni ezine (4) zokudla zamafutha okupheka
 • U-anyanisi owodwa oqotshiwe
 • Isipuni esisodwa (1) sokudla se-paprika
 • Isipuni esisodwa (1) sokudla sempuphu kakhari
 • Isipuni esisodwa (1) sokudla seCurry Paste
 • Iqhuzu elilodwa leBeef Stock
 • Izinkomishi ezintathu (3) zamanzi
 • Ingxenye yesigaxa sikaPepper obomvu oqotshiwe
 • Ingxenye yesigaxa sikaPepper oncombo oqotshiwe
 • Ingxenye yesigaxa sikaPepper oluhlaza esiqotshiwe
 • Izaqathi ezimbili (2) eziqotshiwe
 • Amazambane amabili (2) aqotshiwe

Indlelakwenza

 • Hlanza inyama kanye nezitshalo ngamanzi. Qiniseka ukuthi uyayomisa inyama ngaphambi kokuqala ukupheka.
 • Ebhodweni elivulekile, thela izipuni ezimbili zamafutha okupheka, ubeke emlilweni ongashisi kakhulu.
 • Lapho eseshisa amafutha, qulela inyama uyithose zinxa zonke.
 • Yikhiphe ebhodweni uyibeke eceleni.
 • Kulona lelo bhodwe obuthosa kulona inyama, thela ezinye izipuni ezimbili zamafutha okupheka, uwayeke ashise.
 • Faka u-anyanisi, iPaprika kanye nempuphu kakhari. Hlanganisa ngokhezo.
 • Lapho usuthambile u-anyanisi, buyisela inyama ebhodweni uhlanganise ngokhezo.
 • Faka iCurry Paste, uqhubeke uhlanganise ngokhezo.
 • Vala ibhodwe bese ufaka esitsheni iBeef Stock uyincibilikise emanzini.
 • Thela le ngxube yeStock namanzi ebhodweni, uhlanganise ngokhezo bese wehlisa kancane umlilo. Yeka kubile cishe ihora elilodwa nangaphezulu (ize ithambe inyama). Uma ehla kakhulu amanzi usabilisa, ungawengeza kancane.
 • Faka izaqathi kanye namazambane uqhubeke ubilise zize zithambe izitshalo.
 • Yephula ibhodwe eziko lapho sekuthambe inyama nezitshalo namanzi esehlile.
 • Uma ufisa isishebo sakho sithi ukushuba kancane, thela ithispuni likaflawa bese uhlanganisa ngokhezo.

Irayisi elithosiwe nezitshalo

Lesi sidlo ngasithanda ngokweqile emva kokuvakashela eThailand lapho ngabona izindlela ezahlukahlukene zokulipheka. Okuhle ngalesi sidlo ukuthi ungasinonga nangoma yiluphi uhlobo lwenyama oyithandayo, njengenkukhu, eyenkomo noma amaphroni. Kulesi siqephu sizocobelelana ngendlelakwenza yokulinonga ngezitshalo kuphela. Ngiyithanda le ndlela ngoba lingadliwa ngisho yilabo abangayidli inyama.

Izithako

 • Izinkomishi ezimbili (2) zerayisi eliphekiwe (ngincoma iBasmati). Lingavuthwa kakhulu
 • Izipuni ezinhlanu (5) zamafutha okupheka
 • Isigaxa esisodwa (1) sika-anyanisi esiqotshiwe
 • Isaqathi esisodwa esiqotshwe saba zikwele ezincane
 • Amaqatha amabili (2) kagalige ogxotshiwe, wacutshwa
 • Ithispuni elilodwa (1) leSoy Sauce
 • Ingcosana kasawoti ezokwanela ukunandisa
 • Ithispuni elilodwa (1) likaphepha omhlophe
 • Iqanda elilodwa (1) elikhulu
 • Ama-115g kaphizi (peas)

