Now Reading
Asikhumbule iZwi likaNkulunkulu lingaphezu kombuso
Dark Light

Asikhumbule iZwi likaNkulunkulu lingaphezu kombuso

ESIQESHINI sanamuhla abefundisi namaKhrestu jikelele bakhuthazwa ukungesabi amandla abaholi bezombusazwe kanye namandla ombuso ekushumayeleni nasekufakazeleni kwabo iZwi likaNkulunkulu. IZwi likaNkulunkulu bakwethu, lingaphezu kombuso.

UNkulunkulu ubiza ibandla likaJesu Khrestu ukuqunga isibindi emandleni kaMoya oNgcwele nokumemeza obala ophahleni lwezindlu ukuthi uJesu Khrestu uyinkosi yamakhosi! Ifanele ukulalelwa uma sifuna isisikelele. Masingazenzisi siqhubeke nokuvumela imithetho ephambene neZwi layo eyonakalisa iNingizimu Afrika. Masibize wonke umuntu ukukhothamela iNgonyama yesizwe sakwaJuda, sivume izono zethu njengesizwe esiphambukele endleleni kaNkulunkulu.

Njengabantu abathethelelwe izono ngenxa yegazi likaJesu Khrestu, siyakhuthazwa yincwadi uDaniyeli ukulalela iZwi likaNkulunkulu kakhulu kunombuso ophaphalazayo ngezinqumo kanye nemithetho yawo.

Sizoqala nini njengesizwe ukukhonza uNkulunkulu oziquntathu, singaxubi ukukhonzwa kwaKhe nezinye izithixo na? Uyochithwa nini umthetho ogunyaza omame ezweni lakithi wokuhushula izisu? Uyosuswa nini umthetho ogunyaza indoda ukushada nenye indoda, kuhlanjalazwe umendo ongcwele omiswe nguNkulunkulu ensimini yase-Edene? Uyoshaywa nini umthetho ukuba ababulali nabadlwenguli nabanukubeza izingane nezalukazi balengiswe kususwe lowo mdlavuza emiphakathini yethu na? UDaniyeli waba yiqhawe ekulaleleni iZwi likaNkulunkulu kakhulu kunombuso wezwe.

Siyafunda esahlukweni sesi-6:3 “…Khona omengameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniyeli oluqondene nombuso, kepha abatholanga lutho nacala kuye … Ayesethi lawa madoda: Asiyikuthola lutho ngoDaniyeli, uma singalutholi kokuqondene nomthetho kaNkulunkulu wakhe. Base bebuthana laba omengameli nezikhulu enkosini, basho kanje kuyo, bathi: Mana njalo, nkosi Dariyu. Bonke omengameli bombuso, nababusi, nezikhulu, nabomkhandlu, nezinduna balulekene kanyekanye ukuba kumiswe isimiso senkosi, kumenyezelwe isiyalezo esiqinileyo sokuthi yilowo nalowo ocela isicelo nakumuphi unkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingamashumi amathathu, kuphela kuwe nkosi, uyakuphonswa emphandwini wezingonyama. Kalokhu, nkosi, simemezele isiyalezo, ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Ngokunjalo inkosi uDariyu yayisiloba umbhalo nesiyalezo.

UDaniyeli esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe – amafasitele ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema – waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka, wabonga uNkulunkulu wakhe, njengalokho enzile kuqala. Ayesebuthana lawo madoda, amfumana uDaniyeli ekhuleka, enxusa kuNkulunkulu wakhe.

Asondela, akhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi, athi: Asithi ulobile isiyalezo sokuthi yilowo nalowo ocela nakumuphi unkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingamashumi amathathu, kuphela kuwe nkosi, uyakuphonswa emphandwini wezingonyama na? Inkosi yaphendula yathi: Iqinisile leyo nto ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka.

Ayesephendula ethi phambi kwenkosi: UDaniyeli lowo ongawabathunjwa bakwaJuda akakunaki wena nkosi, nesiyalezo osilobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku. Lapho inkosi isizwile lawa mazwi, yadabuka kakhulu, yayibeka inhliziyo yayo kuDaniyeli ukuba imkhulule, yazama ukumophula kwaze kwaba sekushoneni kwelanga. Ayesebuthana lawo madoda enkosini, athi enkosini: Yazi, nkosi, ukuthi kungumthetho wamaMede namaPheresiya ukuba kungaguqulwa isiyalezo nesimiso esimiswa yinkosi. Yayisiyaleza inkosi, walethwa uDaniyeli, waphonswa emphandwini wezingonyama.

See Also

Inkosi yakhuluma, yathi kuDaniyeli: UNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukukhulula. Kwase kulethwa itshe, labekwa emlonyeni womphandu, inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo, ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniyeli … Inkosi yavuka ekuseni kakhulu, yashesha yaya emphandwini wezingonyama. Kwathi isisondele emphandwini kuDaniyeli, yamemeza ngezwi elikhalayo; inkosi yakhuluma, yathi kuDaniyeli: Daniyeli, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? UDaniyeli wathi enkosini: Mana njalo, nkosi.

UNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe, wavimba imilomo yezingonyama, azingilimazanga, ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe; naphambi kwakho, nkosi, angenzanga okubi. Yayisijabula kakhulu inkosi, yayaleza ukuba uDaniyeli akhushulwe emphandwini.

UDaniyeli wayesekhushulwa emphandwini, akufunyanwanga mcothu kuye, ngokuba wayethembile uNkulunkulu wakhe.” Nalo-ke iqhawe lesizwe sikaJehova elanikwa isibindi namandla kaMoya Ongcwele ukumesaba uNkulunkulu nemithetho yaKhe kakhulu, kunombuso nemithetho yawo egwegwile.

Mawungasali eNcwadini eNgcwele lowo mlando bakwethu. Mawubonakale nanamuhla ezimpilweni zethu, nasezweni lakithi esilithanda kakhulu – iNingizimu Afrika! MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele anibusise.  Amen.

  • Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top