Now Reading
Yikuphi esingakufunda kuDkt uMartin Luther waseGermany?
Dark Light

Yikuphi esingakufunda kuDkt uMartin Luther waseGermany?

Ngomhla zingama-31 ngenyanga kaMfumfu, kwagujwa iminyaka engama-500 kusukela kwaqalwa inguquko yebandla likaJesu Khrestu e-Europe ngokushumayela iZwi likaNkulunkulu. Kwahlanzekiswa ibandla ngemvuselelo leyo ngendlela emangalisayo engakaze ibonwe phambilini, ngaphandle kwesikhathi sabaphostoli esixoxelwa ngaso encwadini yeZenzo, eBhayibhelini. Abantu ababevuswa nguNkulunkulu kulowo msebenzi omkhulu kangaka kwaba nguJohn Calvin waseFrance; uMartin Luther waseGermany nabanye abaningi.

Kepha kwabe kudingekelani ukuthi ibandla likaJesu Khrestu liguqulwe, lihlanzekiswe na? Inkinga bekuyini? Singakhulumi indaba ende, singasho nje ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kwangena imibono eminingi yabantu ebandleni ukuze ekugcineni iVangeli lalingasabonakali, lemboziwe ngemikhuba nangeziphakamiso ezingavelanga eZwini likaNkulunkulu, kanti ezivele kubantu. Imibono leyo yayiphambene neZwi likaJehova. Singanika isibonelo esisodwa nje: Kwabe kufundiswa ukuthi emva kokufa kukhona izindawo ezintathu lapho umuntu ofile angaya khona. Kukhona isihogo, nezulu, kanti bathi kukhona nendawo yesithathu lapho kuhlanzekiswa khona abantu ngamalangabi omlilo osusayo konke ukungcola okwakungasuswa esaphila lowo muntu emhlabeni.

Emva kokuhlanzekiswa kuleyo ndawo yesithathu, umphefumulo womuntu uya ezulwini. Inkinga eyabonwa ngabashumayeli boGuquko lwaleso sikhathi, yayingokuthi ayikho le ndawo yesithathu eBhayibhelini. Bekukhona nezinye izimfundiso ezingekho eBhayibhelini ezafundiswa ngabapristi ngaleso sikhathi. Bekukhona nenye imfundiso yokuthi, uma umuntu ethenga ngemali isitifiketi esinikwa yibandla uyakwazi ukukhipha izihlobo zakhe esezashona endaweni leyo yokuhlanzekiswa ngamalangabi omlilo ukuze ziphume lapho ziye ezulwini ngokushesha. Kusho ukuthi, ukuthethelelwa kwezono kwakuthengwa ngemali ebandleni.

Ngesikhathi uMartin Luther wabona lokhu wavutha ngokufutheka okukhulu, ngoba kade ebona eBhayibhelini ukuthi intethelelo yezono seyikhokhiwe nguJesu Khrestu ngegazi laKhe esiphambanweni eJerusalema. Kungukuhlambalaza okukhulu ukuphoqa umuntu ukukhokhela izono zakhe ngokwesibili. Kwaqonda uLuther ukuthi ukudayisa uthando lukaNkulunkulu kungukubulala amandla eVangeli esisindiswa ngalo. Yingakho ngesikhathi ebona uLuther ukuthi namalungu ebandla akhonze kulo athengile izitifiketi-mbumbulu lezo, wabhala amaphuzu angama-95 ekhasini, walixhumanisa emnyango wesakhiwo sesonto eWittenberg ukuze kudingidwe le ndaba nabanye ongoti beBhayibheli. uLuther wayengalindeli ukuthi isenzo lesi sizoba nomthelela omkhulu kangaka!

Kwasongela uPhapha eRoma ukuthi uzomxosha ebandleni uma engahoxisi imibono yakhe mayelana nalezi zitifiketi. Wala, uLuther, ngoba waba naso isiqiniseko eZwini likaNkulunkulu ukuthi intethelelo yezono ayikhokhwa ngemali, seyikhokhiwe ngegazi likaJesu Khrestu. Bakwethu, umuntu owaziyo iZwi likaNkulunkulu akufanele ukuthi esabe abantu, ngoba njengalokhu uJesu washo kuSathane: “Kubhaliwe”! Njengabantu siyashesha ukwesaba abantu abasezikhundleni eziphezulu, kanti olandelayo uNkulunkulu nowaziyo intando yaKhe akafanele ukwesaba imibono yabantu: “UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami; ngizakwesaba bani na? UJehova uyinqaba yokuphila kwami; ngizakuba novalo ngobani na?” Amahubo 27:1.

See Also

Iziqubulo ezaqhamuka ngaleso sikhathi neziqhubeka ukuba khona emabandleni oGuquko ziyilezi ezilandelayo:
Insindiso ingenkolo kuphela!
Isisekelo sebandla singumbhalo ongcwele kuphela!
Umlamuleli wethu unguKhrestu kuphela!
Insindiso ingomusa kuphela!
Inkazimulo mayibe ngekaNkulunkulu kuphela!
MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele anibusise. Amen.

– Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.

Scroll To Top