Indlelakwenza

 • Shisisa iwok enkulu emlilweni 
 • Thela izipuni ezimbili zamafutha okupheka. Qinisekisa ukuthi amafutha ashisa kakhulu (kuze kube ngathi ayashunqa)
 • Qulela ingxenye yerayisi eliphekiwe kuwok. Uliphendule izikhashana, cishe imizuzu emithathu. Likhiphe kuwok ulifake esitsheni.
 • Thela izipuni ezimbili zamafutha kuwok uwalinde ashise futhi bese uthela leli rayisi elisele. Uliphendule imizuzu emithathu. Likhiphe ulihlanganise naleli elinye elisendishini.
 • Thela isipuni esisodwa samafutha esisele. Lapho eseshisa, thela u-anyanisi, isaqathi kanye nogalige bese uhlanganisa ngokhezo zize zithambe izitshalo.
 • Buyisela irayisi ebhodweni uqhubeke uhlanganise ngokhezo.
 • Thela iSoy Sauce uqhubeke uhlanganise.
 • Thela usawoti nophepha omhlophe, uhlanganise ngokhezo. 
 • Faka iqanda bese uhlanganisa ngokhezo ngokuphelele. 
 • Thela uphizi, uqhubeke uhlanganise. Emva kwemizuzu emibili, yephula ibhodwe eziko. Irayisi lizobe selilungele ukudliwa. 

Ujeqe

Ujeqe isidlo esihlale sithandwa lapho kwenziwa izibiliboco. Abanye kungenzeka baqoke wona ukuphelezela ukudla okufana nesitshulu, ngakho ukuba nawo ohlwini lokudla kuyohlale kuwumqondo omuhle. Ngiyazi sike sacobelelana ngendlelakwenza yawo esikhathini esedlule. Asiphinde sikhumbuzane futhi. Nansi ngezansi indlelakwenza yawo.

Izithako 

See Also

 • Izinkomishi eziyisithupha (6) zikaflawa
 • Ama-10g wemvubelo esheshayo (iphakethe elilodwa)
 • Amathispuni ayisishiyagalolunye (9) kashukela omhlophe
 • Ithisphuni elilodwa (1) likasawoti ocolekile
 • Amanzi afudumele (isikali samanzi sincike ekutheni ufuna uthambe kangakanani ujeqe wakho)

Indlelakwenza 

 • Endishini enkulu ngokwanele, sefa uflawa.
 • Faka ushukela, imvubelo kanye nosawoti.
 • Hlanganisa ngewhisk uqiniseke ukuthi zonke izithako zihlangene ngokuphelele.
 • Thela amanzi, bese uhlanganisa ngesandla. Qhubeka uthele amanzi uze ugculiseke ngendlela inhlama yakho emanzi ngakhona.
 • Vuvuzela uflawa lapho uzoqhubeka uxovele khona.
 • Khipha inhlama yakho endishini oxovela kuyona uyibeke kule ndawo elungisiwe.
 • Qhubeka uxove ngesandla inhlama ize ihlangane kube ngathi iyanwebeka (lokhu kuzokuthatha imizuzu ephakathi kweyisishiyagalombili kuya kwelishumi).
 • Lungisa enye indishi ngokuyininda kancane ngamafutha okanye iNon-stick Spray.
 • Faka inhlama yakho kule ndishi bese uyemboza ngeCling Wrap okanye ithawula lasekhishini.
 • Beka indishi yakho endaweni efudumele (ngincoma ukuyibeka phandle elangeni) cishe imizuzu engamashumi amane nanhlanu kuya ehoreni elilodwa, ize ikhukhumale.
 • Phinda uyixove futhi inhlama yakho ukuze iphinde yehle ekukhukhumaleni kwayo. 
 • Yemboze futhi uphinde uyibeke phandle cishe imizuzu eyisikhombisa.
 • Yehlise futhi ngokuxova bese uyifaka esitsheni esifanele ukungena ebhodweni.
 • Ngesikhathi ulindile ukuthi inhlama ikhukhumale okwesibili, bilisa amanzi ngembiza enkulu ngokwanele ukuthi kungangena indishi ozophekela kuyona.
 • Faka indishi yakho enenhlama ebhodweni elinamanzi abilayo. Qiniseka ukuthi amanzi angathinti inhlama uma usuyifakile.
 • Pheka cishe ihora elilodwa, emlilweni ophansi.
 • Emva kwehora elilodwa, khipha indishi yakho ebhodweni uyibeke ngaphandle ukuze uqeje wakho uphole. 
 • Linda uze uphole ngokuphelele ngaphambi kokuthi uwusike ube zingcezu.

