Now Reading
UJesu akezanga ukuzochitha umthetho nabaphrofethi
Dark Light

UJesu akezanga ukuzochitha umthetho nabaphrofethi

Ngesonto eledlule sibone ukuthi uJesu Khrestu akezanga ukuchitha imiyalelo eyishumi kaNkulunkulu eyaphiwa isizwe sakwa-Israyeli ngesikhathi uMose wabe esihola ehlane. Imiyalelo leyo itholakala ku-Eksodusi 20, nakuDuteronomi 5. Kungakafiki uJesu kwaba isono ukukhonza ezinye izithixo, nasekufikeni kwaKhe kuseyisono. Awuguqulwanga umyalelo wokuqala wemiyalelo eyishumi. Neminye imiyalelo eyisishiyangalolunye isafanele ukugcinwa ngabantu, nanamuhla. Saphinda sathi, ukubaluleka kwemiyalelo eyishumi kuyagcizelelwa naseTestamentini Elisha; “Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaphrofethi; angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa.” NgokukaMathewu 5:17.

Namuhla sifuna ukuphendula umbuzo olandelayo: Kuchaza ukuthini ukungachithwa kwabaphrofethi nguJesu Khrestu na? Okokuqala esifanele ukukuzwisisa yilokhu: uJesu Khrestu akafikanga emhlabeni kungalindelwanga ukuza kwaKhe. Cha, wathi uPhethro: “Ngaye bonke abaphrofethi bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwa nguye bayakwamukela ukuthethelelwa kwezono.” iZenzo 10:43. Kusho umphostoli uPhethro ukuthi bonke abaphrofethi beTestamenti Elidala babefakaza ngaYe uJesu, nokuthi wonke umuntu okholelwa kuYe uyakwamukela intethelelo yezono ngegama laKhe. Kungakazalwa uJesu Khrestu, abaphrofethi babeshumayela umthetho kaNkulunkulu kanye nokukholwa kuKhrestu obizwa ngolimi lwesiHebheru “Mashiyah” – uMesiya, okungukuthi “Ogcotshiweyo”. Kubalulekile kakhulu ukukhumbula amazwi ka-Augustine wase-Afrika eNyakatho: iTestamenti Elisha limboziwe eTestamenti Elidala, neTestamenti Elidala lembuliwe eTestamentini Elisha. Masihlaziye kancane iziphrofetho zeTestamenti Elidala elikhomba ngokusobala kuMashiyah – uKhrestu, obesazofika emhlabeni: “Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo.” uGenesise 3:15. Lapha uNkulunkulu uyakhuluma nenyoka eyakhohlisa abazali bethu bokuqala – u-Adamu no-Eva. Inzalo yenyoka eyizizukulwane ebezizoqhubeka ukuchitha iZwi likaNkulunkulu yayizolimaza inzalo yowesifazane, obekuzozalwa kuyo, lowo obezochoboza ikhanda layo. Lapha kuyisiprofetho sokuqala esakhomba phambili esikhathini ngokuza komchobozi wekhanda likaSathane okunguJesu Khrestu. uPethro uthe: “bonke abaphrofethi” babefakaza ngaYe uJesu intethelelo yezono. Lokhu kuchaza ukuthi uma sifunda izincwadi zabaphrofethi eBhayibhelini masingalokothi sikhohlwe nguJesu Khrestu, cha. Uselapho futhi uKhrestu. Ongakholwa ukuthi iTestamenti Elidala lifakaza ngaYe uJesu, amehlo akhe avalekile: “Kodwa ingqondo yabo yabalukhuni. Ngokuba kuze kube osukwini lwanamuhla, nxa kufundwa isivumelwano esidala, leyo ndwangu isahlezi ingambuliwe, ngokuba iyapheliswa kuKhrestu; yebo, kuze kube namuhla, nxa kufundwa uMose, indwangu isayimbozile inhliziyo yabo; kepha nxa iphendukela eNkosini, indwangu iyasuswa.” II KwabaseKorinthe 3:14-16. Bakwethu, kuyishwa elikhulu kakhulu ukuthi kukhona abantu ezweni lakithi namuhla abafunda iTestamenti Elidala bengamboni uJesu Khrestu lapho. Labo bantu bafana namaJuda anendwangu embozile izinhliziyo zawo ukungakholwa Indaba Emnandi mayelana noJesu Khrestu nokuthethelelwa kwezono egameni laKhe. Uma sifunda incwadi uLevitikusi sibona ukuthi kukhona imihlatshelo eminingi kakhulu kule ncwadi. Imihlatshelo yezilwane ngaleso sikhathi yaba njengesiphrofetho esakhomba phambili emhlatshelweni ophelele nonamandla ngaphezu kwayo yonke imihlatshelo, ukususa icala nesono, okungumhlatshelo weMvana kaNkulunkulu – uJesu Khrestu. Lokhu kuchaza ukuthi, uma ngisafuna ukuhlaba umhlatshelo njengalokhu kubhaliwe kuLevitikusi ngiyawudelela umhlatshelo weNdodana kaNkulunkulu owaba umhlatshelo ophelele nowokugcina ngci ngobudlelwano bukaNkulunkulu nabantu baKhe! iZwi lithi: “…ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa.” KumaHebheru 9:22b. Lokhu kuchaza ukuthi uma umshumayeli eshumayela ngomhlatshelo eTestamentini Elidala, kufanele akhombe emhlatshelweni wokugcina kaJesu Khrestu esithethelelwe ngawo, nowenza ukuthi kuphele yonke eminye imihlatshelo yegazi. Esinye isiphrofetho esicacile kakhulu yilesi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?” amaHubo 22:1a. Yebo kunjalo, kuleli hubo kwakhononda kakhulu uDavide, kodwa ukukhala kwakhe kwaba njengembali encane engakavulwa ngokuphelele. Kodwa uma sifunda ngobuhlungu bukaJesu Khrestu esesiphambanweni, siyazwisisa ukuthi imbali encane yesiphrofetho esaphinyiselwa nguDavide sesiyaqhakaza sivulwe ngokuphelele empilweni yeNdodana kaNkulunkulu lapho ethi: “Eli, Eli, lama sabaktani? Okungukuthi: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, engishiyeleni na?” NgokukaMathewu 27:46. MaKhrestu, bonke abaphrofethi babekhomba kuJesu Khrestu. Akezanga uJesu ukuchitha iziphrofetho lezo ezaphinyiselwa ngabaphrofethi ngaYe. Uma sifunda iTestamenti Elidala, masivume izono zethu, sibheke kuphela kuJesu Khrestu – umfeli wethu. MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele anibusise.  Amen.

  • Bhalela uMfundisi uFrikkie Mulder ku: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top