Now Reading
Iyiphi indlela okumele iNingizimu Afrika ibuswe ngayo
Dark Light

Iyiphi indlela okumele iNingizimu Afrika ibuswe ngayo

BAKWETHU  kulesi sikhathi sokungena kukaMengameli omusha esikhundleni nongqongqoshe abasha kungabuzwa ukuthi indlela okumele izwe lethu libuswa ngayo eyiphi na? Akulona iqiniso ukuthi iBhayibheli likhuluma ngebandla likaJesu Khrestu kuphela, bese lithule ngendlela umbuso okumele ukuphathwa ngayo.

Zonke izimiso esifanele ukuphila ngazo njengabantwana bakaNkulunkulu oziquntathu, ziseZwini laKhe eliNgcwelengcwele. Yingakho, masingavali amaBhayibheli ethu uma kukhulunywa ngezinselelo elibhekene nazo izwe lethu. UNkulunkulu usesinikile isambulo esiyiZwi laKhe, eliyisibani esikhanyayo emhlabeni ogcwele ubumnyama nokuphuphutheka kwabantu. Nase-Afrika bakwethu, baningi asebezamile ukuhlwitha isibusiso ezulwini ekwakheni nasekuthuthukiseni amazwe abo, behlulekile.

Ukwakha izwe elidlondlobalayo akuqali ngokucula iculo eNkosini nje, bakithi! Kumele ukuthi neZwi leNkosi lilalelwe lenziwe. Nazi izibonelo ezimbalwa nje ezikhombisa indlela okumele kubuswe ngayo izwe lethu: “Ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu wawonkulunkulu, neNkosi yaMakhosi, uNkulunkulu omkhulu onamandla nowesabekayo, ongakhethi-buso bamuntu, nongamukeli-mvuzo.” uDuteronomi 10:17.

“Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova, isizwe asikhethileyo sibe-yifa lakhe.” Amahubo 33:12. Kuyiqiniso bakwethu ukuthi kungakafiki uJesu, uJehova wakhetha isizwe samaJuda sibe-yifa laKhe. Kodwa ngokufika kweNdodana kaNkulunkulu kwavulwa onke amasango ensindiso ukuze zonke izizwe zingene. Akulona iqiniso ukuthi uJesu ungowamaNgisi nowamaBhunu kuphela bakwethu. Noma yisiphi isizwe esikhothamela le Nkosi yamakhosi sibusisiwe. Nathi njengabantu baseNingizimu Afrika, masingacabangeli izisu zethu kuqala. Cha, masicabangele udumo lukaNkulunkulu oziquntathu, simdumise Yena, silandele imithetho yaKhe engwele-ngcwele.

“Ukulunga kuyaphakamisa isizwe, kepha ukona kuyihlazo kubantu.” iZaga 14:34. Ukulunga okwambuliwe eBhayibhelini kuyaphakamisa isizwe bakwethu, hhayi ukulunga kwezwe. Ngoba ukulunga kwezwe kuthi, ukukipita akusona isono kodwa uNkulunkulu uyakubiza ukufeba! Kungcoliswe umthetho waKhe ongcwele, kubhebhethekiswe futhi izifo ezingalapheki ezweni. Ukulunga kwezwe kuthi amaphephabhuku aveza imizimba yabantu benqunu, kuyilungelo lomuntu ovuthiwe ukuwafunda nokuwabuka. Kodwa ukulunga kukaNkulunkulu kuthi “Yilowo nalowo obuka owesifazane, amkhanuke, usephingile naye enhliziyweni yakhe.” NgokukaMathewu 5:28. Ukulunga kwezwe kuthi ‘makungajeziswa iseqamthetho ngendlela enabo ubuhlungu kakhulu’, kodwa ukulunga kukaNkulunkulu kuthi: “Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu, ngokuba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe.” uGenesise 9:6. Ukulunga kwezwe kuthi uma ungqongqoshe ekhwabanisa imali “makadle, uzabalazile lo muntu!” Ukulunga kukaNkulunkulu kuthi: “Ungebi.” u-Eksodusi 20:15. “Izikhulu zakho ziyizihlubuki nabangane bamasela; bonke bathanda izipho, balandela imivuzo; abahluleli izintandane, nendaba yomfelokazi ayifinyeleli kubo.” uIsaya 1:23. Kwashiwo ngo-Israyeli ngaleso sikhathi sika-Isaya, kanti nanamuhla kungashiwo ngezikhulu zakithi eNingizimu Afrika, akunjalo bakwethu?

Nansi indlela okumele kuhambe ngayo izikhulu zethu esizivotelayo: “Yena ohamba ngokulunga, okhuluma ngobuqotho, odelela inzuzo yokucindezela, othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli imivuzo, ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi, yena uyakuhlala ekuphakameni, izinqaba zamadwala zibe yisivikelo sakhe, aphiwe isinkwa sakhe, amanzi akhe athembeke.” u-Isaya 33:15. “Ohahela inzuzo uhlupha indlu yakhe, kepha ozonda imivuzo uyakuphila.” iZaga 15:27. “Ohlanganyela nesela uzonda umphefumulo wakhe; uyezwa isifungo, kepha akasidaluli.” iZaga 29:24. “Ningebi, ningakhohlisani, ningaqambelani amanga.” uLevitikusi 19:11.

See Also

MaKhrestu, sekuyisikhathi sokuthi wonke umuntu ongumkristu asukume ahlangane namanye amemeze ngazwi linye kulabo abasibusa ukuthi ngeke sisavumela ukuthi kuchithwe umthetho kaNkulunkulu owumthombo wobulungiswa nokulunga emhlabeni wonke!

We mfundi wale ngosi nangu umbuzo kuwe: Ufuna ukubuswa yimithetho ephambene neZwi likaNkulunkulu, noma ufuna ukubuswa yimithetho ehlonipha nevumelanayo nomthetho kaJehova na? Ucabangani wena, kungani kukhona umdonsiswano omkhulu kangaka ezweni lakithi phakathi kwabantu na?

Ngesikhathi sikaMadiba, sathi siyakwazi ukubusa lelizwe ngendlela ezoletha intuthuko nokunethezeka. Manje sesiyabona ukuthi ngokwethu angeke siphumelele. Yini indaba? Simkhohliwe uNkulunkulu oziquntathu, owasinika kudala umthetho waKhe ukuze singanhlanhlathi ehlathini. Masivume ukuthi ngokwethu siyahluleka ukumdumisa uNkulunkulu, sivume kanye nezono zethu njengesizwe saseNingizimu Afrika. Masibuyele kuYe uNkulunkulu wethu, sigezwe egazini likaJesu.

  • Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top