Uphudingi iMalva

Siyohlala sikhona njalo isikhala sedizethi ngoKhisimusi. Iphudingi uhlobo lwedizethi oluvame ukuthokozelwa ngabaningi ngalezi zikhathi. Okuhle ngophudingi ukuthi ungawudla wodwana okanye uwuphelezele ngo-Ice Cream, ukhilimu noma ukhastadi eceleni. Owemalva ngikholelwa ukuthi kulula kakhulu ukuwenza nokuyisona sizathu sokuthi ngiwufake kolwanamuhla uhlu.

Izithako

 • Inkomishi eyodwa nengxenye (1 ½) kaflawa
 • Amathispuni amabili (2) eBaking Powder
 • Ingxenye (1/2) yenkomishi kashukela onsundu
 • Ingcosana kasawoti
 • Amaqanda amabili (2) amakhulu
 • Ithispuni elilodwa (1) leBicarbonate of soda
 • Izipuni zokudla ezintathu (3) zikajamu wamapilikosi
 • Izipuni ezimbili (2) zebhotela elincibilikisiwe
 • Amakota amathathu (3/4) enkomishi yobisi

Indlelakwenza

 • Shisisa uhhavini ngokuwubeka ku-1800C. Lungisa ipani lokubhaka ngokulifafaza ngeNon-stick Spray.
 • Endishini enkulu ngokwanele, sefa uflawa
 • Faka iBaking Powder, ushukela kanye nosawoti. Hlanganisa ngewhisk ngokuphelele.
 • Faka amaqanda, iBicarbonate of Soda, ujamu, ibhotela kanye nobisi bese uhlanganisa ngokhezo.
 • Qulela inhlama epanini lokubhaka ufake kuhhavini.
 • Bhaka imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu (35).
 • IMalva Pudding imnandi uzoyidla isafudumele, ingapholile ngokuphelele.

iFrozen Peppermint Crisp Tart

Izithako

 • Ithini elilodwa (380ml) likakhondensi elineCaramel
 • Ama-300ml kakhilimu ofreshi oqandiswe efrijini
 • Iphakethe elilodwa lamaTennis bhiskidi
 • Ushokoledi wePeppermint Crisp oqotshiwe

Indlelakwenza

 • Yendlala ifoyili epanini lokubhaka (kungaba elesinkwa okanye isikwele)
 • Yendlala umthango (layer) owodwa wamabhiskidi phansi epanini. Beka eceleni
 • Endishini, thela ukhilimu bese uwushaya ngomshini kagesi uze ukhukhumale
 • Thela ukhondensi kukhilimu bese uhlanganisa ngokhezo, ngesineke. Uyeke ukuhlanganisa lapho kungakahlangani ngokuphelele
 • Thela ushokoledi kule ngxube, uhlanganise ngokhezo ngesineke.
 • Yikha ngokhezo ingxube eyanele ukuyininda phezu kwamabhisikidi asepanini lokubhaka, bese uyendlala imboze amabhisikidi.
 • Yeleka amabhisikidi futhi phezu kwengxube kakhilimu
 • Phinda uthele enye ingxube kakhilimu phezu kwamabhisikidi. Phindaphinda lokhu ize iphele ingxube kakhilimu kanye namabhisikidi.
 • Yemboza ipani ngoplastiki bese ufaka kufriza ubusuku bonke. Kuyasiza ukwenza le dizethi ngayizolo, idliwe ngakusasa.
 • Khipha ipani lapho sekulungelwe ukudla. Vuvuzela ngoshokoledi phezulu ukuhlobisa bese usika izingcezu ezincane, uthokozele idizethi yakho.

Nginifisela uKhisimuzi omuhle, onezibusiso nenjabulo engelinganiswe nalutho!

Scroll To Top