Now Reading
USathane uyakwazi ukuhloniphisa isono ngegama elihle
Dark Light

USathane uyakwazi ukuhloniphisa isono ngegama elihle

AKUMANGAZI ukuthi uma uSathane efuna ukujwayeza abantu isono esithize uyathanda ukusihlobisa ngegama elisha nelingcono kunalelo elasetshenziswa kudala ukusibiza ngalo. Isibonelo esihle yileso sono sokufeba, ukuphinga nokudayisa ngomzimba.

Umuntu okade ebizwa ngomahosha, useyabizwa ngomqwayizi! Lelo gama elithi “umqwayizi” liwumzamo wokuthambisa ihlazo nechilo lalabo abaheha ikakhulukazi amadoda ekuhlanganeni nabo embhedeni, kuhlaziswe umendo ongcwele owamiswa nguNkulunkulu ekuqaleni lapho edala u-Adamu no-Eva. UNkulunkulu uyexwayisa ngokucacile mayelana nomendo: “Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela.” kumaHeberu 13:4.

Nasemthethweni uthe UNkulunkulu: “Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe, funa izwe lehlelwe ngubufebe, izwe ligcwale ukonakala.” uLevitikusi 19:29. “Indodakazi yompristi, uma izingcolisa ngokufeba, iyamhlambalaza noyise; yoshiswa ngomlilo.” uLevitikusi 21:9.

“Makungabikho isifebe sethempeli emadodakazini akwaIsrayeli nasemadodaneni akwaIsrayeli.” uDuteronomi 23:17. Bakwethu, kungcono ukuthi silalele iZwi likaNkulunkulu kakhulu kunelabantu. Sizwa eBhayibhelini ukuthi inkuthazo ukuthi abantu abasha bazigcine babemsulwa ngokocansi, iqondaniswe nakubo: “Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami, uzibekelele imiyalo yami, ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni, uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho, yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda, uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo, khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha; emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda.

Uyabekela abaqotho isibusiso, uyihawu kwabahamba bengenacala, egcina izindlela zokulunga, elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe. Khona uyakuqonda ukulunga nokwahlulela, neqiniso, yebo, nezindlela zonke ezinhle. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhliziyweni yakho, ukwazi kube-mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda, ukuqonda kukugcine, ukuze wophulwe endleleni yobubi, nakubantu abakhuluma okuphambeneyo, abashiya imikhondo yobuqotho, ukuze bahambe ngezindlela zobumnyama; abathokoza ngokwenza okubi, bajabulele ukuphambana kokubi; abazindlela zabo ziyisigwegwe, nemikhondo yabo iphambene, ukuba wophulwe kowesifazane ondindayo nakuye owezizwe onamazwi athophayo, oshiya umngane wobusha bakhe, akhohlwe isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe, ngokuba indlu yakhe ishonela ekufeni, nasezithunzini izindlela zakhe. Bonke abangena kuye ababuyi, bangafinyeleli  ezindleleni zokuphila. Kanjalo uyakuhamba ezindleleni zabahle, ugcine imikhondo yabalungileyo. Ngokuba abaqotho bayakuhlala ezweni, abapheleleyo basale kulo. Kepha ababi bayakunqunywa ezweni, nabambuluzayo bayakusishulwa kulo.” iZaga 2:1-22. Kuyezwakala bakwethu na? Nasi esinye isexwayiso kubantu abasha ukugwema owesifazane owumphingi nomahosha uqobo!

“Ngokuba izindebe zowesifazane ondindayo ziconsa izinyosi; umlomo wakhe ubushelelezi kunamafutha. Kepha ekugcineni umunyu njengomhlonyane, ubukhali njengenkemba enezinhlangothi ezimbili. Izinyawo zakhe ziyehlela ekufeni; izinyathelo zakhe zibambelela endaweni yabafileyo. Akanaki umkhondo wokuphila; imikhondo yakhe iyaguquguquka, engazi. Ngalokho, madodana ami, ngizweni, ningachezuki emazwini omlomo wami. Dedisela kude naye indlela yakho, ungasondeli emnyango wendlu yakhe, funa unike abanye udumo lwakho, naye ononya iminyaka yakho, funa abezizwe basuthe  ngamandla akho, umshikashika wakho ube-sendlini yomfokazi, uze ububule ekugcineni, lapho umzimba wakho nenyama yakho kuqediwe, ngokuthi: Yeka ukuzonda kwami ukulaywa  nokudelela  kwenhliziyo yami ukusolwa! Angilalelanga izwi labafundisi bami, angibekanga indlebe yami kubo abangifundisayo.” iZaga 5:3-5.

See Also

“Ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo, nowesifazane ondindayo ungumholo onyinyeneyo. Uqamekela njengomphangi; uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu.” iZaga 23:27,28. Bakwethu, ngiyethemba ukuthi kulawa mazwi kucacile ukuthi labo abafuna ukuthi kuvunyelwe ngokusemthethweni wezwe lakithi ukuthi “abaqwayizi” bangaqhubeka “nomsebenzi” wabo, kuphambene ngqo neZwi likaNkulunkulu. Sekushayiwe umthetho eNingizimu Afrika ukuthi amadoda angashadana. Sekushayiwe nomthetho wokuhushula isisu. Sizovumela nobuqwayizi manje na? Lafa elihle kakhulu! Uzosithethelela uNkulunkulu izono zethu na? Kungcono sivume izono zethu bakwethu, sicele intethelelo esiphambanweni sikaJesu.

Nalabo abadayisa ngemizimba yabo bangasindiswa, nxa bephenduka bakholwe kuJesu, ngoba kubhaliwe: “UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye; kodwa nina, khona nikubona, aniguqukanga nakamuva, nize nikholwe nguye.” NgokukaMathewu 21:31b-32.

MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele anibusise.  Amen.

  • Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top