Now Reading
Utamatisi nezinhlobonhlobo zawo
Dark Light

Utamatisi nezinhlobonhlobo zawo

Kunokuphikisana nokudideka okukhulu ngotamatisi – ingabe isitshalo noma isithelo? Lokhu kudideka kuvela ezindleleni utamatisi osetshenziswa ngazo ngososayensi kanye nabapheki. Ngokososayensi, utamatisi uyisithelo, kanti abapheki bawusebenzisa njengesitshalo. Lolu ulwazi olumnandi ukuba nalo, ngakho ngingakugqugquzela ukuthi ufunde kabanzi ngalesi sihloko, uma unethuba. Lesi sithelo/sitshalo sivela emthini obizwa ngeSolanum Lycopersicum (isihlahla sikatamatisi). Ngokwabacwaningi, umsuka walo muthi useningizimu kanye nemaphakathi ne-USA. Nokho manje, usutholakala ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Nakuba utamatisi uvame ukuba bomvu ngombala, ngineseqiniseko ukuthi uke wawubona utamatisi ongebomvu esuphamakethe. Le mibala imbandakanya oncombo, osawolintshi kanye nobukhwebezane. Kulesi siqephu sanamuhla sizobeka kafushane izinhlobo ezimbalwa ezahlukene zikatamatisi, nezindlela esingawusebenzisa ngazo. 

1. Uhlobo Lukatamatisi iCherry (Sheri)

Njengesithombe esingenhla, lolu hlobo lukatamatisi lubomvu ngombala, lube zindilinga ezincane. Phakathi, unamanzi amaningi kanti ungaqhuma uma uwuluma ngezinyo. Owodwa walolu hlobo ungaba isisindo esingama-17g, kanti uqukethe amavithamini kanye namaminerali ehlukene, kanye namakhalori amathathu utamatisi ngamunye. Indlela ejwayelekile yokusebenzisa lolu hlobo lukatamatisi, ukuwufaka kusaladi noma uwudle nje bukhoma. Lo tamatisi usebenziseka kahle kakhulu kumaskewers namakumakebabs.

2. Uhlobo Lukatamatisi iGrebhisi 

Kulula kakhulu ukucabanga ukuthi lo tamatisi uyafana nohlobo isheri, kodwa awufani neze. Lolu hlobo, ngobukhulu, lucishe lube yingxenye yohlobo isheri. Nokho wona awunawo amanzi amaningi njengohlobo isheri. Omunye umehluko osobala – isakhiwo sawo. Uhlobo lukatamatisi isheri luyizindilinga, kanti lo ucishe ube saqanda. Isisindo sawo sicishe sibe ama-8g, kanti aqukethe ikhalori elilodwa, utamatisi ngamunye. Njengohlobo isheri, lotamatisi udleka kahle kusaladi noma ngawodwana.

3. Uhlobo Lukatamatisi iRoma 

Lo tamatisi mkhulu kunohlobo lukatamatisi isheri neglebhisi ngesisindo, ngoba wona ucishe ube ngama-62g ngamunye, kanti unamakhalori ayishumi nanye utamatisi ngamunye. Nakuba umkhulu, awumkhulu ngokwanele ukuthi ungasikwa ube zingcezu. Lolu hlobo luphindwe lubizwe ngeplamu (plum). Nakuba usebenziseka kusaladi, mina ngiwusebenzisa kakhulu ukwenza isauce engiyisebenzisa ukwenza isisekelo sepiza noma ukuyifaka kuphasta. 

4. Uhlobo Lukatamatisi iBeefsteak 

Cishe, lona iwona tamatisi okulula kunawo wonke ukuwuthola ezitolo. Mukhulu, kanti uqinile futhi ngendlela yokuthi awuguquki nesakhiwo sawo uma usikwa izingcezu ngommese. Omkhulu ungacishe ube nesisindo esingama-182g, uqukethe amakhalori acishe abe ngamashumi amathathu nantathu kanye nefibre engama-2g. Lo tamatisi usebenziseka kahle kakhulu kuma burger kanye nama sandwich. Uphinde wenze isauce emnandi kanti futhi ungagqunywa nasethinini.

