Now Reading
MaKhrestu ngabe isoni silungisiswa ngenkolo kuphela
Dark Light

MaKhrestu ngabe isoni silungisiswa ngenkolo kuphela

MaKhrestu! Namuhla sifuna ukuhlaziya esinye seziqubulo senguquko enkulu eyaba khona ebandleni likaJesu Khrestu neyaqala zingama-31 kuMfumfu we-1517. Asifuni ukucubungula lesi siqubulo ngoba umlando webandla uyisisekelo senkolo yethu. Cha, sifuna ukusidingida ngoba siveza obala imfundiso yeZwi likaNkulunkulu elingcwelengcwele. Isiqubulo sanamuhla sithi: Isoni siyalungisiswa ngenkolo kuphela!

Masifunde incwadi yoMphostoli uPhawulu kwabaseRoma 3:21-31: “Kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho, kufakazelwa ngumthetho nabaprofethi, ngisho ukulunga kukaNkulunkulu ngokukholwa nguJesu Khrestu kubo bonke abakholwayo; ngokuba akukho mahluko; ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu; balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKhrestu uJesu, ammisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili ekubekezeleni kukaNkulunkulu, ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa nguJesu. Ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe phandle. Ngamthetho muni na? Ngowemisebenzi na? Qha bo, kodwa ngomthetho wokukholwa. Ngakho-ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. Kumbe uNkulunkulu ungowabaJuda kuphela na? Kasiye nowabezizwe na? Yebo, nowabezizwe, uma impela uNkulunkulu emunye oyakulungisisa abasokileyo ngokukholwa nabangasokile ngokukholwa. Ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Qha nakanye, kodwa siyawuqinisa umthetho.”

Isiqubulo sethu sithi: Isoni siyalungisiswa ngenkolo kuphela! Masihlaziye. Uma sithi isoni, sikhuluma ngalowo nalowo muntu ozalelwa emhlabeni kusukela ku-Adamu no-Eva kuze enganeni yokugcina ezozalwa ngosuku lokugcina uma uJesu ebuya emafini ezulu. Okubalulekile ukuzwisisa ngegama elithi isoni, yilokhu ukuthi umuntu wonakele ngemvelo, hhayi ngezenzo zakhe ezimbi! IZenzo ezimbi ezenziwa yisoni ziyaphuma kumuntu ngenxa yesimilo nemvelo yakhe eyonakele: “…ngokuba bonke bonile, basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu…” Njengezoni thina abantu sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu, kusho ukuthi asikwazi ukufinyelela enkazimulweni kaNkulunkulu. Manje bakwethu, uma umuntu eyisoni ngaphakathi enhliziyweni yakhe nasesimilweni sakhe, angeke akwazi ukuthi ame phambi kukaNkulunkulu oNgcwelengcwele. uNkulunkulu uyajezisa izoni! Yingakho isoni sidinga ukulungisiswa phambi kwaKhe uma sifuna ukwamukelwa wuYe. Kanti, ukulungisiswa kuchaza ukuthini na? Kuchaza ukwamukelwa ngokuphelele kwesoni nguNkulunkulu. Kubalulekile ukuzwisisa ukuthi ukulungisiswa kwesoni akwenzeki ngaphakathi kwaso. Cha, kwenzeka ngaphandle kwaso uma uNkulunkulu njengoMahluleli omkhulu esho ukuthi uyasamukela. Ukusho lokhu kukaNkulunkulu kwenzeka ngaphandle kwesoni, hhayi ngaphakathi enhliziyweni yaso. Ukusho ukuthi uyasamukela isoni, kubizwa ngokuthi ukusilungisisa. Kubalulekile futhi ukuzwisisa ukuthi ukulungisiswa kwesoni akwenzenki nje! Cha, uNkulunkulu uyalungisisa isoni ngenxa kaJesu Khrestu owafela nowagcwalisa ngokuphelele umthetho kaNkulunkulu endaweni yesoni: “balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKhrestu Jesu”. Nanti iVangeli bakwethu! Siyalungisiswa ngenkolo kuphela ngoba ukulunga okukuJesu Khrestu kubalelwa esonini ngaphandle kwemisebenzi yomthetho: “Ngakho-ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho”. Kusho ukuthi isoni esingakholwa kuJesu Khrestu asilungisiswa nhlobo nguNkulunkulu. Sisezonweni zaso.

Yingakho bakwethu, simelwe ukuchitha yonke imicabango yokuthi samukelwa nguNkulunkulu ngenxa yemikhuba esiyenzayo thina. Asilungisiswa ngenxa yezambatho “ezingcwele” esizigqokayo, noma ngenxa yezinto ezenziwa yithina. Cha, siyalungisiswa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ngenkolo kuphela, kuJesu Khrestu kuphela. Asilungisiswa ngoba simfela Yena. Cha, silungisiswa ngoba wasifela thina. Makhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele anibusise. Amen.

See Also

– Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.

Scroll To Top