Now Reading
Indlela ewubuhlakani yokuheha izingane ukuthi zidle izitshalo
Dark Light

Indlela ewubuhlakani yokuheha izingane ukuthi zidle izitshalo

Bambalwa kakhulu abantu abangasho ukuthi kwakulula kubona ukudla izitshalo beseyizingane. Lokhu kudla akuvamile ukuthandeka ezinganeni. Kuba lapho sesikhulile, sesinezethu izingane lapho siqala siqonde khona ukuthi kwakunzima kangakanani kubazali bethu ukuzama ukuthi sidle izitshalo.

Ngiyakhumbula kodwa ngezikhathi zethu zokukhula, sasiphoqwa ekutheni sizidle izitshalo, singancengwa. Lapho senginezingane zami, uNkanyezi noZethembiso, ngaphoqeleka ukuthi ngizame ukuthola izindlela ezithize zokuthi ngibenze bazidle izitshalo.

Kwezinye izikhathi le mizamo iyasebenza kodwa akuhlale kulula ngaso sonke isikhathi.
Kwesanamuhla isiqephu sizocobelelana ngendlela yokwenza yomkhwepha wenkukhu oshuthekwe isipinashi ngaphakathi wase ubhakwa kuhhavini ngendlela ezoyizayo. Umkhwepha uvame ukuba yinkinga kakhulu kwabaningi uma kumele uphekwe.

Abaningi bakhala ngokuthi azikho izindlela eziningi zokuwupheka. Eqinisweni, akukho ukudla okungenazo izindlela ezahlukene zokukupheka. Kudinga nje ukuthi sicabange sijule ngezithako ezahlukene ezingahambisana kahle nalokho kudla. Ungamangala ukuthi yini ongayikhipha eziko lakho uma uzinika isikhathi sokuzama okwahlukene.

Mhlawumbe lesi sidlo sanamuhla ungasishutheka nje ohlwini lokudla ozimisele ukukupheka ngoKhisimusi.

Lesi sidlo ngisithanda ngoba sinempilo kanti silula ngendlela emangalisayo ukusipheka.
Ungasidla sodwa okanye usiphelezele nesaladi elithandwa nguwena.

Umkhwepha wenkukhu oshuthekwe isipinashi

Izithako

See Also

 • Imikhwepha yenkukhu emine
 • Isipuni esisodwa (1) sokudla sikawoyela we-olive noma we-avocado
 • Ithispuni elilodwa (1) lepaprika
 • Ithispuni elilodwa (1) lokokunonga okusasawoti (njenge-aromat).
 • Ungawusebenzisa nawo usawoti uma ungenakho okunye.
 • Ikota (1/4) lethispuni lempuphu ka-anyanisi
 • Ithispuni elilodwa (1) likagalige ogayiwe
 • Uphepha obomvu owodwa (1) oqotshwe waba mncane
 • Ama-120 ml eCream Cheese, ethambile nengaphumi efrijini
 • Ikota (1/4) yenkomishi kashizi wohlobo lweParmesan (ungasebenzisa noma yiluphi kodwa uhlobo onalo)
 • Izipuni ezimbili (2) zokudla zeButtermilk noma iyogathi enganongiwe
 • Inkomishi eyodwa nengxenye (1½) yesipinashi esifreshi nesiqotshiwe
 • Ingcosana kasawoti

Indlelakwenza (amaqebelengwana)

 • Shisisa uhhavini ngokuwubeka ku-1700C.
 • Lungisa isitsha sokubhaka esinganela yonke imikhwepha, ngokuvuvuzela ngeNon-stick Spray.
 • Hlanza umkhwepha ngamanzi bese uyawomisa ngethawula lasekhishini.
 • Sika umkhwepha phakathi nendawo ngommese obukhali.Qiniseka ukuthi uwusika ukuthi uvuleke nje kodwa ungawuhlukanisi kabili.
 • Beka umkhwepha ebhodini ozosebenzela kulona bese uwuvuvuzela ngowoyela wokupheka.
 • Endishini encane, hlanganisa ngesandla, ipaprika, okokunonga (noma usawoti), kanye nempuphu ka-anyanisi.
 • Lapho sekuhlangene ngokuphelele, thela le ngxube phezu kwemikhwepha yakho uninde zonke izingxenye zawo.
 • Kwenzeka kahle lokhu uma usebenzisa isandla, hhayi ukhezo.
 • Faka umkhwepha endishini encane bese uwemboza ngoplastiki uwubeka eceleni isikhashana (ngincoma imizuzu elishumi nanhlanu okungenani) ukuze zithi ukuzika izinongo.
 • Kwenye indishi, faka iCream Cheese, iButtermilk (noma iyogathi), isipinashi, ugalige, uphepha obomvu, nengcosana kasawoti wokunonga.
 • Hlanganisa ngokuphelele ngokhezo.
 • Yikha ngokhezo ingxube yesipinashi bese uyishutheka kuyona yonke imikhwepha ngobunono.
 • Beka umkhwepha esitsheni sokubhaka.
 • Faka isitsha kuhhavini, ungasembozi ngalutho. Bhaka imizuzu ephakathi kwengamashumi amabili nanhlanu (25) nengamashumi amathathu (30), noma umkhwepha uze uvuthwe.

Amasu
Lo mkhwepha umnandi kakhulu uma udliwa uqeda nje ukukhishwa eziko.
Ungasebenzisa noma yiziphi empeleni izinongo onazo ekhishini lakho ukunonga umkhwepha. Ngingaluleka nje ukuthi ungawushiyi ushizi ngenxa yokuthi wengeza ukunambitheka.
Lo mkhwepha ungawuphaka uphelele kanjalo okanye uwusike ube zingcezu.

Ngingajabula ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani eziko lakho. Lokhu ungakwenza ngokungithumelela i-imeyli ku szungu@nkzgroup.co.za

Scroll To Top