Now Reading
Masilalele izwi likaNkulunkulu kuphela hhayi amaphupho
Dark Light

Masilalele izwi likaNkulunkulu kuphela hhayi amaphupho

KUKHONA umkhuba amakholwa angamaZulu anawo engiwuncoma kakhulu uma sikhuluma ngeBhayibheli nokushumayela. Sekwenzeke kaningi kimi ukuthi uma sengiqedile ukushumayela enkonzweni, ngiphinde ngihlangane nabanye abantu ukuthi ngibuzwe umbuzo olandelayo: “Mfundisi, ushumayele ngaliphi ivesi eBhayibhelini namhlanje na?” Bese kukhishwa usiba kubhalwe esandleni ivesi engikade ngishumayele ngalo ebandleni. Isifiso leso ukwazi ukuthi ngishumayele ngaliphi ivesi, sikhombisa ukuthi iBhayibheli libalulekile kubantu. Lo mdlandla ukwazi nokuzwisisa iBhayibheli uyancomeka kakhulu. Kwangathi bonke abantu emhlabeni bangabuza lowo mbuzo olula kangaka: “Yiliphi ivesi mfundisi?” Yize kungumfundisi oshumayelayo, nobizwe nguNkulunkulu ukuba inceku yakhe ebandleni, ivesi neBhayibheli kungaphezu komfundisi ngokubaluleka. Obusayo ebandleni kunguJesu Khrestu, kanti ubusa ngeZwi laKhe. UMfundisi akalawuli iZwi likaJesu Khrestu ebandleni, uyaliletha kubantu.

Kanti, uma sithi ibandla likaJesu Khrestu libuswa yiZwi likaJesu Khrestu, kukhona inkinga enkulu ekhungatha amakholwa amaningi – inkinga yamaphupho. Kukhona abantu abaningi abathi: “Yebo Mfundisi, ngiyalifunda iBhayibheli. Kodwa nasemaphusheni kuyakhulunywa nami. Yingakho, kokubili – iBhayibheli kanye namaphupho ngiyakwamukela.” Kukhona abanye abathi: “Ngiyavuma ukuthi isisekelo sempilo yami sifanele ukuba yiBhayibheli kuphela. Kanti sizawuthini ngamaphupho, ngoba ayazifikela nje ebuthongweni bami? Angikwazi ukuwalawula amaphupho mina.” Bakwethu, uma sikhuluma ngale ndaba kufanele ukuthi sicophelele kakhulu ukuthi singafulatheli intando kaNkulunkulu empilweni yethu. Izwi likaNkulunkulu lithi: “Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi imbi; ngubani ongayazi na?” UJeremiya 17:9. Kuyiqiniso ukuthi asikwazi ukulawula okwenzekayo emaphusheni ethu, kodwa sifanele ukuthatha esikubonile kuwo njengomyalelo ophuma kuNkulunkulu na? Cha bakwethu, baningi abantu abangafakazela ngokubhujiswa kwempilo yabo, ngokulalela izinsumansumane nezinganekwane abazibonile emaphusheni abo. MaKhrestu amahle, ngiyaneluleka ngothando ukushiya eceleni amaphupho kanye nemibono yezidalwa. Bambelelani eZwini likaNkulunkulu kuphela, khona nizobusiswa wuYe. Ukulalela esikubonile emaphusheni kungaba uphawu olucacile ukuthi siyavilapha ezingqondweni zethu.

iZwi liyasikhuthaza ngamazwi alandelayo: “Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu…” I Petru 1:13a. Kukhona nokunye: “Bazalwane, ningabingabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe yizingane, kepha engqondweni nibe ngabakhulileyo.” I KwabaseKorinte 14:20. Kusho ukuthi, masiye kuNkulunkulu njengabantu abakhulileyo engqondweni. Kuzophendula omunye athi: “Ngiyakuzwa Mfundisi lokhu okushoyo, kodwa ngelinye ilanga ngenza lokhu engakutshelwa emaphusheni, ngaze ngaphumelela ngamalengiso.” Bakwethu kuzofanela ukuthi lo muntu avume futhi ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka izinto, nakwesinye isikhathi akwenzeki. Kusho ukuthi amaphupho awathembekile bakwethu, kodwa iZwi likaNkulunkulu lithembekile njalo! Niyakhumbula ngonyaka odlule okwenzekile lapha eNingizimu Afrika lapho izingane ezithile zaxhaswa ukuya ngaphesheya kolwandle, kanti ngenxa yamaphupho athize kwathiwa ukuthi, mazingayi. We kholwa! Musa ukulawulwa wukuqagela nemizwa yakho! Yiba umfundi weZwi likaNkulunkulu. Funda. Fundisisa, uzindle ngalokhu okufundile eZwini likaNkulunkulu.

Ucele ukuthi uMoya Ongcwele akucacisele lokho okufundile. Qhathanisa ivesi leli, nevesi lelo kwenye incwadi eBhayibhelini ngoba iBhayibheli liyazichazela ngokwalo incazelo yalo. Uyazwisisa? Kaningi, uma sifunda iBhayibheli futhi singazwisisi esikufundile siyazicabangela thina ukuthi lichaza ukuthini. Kuyiphutha elikhulu kakhulu ukwenza lokho wemKhrestu. Uma ungazwisisi lokhu okufundile, qhubeka ukufunda uzoyithola impendulo yombuzo wakho naseZwini! Le ndlela yokufunda iBhayibheli iyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngoba iyakhombisa ukuthi izinhliziyo zethu zaneliswa yiZwi laKhe kuphela. Labo abafuna iZwi laKhe kwezinye izindawo ngaphandle kweZwi laKhe, bayathunaza iZwi laKhe. eZinhliziyweni zabo bathi: “Yebo, ngiyalidinga iZwi likaNkulunkulu mina, kodwa ngiyalidinga kancane nje. Kodwa kukhona nezinye izindlela engithanda ukuholwa ngazo ngingumKhrestu.” Bakwethu, ngiyethemba ukuthi kucacile ukuthi ukukhuluma kanje akumdumisi uNkulunkulu.
Manje, kuzobuza umuntu: “Ngenzenjani manje ngamaphupho engiwaphuphayo Mfundisi?” Ngithi, vuma emthandazweni kuNkulunkulu Oziquntathu ukuthi ufuna ukumlandela ngenhliziyo yakho yonke. Vuma ukuthi isambulo saKhe esikuJesu Khrestu sanele kuwe. Mbonge ngokuphelele kweZwi laKhe empilweni yakho, ubeke ukulala kwakho ezandleni zaKhe. Bese ungagqizi qakala ngamaphupho, wethembele eZwini likaNkulunkulu.

See Also

MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya Ongcwele anibusise. Amen.

– Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.

Scroll To Top