Now Reading
Umehluko phakathi kobuKhrestu neNkolo yamaSulumane
Dark Light

Umehluko phakathi kobuKhrestu neNkolo yamaSulumane

“INGELOSI  yaphendula, yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, amandla oPhezukonke akusibekele; ngakho ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa iNdodana kaNkulunkulu.” NgokukaLuka 1:35. “uMoya oNgcwele onesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe; kwavela izwi ezulwini, lithi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo; ngithokozile ngawe.” NgokukaLuka 3:22. “…ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele…” NgokukaMathewu 28:19.

Ngesonto eledlule intatheli yeBAYEDE uLuvuyo Thahla ibhale ngokwabangela ukwehlukana kwamaSunni namaShia enkolweni yamaSulumane. Kuleli sonto ngibona kuyithuba elihle ukukhuluma ngomehluko phakathi kobuKristu nenkolo yamaSulumane. Isisekelo senkolo yobuKhrestu kungubuthathwemunye obungcwele bukaNkulunkulu uMdali wezulu nomhlaba.

Wonke amaKhrestu emhlabeni jikelele ayavuma ukuthi uSimakade munye, kanti wazambulela kithina abantu bomhlaba eZwini laKhe elingcwelengcwele eneziqu ezintathu njengalokho kungabonwa emavesini angenhla kulesi siqephu sanamuhla.

Uma ufunda izincwadi zawo kucace bha ukuthi inkolo yamaSulumane iyabuphika ubuthathwemunye bukaNkulunkulu. Le nkolo ifana neyamaJuda ephika futhi ubuthathwemunye boMdali wezulu nomhlaba. UmKhrestu ongasakhumbuli kahle umehluko phakathi kwenkolo yethu neyamaSulumane, makakhumbule nje ukuthi ubhabhadiswe, egameni likaYise, neleNdodana, nelikaMoya oNgcwele.

Uma kukhulunywa ngezincwadi ezithathwa njengezibalulekile kanye neziyizisekelo zezinkolo lezo, kukhona ukwehlukana futhi. NjengamaKhrestu sithi: uMbhalo kuphela! Kuqondwe ukuthi iBhayibheli eliNgcwele liyisisekelo sakho konke esikwenzayo ebandleni nasempilweni ukuze sisindiswe kudunyiswe futhi igama likaNkulunkulu.

Siyavuma ukuthi iBhayibheli alishayi eceleni nakancane nje kulokho okukhulunywa ngakho kulo. Ladluliselwa ezizukulwaneni nasezizukulwaneni ngesineke kanye nokucophelela okukhulu ngezilimi elabhalwa ngazo ekuqaleni – isiHeberu; isi-Aramaic kanye nesiGriki. Inkolo yamaSulumane ayithathi iBhayibheli njengesisekelo senkolo yawo, kodwa ithatha izincwadi zawo njengesisekelo.

Izincwadi lezo azibhalwanga ngesiHeberu; nesi-Aramaic; nesiGriki, kodwa zabhalwa ngesi-Arabhu.

Ohlangothini lwamaSulumane kuyenzeka ukuthi kuthiwe iBhayibheli linamaphutha, eyawo incwadi iyizwi likaNkulunkulu. Kodwa amaKhrestu awakholelwa ezincwadini zezinye izinkolo ngoba kithina uMbhalo oNgcwele oyiBhayibheli lanele, ngoba saliphiwa nguNkulunkulu uqobo. Omunye umehluko omkhulu phakathi kobukhrestu nenkolo yamaSulumane uthinta uJesu Khrestu.

Ibandla likaJesu Khrestu lalikholwa, liyakholwa futhi, lizokholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu njengalokho yasho ingelosi uGabriyeli entombini uMaria ngenhla. Siyakholwa njengebandla ukuthi kunguKhrestu Yedwa oyiNdodana yaphakade kaNkulunkulu ngesimo sakhe. Yinkolo yamaJuda eyaphika kuqala ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu: “Kepha uJesu wathula. Wayesethi kuye umpristi omkhulu: Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKhrestu, iNdodana kaNkulunkulu.

UJesu wayesethi kuye: Usho khona … Khona umpristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe, wathi: Usehlambalazile; sisaswelelani ofakazi na? … Nithini na? Kepha baphendula bathi: Ufanele ukufa.” NgokukaMathewu 26:63,64a,65a,66. Inkolo yamaSulumane iyaphika futhi ukuthi uJesu Khrestu uyiNdodana kaNkulunkulu. Kuthiwa uma uJesu eyiNdodana kaNkulunkulu uphakanyiselwa ezingeni elifanayo noNkulunkulu nokungavunyelwe kuleyo nkolo.

Omunye umehluko omkhulu phakathi kobuKhrestu nenkolo yamaSulumane uthinta ukufa kukaJesu Khrestu.

See Also

Ezintshumayelweni naseSidlweni seNkosi, kanye nePhasika siyakhumbula umfeli wethu owathulula igazi laKhe ngenxa yezono zethu. Wasifela uJesu, ngoba ngokwethu asikwazanga ukuzisindisa.

UJesu waba iMvana eyahlatshwa ukusihlambulula. Okuyisimanga, amaJuda namuhla awaphiki ukuthi wafa uJesu esiphambanweni. Ukuthi nje awakholelwa kuYe. Inkolo yamaSulumane nokho, iyaphika ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni. Ithi kwabethelwa omunye umuntu esiphambanweni esikhundleni sikaJesu, kodwa bekungenguye uJesu owafa eGolgotha.

Kubalulekile kakhulu ukukhumbula ukuthi inkolo yamaSulumane iyaphika isiphambano sikaJesu Khrestu, ngoba isiphambano sikaJesu siyingqikithi yenkolo yebandla likaJesu Khrestu: “Ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu, kuphela uJesu Khrestu, lowo obethelwe esiphambanweni.” 1 KwabaseKorinte 2:2.

Yize kukhona nokunye okuningi okungashiwo ngomehluko phakathi kwalezo zinkolo ezimbili, ngiyaphetha ngalowo: uJesu Khrestu ungumprofethi wethu omkhulu phakathi kwabaprofethi bonke beBhayibheli naphakathi kwalabo abangazibiza ukuthi bangabaprofethi. Yize inkolo yamaSulumane ivuma ukuthi uJesu waba umprofethi omkhulu, athi umprofethi wawo mkhulu kunaYe uJesu Khrestu.

MaKhrestu ngiyanikhuthaza ukubambelela kuJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele. Uzonibusisa, Amen.

  • Bhalela uMfundisi uFrikkie Mulder ku: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top