5. Uhlobo Lukatamatisi iHeirloom 

Indlela yokuhlukanisa lolu hlobo lukatamatisi kwezinye, imibala yawo ehlukahlukene, kanti nobukhulu awufani. Lo tamatisi ungaba yimibala ehlukene; oncombo, oluhlaza kanye nobomvu (njengasesithombeni ngenhla). Uyadleka wodwa, uyisauce noma ufakwe esamantshisini. 

Ngike ngabhala kule ngosi ngothando lwami lwesobho, ikakhulu ngesikhathi sasebusika. Elikatamatisi lingamanye engiwakhonzile kakhulu. 

See Also

Engikuthanda kakhulu ngalo ukuthi kulula ukulenza, ngenxa yezithako zalo okulula ukuzithola. Leli sobho ungalidla njengesishebo ulishebe nesinkwa noma nolunye uhlobo oluthandayo lwamaqebelengwane, okanye ulithokozele njengesendlalelo sokudla. 

Isobho Likatamatisi Nophepha Ogazingiwe

Izithako 

 • Amageqele amane (4) kagalige
 • Izigaxa zikatamatisi ezine (4), ezinkulu, ezisikwe phakathi nendawo
 • Uphepha obomvu omkhulu ombili (2), oqotshiwe, zangakhishwa izinhlamvu
 • Izipuni zokudla ezimbili (2) zikawoyela
 • U-anyanisi omkhulu owodwa (1), oqotshiwe
 • Usawoti nophepha omnyama wokunandisa
 • Izinkomishi ezimbili (2) zevegetable noma ichicken stock
 • Ingxenye (1/2) yethispuni yethyme eyonyisiwe
 • Ikota (1/4) yethispuni yepaprika
 • Inkeshezana yamaflekhi kashilisi
 • Ithispuni eyodwa (1) kaviniga (awuphoqiwe ukuwufaka)

Indlelakwenza 

 • Shisisa uhhavini ngokuwubeka ku-2000 Celcius.
 • Epanini lokuqazinga (roast) elikhulu, faka ugalige, utamatisi, uphepha kanye no-anyanisi.
 • Vuvuzela uwoyela phezulu kwezithako.
 • Vuvuzela usawoti kanye nophepha omnyama ukunandisa.
 • Faka kuhhavini, eshalofini elimaphakathi nendawo.
 • Igcine kuhhavini imizuzu engamashumi amane (40).
 • Phendula izitshalo zakho emva kwemizuzu engamashumi amabili.
 • Khipha kuhhavini emva kwemizuzu engamashumi amane, kuphole kancane.
 • Faka ivegetable noma ichicken stock yakho ebhodweni elikhulu, uyibilise.
 • Uma sekubila, faka izitshalo zakho eziphuma kuhhavini, ithyme, ipaprika, upelepele kanye noviniga (uma uwusebenzisa).
 • Yehlisa umlilo, uyeke ingxube yakho ibile kancane cishe imizuzu emihlanu bese uyalikhipha eziko ibhodwe.
 • Faka ingxube yakho kubhlenda uhlanganise kuze kucubeke ngokuphelele.
 • Faka usawoti ngendlela ekuthokozisayo, kunambitheke.
 • Uma ufisa isobho lakho libe manzana, ungafaka amanzi uze ugculiseke.

Amasu

 • Thokozela isobho lakho namaqebelengwana, lisafudumele.
 • Ngiye ngilizwe limnandi kakhulu isobho likatamatisi ngakusasa, emva kokuhlala efrijini.

Ngingajabula ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani eziko lakho. Ungangithumela i-imeyli ku szungu@nkzgroup.co.za

Scroll To Top